Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-61

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie Telecommunicatie

Vraag nr. 116 van mevrouw de Bethune d.d. 31 januari 1997 (N.) :
Werking van de Commissie voor de Regulering van informatiediensten via telecommunicatie.

Het jaarverslag 1995 van de ombudsdienst van Belgacom behandelt een apart hoofdstuk over de op 9 juni 1994 geïnstalleerde « Commissie voor de Regulering van de informatiediensten via telecommunicatie » of « ethische commissie ».

Bij gebrek aan wettelijke basis werd, aldus het verslag, geopteerd om in een eerste fase een voorlopige commissie op te richten in de schoot van het BIPT. In een tweede fase zou deze commissie dan het voorwerp kunnen worden van een wetsontwerp dat ze zou officialiseren via een uitbreiding van de bevoegdheden van het BIPT.

In het hoofdstuk « Infokiosk- en internationale audiotexproblemen » stelt het verslag : « De huidige ethische commissie blijkt niet te werken of werkbaar te zijn en moet dringend gerevitaliseerd worden; de wettelijke basis werd al bij de oprichting onzeker genoemd. »

Graag had ik van de geachte minister een antwoord verkregen op de volgende vragen :

1. Wat is de huidige wettelijke basis van de Commissie voor de Regulering van informatiediensten via telecommunicatie ?

Is de commissie nog steeds een « voorlopige » commissie of werd ze reeds geofficialiseerd ?

Welke initiatieven werden terzake reeds genomen of worden overwogen ?

2. Hoeveel klachten heeft de commissie, sedert haar oprichting op 9 juni 1994, jaarlijks ontvangen en behandeld ?

Welk gevolg heeft zij aan deze klachten gegeven ?

3. Hoe wordt het bestaan van de commissie bij het publiek bekendgemaakt ?

4. Wat is het organigram van de commissie en hoe is het personeelsbestand geëvolueerd sedert de oprichting ervan tot vandaag ?

Hoeveel personeelsleden zijn thans werkzaam bij de commissie, met welke taakverdeling en hoe ziet het organigram eruit voor het jaar 1997 ?

5. Wat was het budget van de commissie voor 1994, respectievelijk 1995 en 1996 en welk is het voorziene budget voor 1997 ?

Antwoord : 1. De Commissie voor de Regulering van informatiediensten via telecommunicatie werd opgericht bij beslissing van de Ministerraad. De wettelijke basis voor haar werkzaamheden en haar bevoegdheid wordt evenwel teruggevonden in het contract dat elke dienstenaanbieder moet afsluiten met de netwerkuitbater. Door invoering van een bijzondere clausule in dit contract worden de bepalingen van de Ethische Code aan voornoemd contract toegevoegd.

Die code bevat niet alleen de algemene voorschriften voor de informatiediensten met de kengetallen 077 of 0900-0903, maar tevens de procedure die gevolgd moet worden bij inbreuken tegen de algemene bepalingen en de bevoegdheid van de commissie om deze inbreuken te beoordelen en te sanctioneren.

2. 1994 : geen

1995 : 2

1996 : 10

De in 1995 behandelde klachten hebben geleid tot de oplegging van een door de commissie uitgesproken boete.

Wat de in 1996 ingediende klachten betreft, is de commissie in zes gevallen reeds tot een uitspraak gekomen. De beslissing van de commissie heeft telkens de toepassing van de contractueel voorziene strafbepalingen met zich gebracht. De vier overige klachten zijn momenteel nog altijd in behandeling en een definitieve beslissing wordt verwacht binnen een aantal weken.

3. Algemene informatie over de Infokioskdiensten en de Ethische Commissie werd opgenomen in de informatiepagina's van de witte telefoongidsen van zowel Belgacom Directory Services als ITT Promedia.

De informatie werd onder meer opgenomen in het deel dat de taken en bevoegdheden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) omschrijft. De diensten die onder de 077- en 0900-nummergroep moeten begrepen worden, worden expliciet erin opgesomd; het bestaan van de Ethische Code die van toepassing is op de dienstenaanbieders en tenslotte de mogelijkheid om klacht in te dienen bij het secretariaat van de commissie en de wijze waarop dit gedaan kan worden, worden eveneens vermeld.

4. De samenstelling van de Ethische Commissie is de volgende :

Voorzitter van de commissie : 1 medewerker van de Raad van State.

Leden van de commissie : 9 leden die volgende organisaties of administraties vertegenwoordigen :

­ Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement officiel;

­ Nationaal Verbond van Ouderverenigingen;

­ Dienst Gezondheid en Gezin van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

­ Kabinet van de minister van Telecommunicatie;

­ Ministerie van Justitie;

­ Droits de l'enfant et Aide à la jeunesse;

­ Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique;

­ Kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering;

­ Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen.

Secretariaat van de commissie : 2 personeelsleden van het BIPT.

5. Een specifiek budget voor de financiering van de werkzaamheden van de Ethische Commissie wordt niet voorzien. Het BIPT neemt de lasten die de taken van de commissie met zich brengen integraal voor haar rekening. Het BIPT staat ook in voor het secretariaat van de commissie.