Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-77

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Vraag nr. 1126/11 van mevrouw de Bethune d.d. 9 juni 1998 (N.) :
Rechten van het kind.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1126/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4003).

Antwoord : Als antwoord op haar vraag deel ik het geachte lid het volgende mede.

Ik verwijs vooreerst naar het antwoord dat werd gegeven op haar vraag nr. 57 van 18 oktober 1996 (bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, 1996-1997, nr. 1-37 van 28 januari 1997, blz. 1824.)

Betreffende de maatregelen die werden genomen in 1997 en in 1998 zijn geen wijzigingen gebeurd inzake de politiek ten gunste van de KMO.

Wat de sociale zekerheid der zelfstandigen betreft werden bepaalde wijzigingen aangebracht in het stelsel van de gezinsbijslag. Zo wordt een kraamgeld uit eerste rang toegekend aan alle kinderen voortspruitende uit een meervoudige geboorte. Ook wordt het recht op kinderbijslag op een onvoorwaardelijke wijze toegekend tot 31 augustus van het burgerlijk jaar gedurende hetwelke het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De sociale verzekering in geval van faillissement waar ik in mijn vorig antwoord naar verwees, is intussen verwezenlijkt door een koninklijk besluit van 18 november 1996 en in werking getreden op 1 juli 1997. Dit besluit wijzigt evenwel niets wat de rechten van de gefailleerde zelfstandige betreft inzake kinderbijslag.

Ten slotte deel ik u mede dat er in 1997 en 1998 geen overleg of samenwerking plaatsvond tussen mijn diensten enerzijds, en de Nationale commissie voor de rechten van het kind en/of de interministeriŽle conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind anderzijds.