1-58

1-58

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 18 JUILLET 1996

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 JULI 1996

(Vervolg-Suite)

*

* *

Invite le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires économiques à plaider, au niveau du Conseil européen des ministres des Affaires étrangères et des Affaires économiques, pour que l'Union européenne ne s'approvisionne en pétrole qu'auprès de pays respectant les principes démocratiques et les droits de l'homme.

Invite les instances dirigeantes de l'industrie pétrolière et des autres sociétés européennes qui exercent des activités au Nigéria à organiser leur exploitation dans ce pays d'une manière qui ne porte pas atteinte aux droits des populations autochtones, en se souciant de préserver l'environnement et en refusant d'accepter que leurs activités commerciales avec le Nigéria et à l'intérieur de ce pays se développent en méconnaissance totale des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme;

Invite la société Shell à utiliser sa position de force économique afin d'exercer une pression sur le gouvernement nigérian pour que celui-ci adopte une attitude plus démocratique et plus respectueuse des droits de l'homme;

Invite le Gouvernement à interpeller le Conseil de sécurité des Nations unies pour que soit créée une commission d'enquête indépendante et impartiale chargée d'enquêter sur les crimes perpétrés par l'actuel gouvernement militaire du Nigéria;

Invite la Commission européenne à suspendre le Nigéria en tant que partie à la Convention de Lomé jusqu'au moment où la démocratie, en particulier en ce qui concerne l'action de la justice, aura été restaurée dans le pays.

De beraadslaging is geopend.

La discussion est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Swaelen treedt opnieuw als voorzitter op

Mevrouw Sémer (SP), rapporteur. ­ Mijnheer de Voorzitter, de indiener, de heer Paul Staes, licht zijn voorstel toe. Het verwijst naar de negen opposanten ­ waaronder de schrijver en mensenrechtenactivist Ken Saro-Wiwa ­ die in november 1995 door het Nigeriaans militair regime werden opgeknoopt en naar de brutale olieontginning in het Ogoni-gebied. Hij vindt zijn voorstel van resolutie belangrijk omdat wat er in Nigeria op het vlak van het milieu en de mensenrechten gebeurt een voorbeeld is van wat zich in vele Afrikaanse landen voordoet.

Een senator is van oordeel dat de Westerse partners in verband met de executie van de opposanten conclusies moeten trekken uit de houding van ondoeltreffende discretie en dat zij moeten nagaan wat de beste manier is om een andere wending te geven aan het dictatoriaal regime van generaal Abacha.

De senator geeft uitleg bij historische en geografische feiten met betrekking tot de Ogoni-stam en het oostelijk deel van de Niger-delta. Ze beschrijft het gebied als een verloren paradijs, en bedoelt met « verloren » dat er zich sedert 1956 verscheidene multinationale oliemaatschappijen hebben gevestigd.

Ingevolge de belangen van de Nigeriaanse Staat in een grote internationale oliemaatschappij heeft het regime geen oor naar de gewettigde eisen van de Ogoni's. In de streek woedt zelfs militaire repressie. Die gegevens in acht nemend, pleit de senator voor een olie-embargo.

Vervolgens ontspint zich een gedachtenwisseling over de effecten van embargo's, die vaak de zwakkere bevolkingsgroepen in de geviseerde landen treffen. Een lid verwijst naar het olie-embargo tegen Irak en vraagt zich af of we dezelfde nefaste effecten gaan teweeg brengen in Nigeria. Een ander lid geeft het voorbeeld van Cuba dat af te rekenen heeft met het langste embargo uit de geschiedenis, en waaruit blijkt dat enkel de bevolking de negatieve effecten ervan ondergaat terwijl het regime aanblijft. De indiener van het voorstel pleit dan ook voor enkelvoudige maatstaven bij het beoordelen van de verschillende regimes en voor een gedifferentieerde houding ter zake. Verder moet men de specifieke toestand van Nigeria voor ogen houden die maakt dat de hulp van de Europese Unie nu al niet bij het Ogoni-volk terechtkomt. Een embargo is de prijs die moet worden betaald door Nigeria opdat dit volk zijn toekomst weer in handen zou kunnen nemen.

Twee amendementen worden aangenomen. Het aldus geamendeerde voorstel van resolutie wordt goedgekeurd met zes stemmen, bij twee onthoudingen.

Op 4 april wordt het voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria, op voorstel van het bureau van de Senaat, door de plenaire vergadering terug naar de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden gezonden voor bijkomende inlichtingen. Met het oog op het uitdiepen van de in het voorstel aangekaarte materie organiseert de commissie twee openbare hoorzittingen : één met de voorzitter van de Belgian Shell en de verantwoordelijke voor de Europese Aangelegenheden bij deze oliemaatschappij ­ bij die gelegenheid wordt tevens een videofilm getoond ­ en een tweede met de directeur en de verantwoordelijke voor internationale betrekkingen bij Amnesty International. Rekening houdend met de bijkomende inlichtingen en met vijf nieuw ingediende amendementen wijdt de commissie op 4 juli een derde vergadering aan het voorstel van resolutie. De geamendeerde tekst wordt met elf stemmen, bij één onthouding aangenomen.

Mijnheer de Voorzitter, in aansluiting op dit verslag had ik graag nog even het standpunt van de SP-fractie vertolkt en dit uiteraard niet in mijn hoedanigheid van rapporteur.

« De concurrentie gaat permanent op zoek naar de regio's met de laagste lonen, de laagste sociale beschermingen, de laagste ecologische spelregels. Die jungle-logica is zo stilaan de beschaving zelf aan het kapotmaken. Een jungle-logica die in het zuiden milieuactivisten executeert, zoals Ken Saro-Wiwa, de leider van het Ogoni-volk in Nigeria. » Deze woorden hoorde ik vorig jaar op het nationaal SP-congres en ze lieten mij niet los.

De oliewinning in het zuiden van Nigeria gaf al jarenlang aanleiding tot veel protest van de plaatselijke bevolking. Toen op 10 november 1995 het Nigeriaanse militaire regime op brutale wijze de mond snoerde van diegenen die het aandurfden de milieuschade en het schenden van de mensenrechten aan te klagen, vonden alle mensen van goede wil dat er nu maar eens snel werk moest worden gemaakt van de democratisering in dat land. Bij de Kamer van volksvertegenwoordigers werd een resolutie in die zin ingediend. Niettegenstaande enkele minieme positieve ontwikkelingen blijft de situatie van de mensenrechten in Nigeria zorgwekkend en blijft het herstel van de democratie achterwege.

Hierna volgen enkele recente relevante ontwikkelingen.

In verband met de overgang naar de democratie in Nigeria vermeldt het rapport van het onderzoek door de Verenigde Naties onder meer het volgende : « Met de toekomst van een politieke transitie is het erg gesteld. Het bestaan van het decreet nr. 2 van 1986, dat de aanhouding zonder proces van de politieke opposanten toelaat, en het decreet nr. 1 van 1996, dat boetes en gevangenisstraf voorziet voor ieder persoon die het transitieprogramma bekritiseert, evenals andere decreten die de vrijheid van politieke actie beknotten, zijn elementen die ons toelaten een somber beeld van de situatie in Nigeria op te hangen. Hetzelfde geldt voor de rechterlijke macht, die niet in staat is de fundamentele rechten te beschermen, omdat de bevoegdheden van de tribunalen beperkt zijn door gouvernementele decreten. »

Op een meeting met een Nigeriaanse delegatie in juni jongstleden drukte ook de Commonwealth Ministerial Action Group zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan vooruitgang op het vlak van de mensenrechten. Deze groep wil blijven volgen wat er gebeurt met de politieke gevangenen die nu zonder proces zijn aangehouden.

Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie spreken in hun raadsconclusies hun ernstige bezorgdheid uit zowel over de algemene mensenrechtensituatie, als over het tempo en de aard van de overgang naar de democratie.

De resolutie die wij vandaag bespreken, blijft dus bijzonder actueel. De SP-fractie zal haar dan ook steunen. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Staes.

De heer Staes (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, spijtig genoeg is de situatie vandaag in Nigeria nog altijd even betreurenswaardig als op het ogenblik waarop wij, zoals velen gealarmeerd door de nieuwsberichten en de bevestiging daarvan, de tekst van deze resolutie hebben ingediend. De milieuvervuiling is en blijft massaal, verscheidene Ogoni's zitten nog vast en het volk blijft de rekening betalen. Toch is Nigeria nog lid van de conventie van Lomé en blijven de moordenaars ongestoord op vrije voeten.

Met dit debat raken we onder meer een zeer teer punt aan, namelijk de verantwoordelijkheid van de multinationale ondernemingen. Ook voor hen moeten leefmilieu en mensenrechten reële en concrete elementen zijn van het bedrijfsbeleid, in de eerste plaats in de ontwikkelingslanden omdat deze elementen precies daar het snelst in de verdrukking komen, met in vele gevallen gevolgen voor de hele planeet. Uiteraard ligt de eerste verantwoordelijkheid bij het regime in Nigeria zelf, maar het gaat niet op dat vertegenwoordigers van een belangrijk Europees bedrijf zoals Shell, in Europa in debatten en publiciteit het belang van mensenrechten en leefmilieu bevestigt en onderstreept, om dan in de praktijk te handelen zoals het in Nigeria doet.

Daarnaast moet de internationale politieke wereld maatregelen nemen om de aansprakelijkheid van multinationale bedrijven veel duidelijker, juridisch en afdwingbaar vast te leggen conform de bepalingen van de internationale en Europese Conventie voor de rechten van de mens.

Ik verwijs hierbij naar de Internationale Arbeidsorganisatie die wel ethische verbanden legt tussen de activiteiten van multinationale ondernemingen waar ook ter wereld en de situatie in de betrokken landen, niet alleen wat de feiten, maar ook wat de politiek-maatschappelijke verantwoordelijkheid betreft van het regime waarmee de bedrijven te maken hebben.

Tot slot pleit ik ervoor het recht op een leefbaar leefmilieu op te nemen in de internationale en Europese Verklaringen voor de rechten van de mens. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le Président, chacun d'entre nous se souvient de l'exécution brutale de M. Ken Saro- Wiwa et de huit autres militants des droits des minorités le 10 novembre 1995. Ces exécutions eurent lieu après un simulacre de procès et ont été ressenties par la communauté internationale comme un assassinat pur et simple. Le gouvernement nigérian marquait ainsi son mépris le plus total pour le respect des droits de l'homme.

Il n'est pas non plus inutile de rappeler que les militants ogonis exécutés participaient à une campagne contre les dévastations environnementales et humaines causées dans leur région par l'exploitation des réserves pétrolières du delta du Niger par des compagnies pétrolières internationales et, en particulier, par la société Royal Dutch Shell.

Seule, une petite couche corrompue de la société nigériane tire profit de la rente pétrolière. Mais, ce sont les pauvres qui subissent les conséquences écologiques de cette exploitation sauvage: eaux polluées, terres mortes, pluies toxiques.

C'est cet ensemble de circonstances qui a poussé les indigènes à bout et les a amenés d'abord à protester, à réclamer des compensations aux compagnies pétrolières et puis enfin, de guerre lasse, à se révolter contre les sociétés pétrolières en bloquant notamment l'accès aux champs de pétrole. Or, l'État nigérian est le principal partenaire de Shell dans la Shell Petrolium Development Company of Nigeria, ce qui explique que les revendications légitimes des Ogonis ne sont nullement entendues. Au contraire, la répression militaire s'est abattue sur la région. Quiconque gêne les multinationales du pétrole est ramené brutalement à la raison ou paie de sa vie. C'est ainsi qu'une série d'actions ont été menées par les forces de police nigériane afin de terroriser la population.

Aujourd'hui, des incarcérations frappent encore une vingtaine d'opposants ogonis pour lesquels on peut d'ailleurs craindre le pire. M. le ministre des Affaires étrangères vient d'ailleurs de me confirmer l'aggravation de la situation. Cet élément justifie à lui seul que nous votions une résolution qui demande à notre Gouvernement de ne pas relâcher la pression. En effet, comme un commentateur l'écrivait dans le journal Le Monde des 12 et 13 novembre 1995 : « Une fois accomplies ces figures imposées de l'indignation internationale, les partenaires occidentaux devront tirer les conséquences de l'inefficace discrétion qui a prévalu entre l'annonce des condamnations et leur confirmation... Il leur faudra aussi s'interroger sur le meilleur moyen d'infléchir le cours pris par la dictature du général Abacha. »

Ce que je viens de lire ici est en fait le texte de l'intervention que j'avais préparé pour la séance du 3 avril 1996 où devait être votée une proposition de résolution qui avait une consistance et, pour une fois, une force relative. Lors de cette séance, nous nous sommes trouvés confrontés à une intervention de M. Hatry faisant état d'une lettre de la société Shell qui demandait à être entendue par la commission. Ce lobbying conjoint a abouti au renvoi en commission de la résolution et au dépôt d'amendements visant à modifier le texte qui avait pourtant été accepté dans un premier vote. Certes, entre-temps, nous avons auditionné la société Shell qui présente un Nigeria sans problème, un delta du Niger idyllique : le Club Med peut franchement s'y installer demain !

En contrepoint, l'audition d'Amnesty International nous a présenté de manière incontestable une foule de situations de non-respect des droits de l'homme et de cruautés purement gratuites. J'ai tendance à considérer le témoignage d'Amnesty International comme moins suspect que celui de Shell. En effet, les intérêts en jeu ne sont pas les mêmes : d'un côté, les droits de l'homme; de l'autre, plusieurs milliards de dollars ... On comprend que le paradis ne soit pas perdu pour tout le monde !

Vu l'encombrement des travaux en cette fin de session et le faible nombre de sénateurs de mon groupe, je n'ai pu assister à la dernière réunion de la commission des Affaires étrangères à ce sujet car, au même moment, j'étais occupée à examiner les lois-cadres en commission des Affaires sociales. J'ai donc découvert avec stupéfaction le texte nouveau de la proposition de résolution.

Le 3 avril, je m'apprêtais à remercier la commission qui avait pris en compte mes deux amendements, ce qui nous permettait notamment d'inviter le Gouvernement « à user de son action privilégiée (golden share) au sein de Distrigaz pour renoncer au contrat de gaz prévu entre cette société et Shell Nigeria, tout au moins tant qu'un régime démocratique ne sera pas en place au Nigeria ».

En commission, je m'étais fait répéter le vote positif de ces amendements tant mon étonnement était grand de voir passer une position qui est plus qu'un vague souhait ou une pétition de principe. Aujourd'hui, je dois bien constater que la poussée de courage a été de courte durée et qu'il suffit de la pression d'un lobbyiste de la Confédération pétrolière et de l'opposition libérale pour faire changer la majorité d'avis.

Je voudrais rappeler à tous mes collègues que le Nigeria est le cinquième producteur au sein de l'OPEP; qu'il exporte son pétrole vers les États-Unis, l'Espagne, la France et l'Allemagne; que ses principaux clients sont les États-Unis, pour 40,5 p.c., et l'Union européenne, pour 39,5 p.c.; que le pétrole représente par ailleurs 97,6 p.c. de ses exportations; que le régime nigérian ne craint rien autant que le retrait des multinationales; que le boycott des produits venus du Nigeria aurait des conséquences immédiates tout en n'ayant qu'un effet marginal sur la population; qu'il y a longtemps que l'économie est en ruine et l'environnement complètement saccagé, sans que cela ait paru autrement inquiéter le gouvernement nigérian; que les bénéfices pétroliers ­ qui représentent 90 p.c. des revenus en devises ­ n'ont pratiquement pas profité à la plupart des Nigérians, dont le pouvoir d'achat est tellement érodé que beaucoup sont confrontés à la famine, sans parler des hôpitaux sans médicaments et d'autres difficultés de la vie quotidienne; que, comme le dit un journaliste nigérian, ce sont surtout les poches des généraux et leurs comptes en banque à l'étranger qui pâtiraient de la perte de l'argent du pétrole; que nous n'avons donc pas à craindre les conséquences négatives qui pourraient frapper la population à la suite d'un embargo ou d'une suspension des contrats de produits pétroliers.

Dans le cadre de la dernière convention ACP/Union européenne, une résolution a été prise demandant que soit examinée la possibilité d'un embargo pétrolier. Je tenais à le souligner au passage.

Je ne peux donc qu'être confondue et désolée par le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Celui-ci abdique toute position un peu forte et un peu active de notre Gouvernement pour se retrancher derrière l'Union européenne, la Commission européenne, le Conseil de sécurité des Nations unies et ­ ce qui est totalement inadmissible de la part d'une instance politique censée jouer le rôle de législateur dans ce pays ­ derrière les instances dirigeantes de l'industrie pétrolière et la société Shell ! En effet, le seul paragraphe dans lequel nous demandions au Gouvernement belge d'intervenir, et qui permettait à celui-ci de mener une action positive dans le cadre de ce dossier, a disparu.

Je ne trouve pas de mots assez durs pour exprimer mon indignation et ma consternation face à un texte qui n'est plus que l'ombre de lui-même et que l'on peut remiser, lui aussi, au rayon des figures imposées de l'indignation diplomatique internationale.

Même ici, alors qu'il s'agit d'une résolution, procédé dont chacun connaît les limites, je dois bien constater que le politique creuse lui-même sa propre tombe en refusant de prendre des positions qui pourraient déranger quelque peu les pouvoirs économiques et financiers tout puissants.

Vous comprendrez que, dans ces conditions, je me refuse, avec mon groupe, à voter un texte aussi inodore qu'insipide, sauf si l'amendement concernant Distrigaz que j'ai redéposé reçoit un vote favorable. L'intervention que je viens de faire en constitue la justification. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vautmans.

De heer Vautmans (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, als voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden wens ik van dit voorbeeld gebruik te maken om aan te tonen hoe moeilijk de werkzaamheden in de commissie soms verlopen.

Het voorstel van resolutie werd in de commissie geamendeerd en aangenomen op 19 maart. Het werd door de plenaire vergadering van de Senaat op 3 april terugverwezen naar de commissie omdat Shell gevraagd had te worden gehoord. Die hoorzitting had plaats op 2 mei en op 20 juni was er een hoorzitting met Amnesty International. Op 20 juni kon er niet worden gestemd omdat de indieners van de resolutie niet aanwezig waren. Op 25 juni stond de stemming opnieuw op de agenda, maar kon ze evenmin doorgaan wegens de afwezigheid van de indieners. Dat was nogmaals het geval op 2 juli. Er werd uiteindelijk gestemd op 4 juli.

Omwille van de situatie van de mensenrechten en van de ecologische toestand in Nigeria zal de VLD dit geamendeerd voorstel van resolutie goedkeuren.

Nochtans wens ik te benadrukken dat embargo's en invoerbeperkingen dikwijls selectieve en gevaarlijke middelen zijn om de democratie en de mensenrechten in bepaalde Staten af te dwingen. Meestal worden dan echter niet de machtshebbers, maar wel de bevolking geraakt. Niet Fidel Castro wordt getroffen door het embargo tegen Cuba, niet Saddam Hussein, maar de Iraakse kinderen sterven omwille van het embargo en niet Kadhafi, maar het Libische volk heeft problemen in verband met de volksgezondheid. De positie van dictators wordt dus dikwijls nog versterkt door embargo's. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, après les propos tenus à cette tribune par Mme Dardenne, il m'appartient évidemment de rétablir les faits et de rappeler ce qui a provoqué le renvoi de la résolution en commission. Lorsque ce point a été inscrit à l'ordre du jour, le Sénat a constaté à l'unanimité qu'il n'était pas informé complètement des données du problème et, plus grave, que la résolution formulait un certain nombre d'accusations qui avaient été avancées en commission sans que l'accusé ait été en mesure de répondre, ce qui n'est en aucune façon conforme à nos traditions. C'est incontestablement pour ces motifs que la résolution, telle qu'elle avait été formulée une première fois en commission, a été renvoyée à celle-ci.

Des faits incontestables ont été mis en évidence au cours des séances de la commission des Affaires étrangères qui ont suivi. Ces éléments sont mentionnés dans le rapport et je profite de l'occasion pour féliciter Mme Sémer pour la qualité du travail qu'elle a fourni en commission, et ce, comme l'a souligné le président de la commission, dans des circonstances pas toujours très faciles.

Mais il semble que Mme Dardenne n'écoute rien, ne lise rien et qu'elle souhaite légiférer sur la base des « on dit ». Je voudrais prendre comme exemple les deux amendements qu'elle a lancés ici dans cette assemblée, sans avoir même réfléchi à ce qu'elle proposait. L'amendement numéro 5 de Mme Dardenne est libellé comme suit : « Invite le Gouvernement belge d'user de son « action privilégiée » (golden share) au sein de Distrigaz pour renoncer au contrat de gaz prévu entre cette société et Shell Nigeria, tout au moins tant qu'un régime démocratique ne sera pas en place au Nigeria. »

Cette question a fait l'objet de longues discussions en commission, ce dont on trouve trace clairement et indubitablement à la page 19 du rapport dont vous n'avez manifestement pas pris connaissance, madame, vous obstinant sur votre idée fixe.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur Hatry, permettez-moi de souligner que cet amendement a été accepté en commission.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Je vous donne lecture du passage en question : « De heer Timmerman herhaalt dat er geen contact bestaat tussen Ditrigas en Shell of SPDC. Bijgevolg kan dat contract ook niet worden verbroken. Er zijn zelfs geen onderhandelingen aan de gang.

M. Timmerman répète qu'il n'existe aucun contrat entre Distrigaz et Shell ou SPDC. Il ne saurait donc être question de résilier ce prétendu contrat. Il n'y a même pas de négociations en cours. »

Le rapport fait donc clairement état de cette situation qui n'a été contredite par personne en commission, forcément puisqu'il n'y a pas de contrat. Et vous, madame, vous lancez ici au sein du Sénat un amendement qui repose sur des rumeurs, sur des choses inexactes. Et vous voudriez que l'on vous suive et que l'on vous croie, madame ? C'est absolument inadmissible, monsieur le Président, et je demande d'ailleurs à Mme Dardenne de retirer cet amendement qui est en contradiction avec les faits.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Ce n'est pas vrai !

M. Moens, vice-président, prend la présidence de l'assemblée

M. Hatry (PRL-FDF). ­ J'en arrive à votre deuxième amendement, madame, par lequel vous voulez supprimer le dernier alinéa du dispositif dont je vous donne lecture : « Invite la Commission européenne à suspendre le Nigeria en tant que partie à la Convention de Lomé jusqu'au moment où la démocratie, en particulier en ce qui concerne l'action de la justice, aura été restaurée dans ce pays. »

Vous demandez la suppression de cet alinéa parce que, selon vous, la Commission a suspendu le Nigeria de la Convention de Lomé, ce qui est faux. Ici non plus, les faits ne sont pas en faveur de votre amendement.

Vous invitez donc le Sénat à se prononcer sur des amendements qui reposent, l'un et l'autre, sur des faits inexacts. Pensez-vous que de telles initiatives renforçent le sérieux de l'assemblée ?

Je pense, madame, que l'on écoutera dorénavant vos affirmations avec beaucoup plus de prudence.

M. le Président . ­ Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close, et nous passons à l'examen des amendements déposés à la proposition de résolution.

Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene beraadslaging verklaar ik ze voor gesloten en bespreken wij de amendementen ingediend bij het voorstel van resolutie.

Mme Dardenne propose l'amendement suivant :

« Dans le dispositif, insérer entre la troisième et la quatrième disposition, la disposition suivante :

« Invite le Gouvernement belge d'user de son « action privilégiée » (golden share) au sein de Distrigaz pour renoncer au contrat de gaz entre cette société et Shell Nigeria, tout au moins tant qu'un régime démocratique ne sera pas en place au Nigeria. »

« Tussen de derde en de vierde bepaling van het dispositief de volgende bepaling invoegen :

« Verzoekt de Belgische Regering gebruik te maken van haar bevoorrecht aandeel (golden share) in Distrigas om te vermijden dat het geplande gascontract tussen dat bedrijf en Shell Nigeria wordt gesloten, ten minste zolang er in Nigeria geen democratisch bestel is. »

La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le Président, malgré ce qu'a dit M. Hatry, je maintiens que cet amendement a été approuvé en commission. Le texte amendé devait normalement être voté le 3 avril dernier, si nous n'avions pas été rappelés en commission pour entendre la société Shell, à la demande de certains commissaires et à la suite d'une lettre adressée par ladite société.

Je souhaiterais que le Sénat reconnaisse qu'il avait, dans un premier temps, accepté cet amendement.

M. Hatry affirme que je me trompe en disant que Distrigaz et la société Shell n'ont pas signé de contrat. Je puis vous assurer que des contrats sont prévus entre ces deux sociétés. Mon point de vue est clair : je souhaite que l'on renonce à conclure ces derniers. Je ne demande pas de résilier un contrat existant. La nuance me semble importante.

On peut prévoir l'avenir en cette matière et demander au Gouvernement qu'il se dote d'instruments permettant de mener une action réelle sur le plan des droits de l'homme et qu'il ne se contente pas de voeux pieux, comme cela semble être le souhait de M. Hatry, parce que cela lui convient.

M. le Président . ­ Mme Dardenne retire l'amendement suivant :

« Supprimer le dernier alinéa du dispositif. »

« Het laatste lid van het dispositief doen vervallen. »

Il sera procédé ultérieurement au vote réservé ainsi qu'au vote sur la proposition de résolution.

De aangehouden stemming en de stemming over het voorstel van resolutie hebben later plaats.