Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-79

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1019 van mevrouw Thijs d.d. 17 april 1998 (N.) :
Procedure na controle van (valse) papieren.

Om deze vraag zo concreet mogelijk te stellen, begin ik met een voorbeeld.

Een vrouw uit het prostitutiemilieu wordt bij een identiteitscontrole opgepakt en heeft valse papieren op zak. Bij de ondervraging wenst deze vrouw zich niet kenbaar te maken noch vingerafdrukken te laten nemen. Vervolgens wordt Bureau C gecontacteerd, waar men het advies geeft : « vrijlaten ». De reden hiervoor ligt in het feit dat een vals paspoort te weinig is om iemand in voorhechtenis te nemen.

Voor de politiediensten is het echter van belang dat deze persoon ter beschikking blijft van de Dienst Vreemdelingenzaken omdat ze meestal na enkele dagen toch hun identiteit geven en bijgevolg verder onderzoek kunnen doen. Nu verdwijnen deze mensen gewoon in de illegaliteit, zonder naam, adres, enz.

Mijn vraag aan de geachte minister is de volgende :

Is het mogelijk om deze naamloze mensen gedurende één week ter beschikking te houden van de politiediensten ?

Antwoord : Artikel 74/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, voorziet dat de politiediensten een vreemdeling die geen houder is van de door de wet vereiste identiteitsstukken of documenten, administratief kunnen aanhouden in afwachting van een beslissing van de minister of zijn gemachtigde. De vrijheidsbeneming mag niet langer dan vierentwintig uur duren.

Dit artikel moet echter worden gezien in samenhang met artikel 7 van dezelfde wet dat voorziet in de aflevering van een bevel om het grondgebied te verlaten aan de vreemdeling die noch gemachtigd is noch toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, wanneer hij er verblijft zonder houder te zijn van de hierboven vermelde documenten.

De minister of zijn gemachtigde kan in zo'n geval een vreemdeling naar de grens doen terugleiden. Die vreemdeling kan dan worden opgesloten voor de tijd die strikt nodig is voor de uitvoering van de maatregel. Deze opsluiting kan in zo'n geval onder bepaalde voorwaarden worden verlengd tot een maximale duur van acht maanden.

De omstandigheden die in uw vraag worden vermeld rechtvaardigen niet dat een vreemdeling langer dan de normale duur van de administratieve aanhouding ter beschikking van de politiediensten wordt gehouden.