1-58

1-58

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 18 JUILLET 1996

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 JULI 1996

(Vervolg-Suite)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE OVER DE SITUATIE VAN HET MILIEU EN DE MENSENRECHTEN IN NIGERIA

Beraadslaging

Bespreking van de amendementen

PROPOSITION DE RÉSOLUTION SUR L'ÉTAT DE L'ENVIRONNEMENT ET LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME AU NIGERIA

Discussion

Examen des amendements

De Voorzitter. ­ Wij vatten de bespreking aan van het voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria.

Nous abordons l'examen de la proposition de résolution sur l'état de l'environnement et le respect des droits de l'homme au Nigeria.

De tekst aangenomen door de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden na terugzending door de plenaire vergadering luidt :

De Senaat,

Gelet op de situatie in Nigeria, waar onlangs ondanks sterk internationaal protest negen opposanten van het militaire regime werden opgeknoopt, onder wie de schrijver en milieu- en mensenrechtenactivist Ken Saro-Wiwa;

Gelet op het feit dat de opposanten in botsing kwamen met het regime omdat zij het opnamen voor de bescherming van het Ogoni-volk, dat een half miljoen mensen telt, en voor de bescherming van hun leefgebied, al vele jaren bedreigd door een brutale exploitatie van olie;

Gelet op het feit dat de Europese Unie tegelijk de voornaamste afnemer is van Nigeriaanse olie en de belangrijkste aandeelhouders telt van de maatschappijen die in Nigeria actief zijn;

Gelet op de manier waarop de gevangenschap van de opposanten is verlopen, nadat zij in mei 1994 werden aangehouden, negen maanden zonder beschuldiging bleven, en dan verantwoordelijk werden gesteld voor de dood van vier overheidsfunctionarissen, overleden tijdens rellen, en dit zonder sluitende bewijsvoering en zelfs zonder enige vorm van elementair respect voor de rechten van hun verdediging;

Verwijzend naar de felle internationale protesten vóór en na de voltrekking van het doodvonnis, met onder meer massaal terugroepen van ambassadeurs;

Verwijzend naar de lopende procedure bij de VN-Veiligheidsraad, waar de zaak eerlang aan de orde wordt gesteld;

Vaststellend dat België momenteel geen ambassadeur heeft in Nigeria;

Gelet op het feit dat sinds de machtsovername, in 1993, door toedoen van het huidige militaire bewind alle critici van het regime achter de tralies zijn beland;

Gelet op de onmenselijke behandeling van gevangenen die geregeld de nodige verzorging moeten ontberen;

Verwijzend naar de protesten tegen Nigeria in het kader van de samenkomst van de landen van het Gemenebest;

Gelet op de dreiging van een massaal conflict in Nigeria dat vele slachtoffers zal maken en vluchtelingenstromen en hongersnood kan teweegbrengen,