Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-57

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie Telecommunicatie

Vraag nr. 142 van de heer Staes d.d. 4 april 1997 (N.) :
Telefoongidsen.

De situatie inzake de telefoongidsen waarbij momenteel de wettelijke verplichting geldt om, als uitgever van een handels- en beroepengids, ook een telefoongids voor particulieren uit te geven, betekent in de praktijk een belangrijke verspilling van papier. De beide producenten van telefoonboeken, Belgacom Directory Services en ITT Promedia, zorgen met elk van hun uitgave van een « witte » en een « gele » gids voor een consumptie van 13 000 ton papier per jaar, zoveel als een bos van 550 voetbalvelden groot.

Kan de geachte minister er niet voor zorgen dat, in het belang van het leefmilieu, de koppeling van beide gidsen wordt opgeheven ?

Antwoord : De liberalisering van de sector van de telefoongidsen heeft, zoals u zegt, geleid tot een toename van het aantal telefoongidsen die worden verspreid en bijgevolg tot de hoeveelheid papier die voor die economische sector wordt gebruikt.

Ik heb reeds meermaals mijn bezorgdheid geuit over de gevolgen van de toename van de verspreide telefoongidsen voor het milieu.

Er moet evenwel rekening worden gehouden met de dwingende maatregelen van richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie. Artikel 1, 4ter , van die richtlijn bepaalt immers dat de nodige maatregelen moeten worden genomen om alle uitsluitende rechten met betrekking tot de totstandbrenging en het leveren van telefoongidsen af te schaffen.

Tijdens de Ministerraad van 30 mei 1997 heb ik een ontwerp van koninklijk besluit betreffende telefoongidsen laten goedkeuren.

Daarin wordt de verplichting tot het uitgeven op het gehele grondgebied van witte bladzijden opgeheven voor de uitgever van handelsbladzijden.

In het nieuwe systeem zal elke uitgever zijn strategie moeten bepalen in verhouding tot zijn potentiėle markt en de factoren die de kostprijs van de uitgave beļnvloeden.

Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt er niettemin voor dat iedereen een universele telefoongids ontvangt, dit wil zeggen een telefoongids die alle abonnees van de eigen streek bevat.

De Europese verplichtingen laten de Belgische overheid niet toe, de levering van diverse gidsen te verbieden.