1-155

1-155

Sťnat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

S…ANCES DU JEUDI 18 D…CEMBRE 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 DECEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW DE BETHUNE AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN OVER ę HET GRATIS TER BESCHIKKING STELLEN VAN CORONAIRE `STENTS' DOOR EEN FARMACEUTISCHE FIRMA Ľ

QUESTION ORALE DE MME DE BETHUNE AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES SUR ę LA MISE ņ DISPOSITION GRATUITE DES PROTH»SES ENDOLUMINALES PAR UNE FIRME PHARMACEUTIQUE Ľ

De voorzitter. ≠ Aan de orde is de mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de minister van Sociale Zaken.

Het woord is aan mevrouw de Bethune.

Mevrouw de Bethune (CVP). ≠ Mijnheer de voorzitter, terwijl coronaire stents in de meeste Europese landen worden terugbetaald, is dit in BelgiŽ nog steeds niet het geval. Dit is een ernstige ongelijkheid in de gezondheidszorg.

Naar verluidt stelt een farmaceutische firma deze stents gratis ter beschikking op voorwaarde dat de betrokken patiŽnt ermee instemt om zes maanden later een coronair onderzoek te ondergaan dat kennelijk tot doel heeft het product te evalueren.

Heeft de minister weet van deze praktijk ? Weet zij om welke farmaceutische firma het gaat ? Is deze praktijk geoorloofd en zo ja, onder welke voorwaarden ? Over welke middelen beschikt de minister om desgevallend hiertegen op te treden ?

De voorzitter. ≠ Het woord is aan minister De Galan.

Mevrouw De Galan , minister van Sociale Zaken. ≠ Mijnheer de voorzitter, ik wijs mevrouw de Bethune er eerst en vooral op dat coronaire stents momenteel wel degelijk worden terugbetaald. Deze terugbetaling bedraagt 40 000 frank bij ťťn stent en 50 000 bij twee stents . Het Bijzonder Solidariteitsfonds staat in voor deze terugbetaling wanneer aan bepaalde criteria is voldaan.

In de eerste plaats moet het gaan om gevallen waarbij een dringende overbruggingsoperatie het enige alternatief is.

Vervolgens moet de ingreep gebeuren ter correctie van een slecht ≠ angiografisch aangetoond ≠ resultaat met ernstige stabiele dissectie na een conventionele ballondilatatie.

Ten slotte moet het gaan om recidiverende kransslagaderstenos na minstens twee PTCA-behandelingen, percutaneous transluminal coronary angioplasty .

De Technische Raad Implantaten van het RIZIV onderzoekt of de coronaire stents in artikel 35 van de nomenclatuur kunnen worden opgenomen. Als de raad hiertoe beslist, dan zullen de patiŽnten die aan de drie voorwaarden voldoen, voortaan op een forfaitaire terugbetaling van ongeveer 40 000 frank kunnen rekenen.

Ik ben niet op de hoogte van de praktijk van een farmaceutische firma waarover mevrouw de Bethune het heeft. Ik heb de diensten van het RIZIV en de diensten van Volksgezondheid onmiddellijk gevraagd om na te gaan welke firma dit zou doen en in welke ziekenhuizen deze praktijk zou plaatsvinden. Het is mogelijk dat het gaat om een klinische studie die tot doel heeft het product te evalueren. Coronair onderzoek van een patiŽnt in het kader van een klinische studie kan evenwel niet door het RIZIV worden terugbetaald.

Het gebeurt wel eens dat firma's met het akkoord van de patiŽnt alle kosten ten laste nemen, zowel die van het product als die van het klinisch onderzoek. In zo'n geval betaalt het RIZIV niets terug.

Ik heb het RIZIV verzocht vůůr eind januari een steekproef te doen in de ziekenhuizen en hierover een schriftelijk verslag op te stellen. De parlementsleden die dit wensen, kunnen dit verslag aanvragen.

De voorzitter . ≠ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.