1-1068/1

1-1068/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

20 JULI 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 74
van 12 april 1995)


ONTWERP VAN TEKST OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Enig artikel

Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

Over de aangelegenheden van gemeentelijk of provinciaal belang kan in de betrokken gemeente of provincie een volksraadpleging worden gehouden. De wet regelt de nadere uitwerking en de organisatie van de volksraadpleging.

Brussel, 16 juli 1998.

De Voorzitter van
de Kamer van volksvertegenwoordigers,

Raymond LANGENDRIES.

De Griffier van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Francis GRAULICH.