1-128

1-128

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 10 JULI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Akkoord van Schengen.
  4. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
  5. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.
  6. Amortisatiekas.
  7. Commissie voor een efficientere politiestructuur.
  8. Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen.
  9. Resolutie aangenomen door het Vlaams Parlement.
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
VOORSTEL (Indiening) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
GEHEIME STEMMING OVER DE VOORDRACHT VAN EEN DUBBELTAL VOOR EEN OPENSTAAND AMBT VAN RAADSHEER IN HET HOF VAN CASSATIE : (1) en (2). Uitslagen van de geheime stemming, (1) en (2).
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :