Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 14 van mevrouw de Bethune d.d. 30 oktober 1995 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet van de geachte minister.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politiek in het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie, is een belangrijk streefdoel waar dringend en concreet werk moet van gemaakt worden. Deze evenwichtige vertegenwoordiging is nodig op alle domeinen en dit zowel stroomopwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht ≠ als stroomafwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

In haar programma heeft de regering er zich uitdrukkelijk toe verbonden om resoluut verder te werken om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de verschillende maatschappelijke domeinen en in het politiek leven in het bijzonder te bevorderen. Daarbij zal een initiatief worden genomen om de aanwezigheid van vrouwen in publieke advies- en beheersorganen te stimuleren.

Tijdens de vierde UNO-Wereldconferentie over vrouwen (Bejing, september 1995) werd uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het besluitvormingsproces tegelijk een voorwaarde ťn een garantie is voor een goede werking van de democratie. De platformtekst voor actie van de vierde UNO-Wereldconferentie over vrouwen somt een aantal maatregelen op die door de nationale regeringen dienen te worden genomen teneinde de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormingsproces te realiseren. Hierop aansluitend wil de regering een globaal actieprogramma opstellen uitgaande van de strategieŽn van de vierde UNO-Wereldconferentie over vrouwen te Bejing.

Het kan aanzien worden als een beginsel van goed bestuur dat de beleidsverantwoordelijken de prioriteiten van het regeringsbeleid uitdragen door ze eerst zelf toe te passen en het voorbeeld te tonen.

In het licht hiervan had ik graag van de geachte minister vernomen :

1. Wat de verhouding is van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, in globo en per niveau, binnen haar eigen kabinet;

2. Wat haar beleidsvisie is over een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de ministeriŽle kabinetten.


Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op de gestelde vraag te vinden.

1. Verhouding vrouwelijke/mannelijke medewerkers, toestand op 1 december 1995 :

≠ Niveau 1 : 3 vrouwen, 8 mannen;

≠ Inhoudelijke medewerkers : 11 vrouwen, 12 mannen;

≠ Uitvoerend personeel : 8 vrouwen, 0 mannen;

≠ Hulppersoneel : 3 vrouwen, 5 mannen;

≠ Totaal : 25 vrouwen, 25 mannen.

Het gaat hier evenwel niet over full-time equivalenten.

Zowel bij mannen als bij vrouwen wordt part-time gewerkt.

De minister van Tewerkstelling en Arbeid stelt inderdaad een gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming voorop. De vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet is dan ook een belangrijk thema.

2. In principe wordt gestreefd naar een gelijke verdeling tussen vrouwen en mannen, rekening houdend met het profiel dat vereist wordt.

De medewerkers die bevoegd zijn voor de thema's tewerkstelling en arbeid worden gedeeltelijk overgenomen van de voorgangers van de minister. Dit was gezien de bekwaamheid van deze personen en gezien de continuÔteit van het beleid de beste optie.

Voor de thema's gelijke kansen komt men meestal terecht bij vrouwelijke kandidaten, daar weinig mannen zich gespecialiseerd hebben op dit terrein. Dit maakt dat er globaal gezien op het kabinet ongeveer een evenwicht is tussen mannen en vrouwen.