1-41

1-41

Sťnat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

S…ANCES DU JEUDI 4 AVRIL 1996

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 APRIL 1996

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEVOLDER AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN OVER ę HET STOPZETTEN VAN DE TERUGBETALING VAN CEREDASE BIJ PATIENTEN MET DE ZIEKTE VAN GAUCHER Ľ

QUESTION ORALE DE M. DEVOLDER AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES SUR ę L'ARR T DU REMBOURSEMENT DU CEREDASE AUX PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE DE GAUCHER Ľ

De Voorzitter. ≠ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Devolder aan de minister van Sociale Zaken over ę het stopzetten van de terugbetaling van Ceredase bij patiŽnten met de ziekte van Gaucher Ľ.

Het woord is aan de heer Devolder.

De heer Devolder (VLD). ≠ Mijnheer de Voorzitter, in medische middens is er consternatie ontstaan over het staken van de terugbetaling van Ceredase door het bijzonder solidariteitsfonds van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Uit informatie die ik van medici heb ontvangen, blijkt dat in ons land ongeveer een vijftiental patiŽnten in behandeling zijn voor de ziekte van Gaucher. De gentherapie voor deze aandoening zal pas over tien jaar gebruiksklaar zijn. Zolang er geen compatibele beenmergdonor wordt gevonden, kan het leven van een Gaucher-patiŽnt enkel worden gered door een behandeling met Ceredase. Deze therapie werd reeds met succes toegepast in IsraŽl en in 1992 werd ze erkend door de Food and Drug Administration.

In een mij bekend geval werd de terugbetaling van de behandeling van een jeugdig patiŽntje aanvankelijk door het solidariteitsfonds toegestaan, maar na een succesvolle behandeling van 15 maand werd de terugbetaling plots gestaakt. Voortaan willen de ziekenhuizen pas Ceredase bestellen als de nodige garanties voor de terugbetaling ervan vooraf kunnen worden gegeven. Voor niet-kapitaalkrachtige patiŽnten is dit uiteraard onmogelijk. Afhankelijk van de voorgeschreven dosis kost een behandeling met Ceredase gemiddeld 25 000 frank per week.

De minister van Sociale Zaken liet twee weken geleden nog de triomfklok luiden over het positieve saldo van ongeveer zes miljard frank op de begroting van de sociale zekerheid. Vindt de minister het verantwoord een positief resultaat te boeken op de rug van een beperkt aantal patiŽnten aan wie elke redelijke levenskans wordt ontnomen ? Zal de minister dringend maatregelen nemen om deze levensbedreigende situatie onmiddellijk ongedaan te maken en zo ja, welke ?

De Voorzitter. ≠ Het woord is aan minister Colla, die antwoordt namens de minister van Sociale Zaken.

De heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. ≠ Mijnheer de Voorzitter, de heer Devolder heeft zijn mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken gericht, maar de problematiek ligt voor een niet-onbelangrijk deel op het terrein van de Volksgezondheid. Dit zal onmiddellijk blijken uit mijn antwoord.

De heer Devolder heeft gelijk om onze aandacht op dit probleem te vestigen. Ik kan hem echter gerust stellen en heb goede redenen om te verklaren dat het probleem binnen de kortste tijd zal zijn opgelost.

Voor een goed begrip van de financiŽle toestand van de sociale zekerheid zou het verkeerd zijn het cijfer van zes miljard als een winstcijfer voor te stellen. Het gaat om zes miljard minder uitgaven dan oorspronkelijk begroot, die echter niet werden gerealiseerd door een vermindering van de uitgaven voor geneesmiddelen; in de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is precies de deelbegroting voor geneesmiddelen diegene die de pan blijft uitswingen.

De wet van 5 juli 1994 heeft betrekking op bloed en bloedderivaten en zet de Europese richtlijn van 14 juli 1989 om in Belgisch recht. De wet bepaalt de conformiteitsregels voor de industriŽle aanmaak van stabiele bloedderivaten. De regelgeving is van toepassing op nieuwe geneesmiddelen zowel als op geneesmiddelen die reeds op de markt zijn.

Deze conformiteit heeft betrekking op een aantal specificaties, waaronder twee belangrijke voorwaarden : het bloed moet vrijwillig worden gegeven en de gift moet gratis zijn. De Europese Commissie maakt problemen bij de tweede voorwaarde. Om die reden werd een beroep gedaan op de derogatiemogelijkheid waarin de wet voorziet en werd een aangepast koninklijk besluit ontworpen. Dit ontwerp werd voor advies overgezonden aan de Nationale Raad voor bloed. Deze raad heeft eind februari haar advies verstrekt. Onmiddellijk werd een advies ingewonnen bij de Raad van State en de Raad van State heeft zijn advies einde maart 1996 uitgebracht. Rekening houdend met dit advies werd het koninklijk besluit aangepast en zal eerlang in zijn nieuwe vorm worden gepubliceerd.

Intussen heeft de Erkenningscommissie voor geneesmiddelen het dossier reeds behandeld en een positief advies gegeven. Zodra de derogatiebesluiten gepubliceerd zijn, kan men overgaan tot registratie van het produkt. Uit het antwoord dat mevrouw De Galan mij heeft gegeven, maak ik op dat zodra het produkt geregistreerd is, het RIZIV, die dit produkt blijkbaar vanuit het solidariteitsfonds terugbetaalt, de situatie van voorheen kan herstellen, zodat de rechthebbenden opnieuw kunnen rekenen op terugbetaling.

De Voorzitter. ≠ Het woord is aan de heer Devolder voor een repliek.

De heer Devolder (VLD). ≠ Mijnheer de Voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Hij heeft verklaard dat de zaak binnenkort in orde zal zijn, maar graag kreeg ik van hem toch een concrete termijn. Bovendien doe ik hem nog een suggestie. Volgens de minister is de geneesmiddelensector nog altijd de zondebok, omdat de uitgaven er nog steeds te hoog liggen. Ik stel echter vast dat op 1 maart de toestemming werd gegeven voor een prijsverhoging voor het produkt Amoxicelline eurogenerics 500 mg van 78 frank per eenheid. Indien dit geneesmiddel, zelfde werking, zelfde dosis, magistraal wordt bereid, betekent dit voor het RIZIV een besparing van meer dan 120 frank per eenheid. Sedert de prijsverhoging van voornoemd produkt betaalt de patiŽnt een remgeld van 75 frank indien hij tot de WIGW's behoort en van 125 frank indien hij tot de actieven behoort. De minister zou er dus beter aan doen onze goede tips te volgen en de magistrale bereiding te promoten.

De Voorzitter. ≠ Het woord is aan minister Colla, die antwoordt namens de minister van Sociale Zaken.

De heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. ≠ Mijnheer de Voorzitter, ik heb niet over een zondebok gesproken. Ik heb alleen vastgesteld dat in de ZIV-begroting de uitgaven voor geneesmiddelen de enige uitzondering vormen, omdat zij sterker stijgen dan in de begroting is vastgelegd.

Mijnheer Devolder, u weet net zo goed als ik dat u uw suggestie aan mijn collega voor Economische Zaken moet doorspelen. Minister Di Rupo is immers verantwoordelijk voor de prijzen.

De heer Devolder (VLD). ≠ Mijnheer de minister, het gaat hier toch om een gemengde beslissing. Samen met de minister van Sociale Zaken geeft u toch advies voor de prijsverhoging van een erkend geneesmiddel.

De heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. ≠ U vergist zich, dat is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken.

De Voorzitter. ≠ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.