Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-17

7 MEI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 34 van mevrouw de Bethune d.d. 29 maart 1996 (N.) :
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 55 aan de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 837).


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat het departement bij aanwervingen de koninklijke besluiten van 26 september 1994 en 13 april 1995 toepast.

Op dit ogenblik is er één contractuele schoonmaakster van Spaanse nationaliteit in dienst.

De « karakteristieke betrekkingen », waarvan sprake in punt 2 van uw vraag die een uitzondering rechtvaardigen op gebied van de nationaliteitsvoorwaarde, worden omschreven als de taken die het opstellen van processen-verbaal met zich meebrengen (naleving van de sociale wetten), wat de Staat ten aanzien van derden verbindt. Om die reden kan worden gemeend dat die ambtenaren over een element van openbaar gezag beschikken en dat voor die functies alleen Belgische burgers in aanmerking mogen worden genomen.