Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-65

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 735 van de heer Devolder d.d. 23 december 1997 (N.) :
Reclame voor en verkoop van geneesmiddelen op Internet.

In uw antwoord op een interpellatie van de heer Biefnot over « reclame voor geneesmiddelen en gelijksoortige producten » (nr. 1337, antwoordde u op de volgende vraag « ... Internet biedt de mogelijkheid de wetsbepalingen te overtreden. Op het net worden geneeskrachtige producten die in ons land niet mogen worden verdeeld, aangeprezen. Een nummer van een kredietkaart en een postadres volstaan. Er moeten dringend maatregelen worden genomen. Wanneer neemt u een initiatief ? » het voldende : « Wat Internet betreft, hebben wij een resolutie ingediend bij de algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is immers een probleem dat op internationaal niveau, zeg maar wereldwijd, moet worden aangepakt. Die resolutie werd aangenomen, waarop België het initiatief genomen heeft een werkgroep in te stellen die de WGO voorstellen zal doen. »

In dit kader graag enkele vragen :

1. Hoe ver staan de werkzaamheden van de werkgroep die de WGO voorstellen gaat doen ?

2. Welke concrete voorstellen werden reeds geformuleerd ?

3. Welke zijn de ervaringen van de werkgroep met betrekking tot de houding van andere Europese landen op dit onderwerp ?

4. Zijn de geachte minister reeds concrete gevallen van misbruik bekend ? Zo ja, betreft het hier ook Belgische internetfirma's ?