1-97

1-97

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 6 MAART 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Arbitragehof.
EVOCATIE :
NON-EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFT :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Verwijzing) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
LIJST VAN DE KANDIDATEN OVERGEZONDEN DOOR HET HOF VAN CASSATIE :
BENOEMING VAN EEN PLAATSVERVANGEND LID VAN HET WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
ROUWBEKLAG TER NAGEDACHTENIS VAN LOUBNA BENAÏSSA :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :