1-57

1-57

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MERCREDI 10 JUILLET 1996

VERGADERING VAN WOENSDAG 10 JULI 1996

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI RELATIVE À L'AGRÉMENT ET À L'UTILISATION DANS LA CIRCULATION ROUTIÈRE D'APPAREILS FONCTIONNANT AUTOMATIQUEMENT EN PRÉSENCE OU EN L'ABSENCE D'UN AGENT QUALIFIÉ

Discussion générale

WETSONTWERP BETREFFENDE DE ERKENNING EN HET GEBRUIK VAN BEMANDE EN ONBEMANDE AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN IN HET WEGVERKEER

Algemene beraadslaging

M. le Président. ­ Nous abordons l'examen du projet de loi relative à l'agrément et à l'utilisation dans la circulation routière d'appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié.

Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer.

La discussion générale est ouverte.

De algemene beraadslaging is geopend.

La parole est au rapporteur.

M. Happart (PS), rapporteur. ­ M. le Président, à la demande de l'honorable assemblée, la commission des Finances et des Affaires économiques s'est penchée sur le présent projet de loi.

La semaine dernière, après avoir largement débattu et amendé ce texte, la commission a rejeté le projet amendé. Ce vote est à première vue surprenant, mais il traduit bien l'état d'esprit de la commission à l'égard du projet dit «des radars automatiques».

La lecture du rapport écrit, que vous avez reçu, chers collègues, vous éclairera à ce sujet.

À la suite de l'avis unanime rendu par la commission de la Justice, notre assemblée a décidé aujourd'hui de renvoyer à la commission des Finances et des Affaires économiques le texte original du projet transmis par la Chambre, accompagné des amendements déposés ce jour.

En conséquence de ce fait nouveau, la commission a analysé les amendements déposés. Elle a décidé d'accepter, en correction de texte, les amendements linguistiques, de phraséologie ou d'orthographe, avec l'accord de la Chambre.

Elle a ensuite adopté à l'unanimité les amendements numéros 56 à l'article 3, 57 à l'article 4 et 58 à l'article 10. Tous les autres amendements ont été rejetés à des majorités diverses. L'amendement numéro 28, visant à supprimer l'article 10, a été rejeté par sept voix contre six et une abstention.

Des membres de la commission, dont M. Foret et Mme Lizin, demandent que la Chambre soit invitée à réexaminer l'ensemble du projet de loi en s'inspirant du texte et des amendements votés vendredi par la commission.

Le vote indicatif sur l'ensemble du projet a donné le résultat suivant : neuf oui, deux non et deux abstentions.

Personnellement, en tant qu'observateur privilégié de la commission, il me semble important que le Gouvernement remette sur le métier, avec les députés, sans tabou ni précipitation, le présent projet de loi qui, s'il part d'un bon sentiment, n'est manifestement pas adapté au goût du jour. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goovaerts.

De heer Goovaerts (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, eigenlijk hoef ik hier geen pleidooi meer te houden, want ik verneem dat de meerderheid zelf nu ook al zegt dat dit wetsontwerp niet deugt en dat het absoluut niet rijp is. Ik kan mij alleen maar afvragen welk doel de meerderheid dan wel nastreeft met dit wetsontwerp.

In de commissie kwam vooral de chaotische instabiliteit van de meerderheid aan het licht : de ene keer aanvaardde zij een amendement wel om kort daarop een gelijkaardig amendement te verwerpen. In de openbare vergadering voegt zij, bij monde van mevrouw Lizin, aan haar negatieve beoordeling nog toe dat het wetsontwerp in zijn geheel moet worden teruggezonden naar de Kamer om daar in zijn geheel opnieuw te worden behandeld. Blijkbaar bestaat hierover de groostste onenigheid binnen de meerderheid.

Ik ben het volkomen eens met de meerderheid dat dit wetsontwerp niet deugt, niet samenhangend is en onmogelijk het beoogde doel zal bereiken. Natuurlijk kan men het wetsontwerp formeel goedkeuren met het doel de wet achteraf zo snel mogelijk via aanvullende wetten en koninklijke besluiten te veranderen. Dat is al meer gebeurd en alleen al de strafbepalingen van dit wetsontwerp zijn van die aard dat men er wel op zal moeten terugkomen, op dezelfde manier als drie jaar geleden gebeurde met de sancties op het zwartwerk die werden opgenomen in de programmawet. Ook toen heeft de meerderheid korte tijd later moeten toegeven dat die sancties in totale disproportie stonden met de begane inbreuken. In dit wetsontwerp wordt de bewijslast omgekeerd, iets wat elke democraat en elke jurist toch moet verontrusten.

Het meest opvallende van dit wetsontwerp is echter dat het à la carte zal worden toegepast. De Franstalige socialisten, die ik hier bijzonder wil feliciteren voor hun openheid, hebben zonder enige schroom gezegd, niet alleen dat ze het wetsontwerp slecht vinden, maar ook dat ze niet van plan zijn het te laten toepassen. Zij hebben zelfs uitgelegd op welke manier zij dat denken te doen. Aangezien toch de gemeenten en de Gewesten de beslissing zullen nemen of ze al dan niet camera's zullen plaatsen, kunnen zij hun voorzorgen nemen : het wetsontwerp goedkeuren, maar geen camera's plaatsen, wel camera's plaatsen, maar ze niet laten werken of alleen aankondigingsborden plaatsen en geen camera's. Er zijn zeer veel mogelijkheden om deze wet niet toe te passen.

Als leden van de meerderheid op voorhand komen zeggen dat zij deze wet wel zullen goedkeuren, maar niet zullen toepassen, dan begrijp ik er helemaal niets meer van en ik denk dat ik daarin niet alleen ben.

Wat zal het resultaat zijn wanneer een aantal gemeenten in Wallonië beslissen geen camera's te plaatsen en een aantal gemeenten in Vlaanderen beslissen om wel camera's te plaatsen ?

De opbrengst van de boetes op deze inbreuken is federaal. Ik stel voor dat wij over een jaar, wanneer wij de wet zullen evalueren, ook de nodige conclusies trekken. Wij zullen vaststellen dat degenen die het spel spelen ­ en in Vlaanderen wil men dat doen ­ uiteindelijk zullen worden gestraft want de niet-geringe opbrengst van deze zware boetes zal in de federale kas terecht komen. Het is niet moeilijk te raden waar deze gelden naartoe zullen gaan. Dit is een op intelligente wijze georganiseerde nieuwe transfer, de fantasie kan blijkbaar niet op! (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Moens.

De heer Moens (SP). ­ Mijnheer de Voorzitter, in deze discussie over de verkeersveiligheid is het nooit de bedoeling van de SP geweest om zich te verliezen in communautaire en andere spitsvondigheden. Wij hebben wel moeten vaststellen dat sommige indieners van amendementen zo ver gingen dat ze bij amendement elk artikel van het ontwerp wilden afschaffen en dus helemaal geen oog hadden voor de veiligheid.

De hoofdbedoeling van de SP was en blijft de verkeersveiligheid te helpen verbeteren, wat op een andere wijze nooit had kunnen worden bereikt. De experimenten in het buitenland hebben bewezen dat soortgelijke wetten daar werken. De staatssecretaris heeft ons de statistieken gegeven van de letselongevallen en de ongevallen met dodelijke afloop en heeft daarbij gewezen op het menselijk leed dat hiermee gepaard gaat. De SP wil het niet op haar geweten hebben dat aan dit leed geen paal en perk wordt gesteld.

Natuurlijk hebben wij wel begrepen dat sommigen bezwaren hebben tegen het al te repressieve karakter van de wetgeving. Daarvoor haalde men twee argumenten aan. Ten eerste zou de privacy erdoor bedreigd worden en ten tweede zou het bijna altijd onmogelijk zijn om aan te tonen wie de wet overtreedt. Ik vestig er uw aandact op dat deze twee opmerkingen niet nieuw zijn. Zij gelden zowel voor bemande als voor onbemande camera's, zowel voor videocamera's als voor de flitstoestellen die nu al bestaan. Wij leven al twintig jaar met deze twee bezwaren zonder dat iemand daar ooit enige heibel over gemaakt heeft. Nu wij gedwongen worden wetgevend op te treden en hebben voorgesteld onbemande camera's te installeren, schijnt iedereen te ontdekken dat er problemen rijzen in verband met het vrijwaren van de privacy en met de aanwijzing van de overtreder.

De amendering met betrekking tot de overtreders heeft meer duidelijkheid gebracht inzake het noodzakelijke onderscheid tussen natuurlijke en morele personen. Op dit punt wordt de wet aanzienlijk verbeterd. De amendering in verband met de verbeurdverklaring komt de rechtszekerheid ten goede en betekent ook een verbetering op het vlak van de terminologie.

Na deze evocatie zenden wij een tekst naar de Kamer die beter is dan de tekst die wij hebben ontvangen. De Senaat blijkt dus een nuttige instelling te zijn. De teruggezonden tekst zal waarschijnlijk door de Kamer worden aanvaard zoals hij door ons zal worden goedgekeurd. Hierin schuilt precies het realisme van onze amendering. Indien wij de suggesties van sommige senatoren hadden gevolgd, zouden wij een tekst naar de Kamer hebben teruggezonden die zonder meer terzijde zou worden gelegd. Dat zou pas een akelig avontuur voor de Senaat betekend hebben.

De heer Goovaerts is met zijn uiteenzetting de communautaire toer opgegaan, maar de aanleiding hiertoe moet worden gezocht aan de andere kant van de taalgrens. Hierop kan ik enkel repliceren met een spreekwoord « Wie wind zaait, zal storm oogsten ». (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, j'éviterai de parler de la manière dont nous avons abouti à ce débat, c'est-à-dire à l'issue de procédures longues, laborieuses, que j'irais même jusqu'à qualifier de rocambolesques.

J'entrerai immédiatement dans le vif du sujet et je formulerai deux remarques essentielles à mes yeux.

En premier lieu, je tiens à réaffirmer le soutien de mon groupe aux intentions louables des auteurs de ce texte ­ et du Gouvernement dans son ensemble ­ qui ont voulu assurer une plus grande sécurité routière. Nous ne pouvons que souscrire à l'objectif visant à limiter le nombre de drames humains et financiers qu'engendrent les accidents de la circulation. Nous voulons également permettre, comme il se doit, une meilleure sanction des coupables d'infraction. Enfin, il est nécessaire de mieux prendre en compte l'évolution des moyens techniques pour faciliter le travail des autorités chargées des différents contrôles en la matière.

En second lieu, autant j'apprécie, de manière générale, l'obstination et la détermination, particulièrement sur le plan parlementaire, autant je dois regretter ici l'acharnement dont certains se sont rendus coupables dans le cadre de l'examen de ce projet.

Pourquoi, monsieur le secrétaire d'État, avoir à ce point méprisé le travail accompli par le Parlement sous la précédente législature ? Une première proposition avait été soumise à nos deux assemblées ­ nous vivions à l'époque dans un système bicaméral ­ et la Chambre avait voté le texte proposé. Le Sénat, qui disposait alors de la plénitude des ses responsabilités, avait voté des amendements, avec une très large majorité dépassant les clivages traditionnels entre les partis de l'opposition et ceux de la coalition gouvernementale. En fait, ce sont exclusivement les élections qui ont empêché le Parlement de mener à bonne fin cette procédure, laquelle aurait probablement pu aboutir et aurait entraîné le vote des modifications par la Chambre.

Pourquoi avoir ignoré ce travail, monsieur le secrétaire d'État, et avoir présenté, sous la présente législature, votre version initiale, à laquelle toutefois on a ajouté certaines considérations parfaitement contradictoires aux travaux antérieurement menés par les assemblées ?

Pourquoi avoir exigé, comme cela a été dit par le SP, l'adoption de ce projet durant la présente législature, nous obligeant ainsi à travailler dans des conditions insupportables, à savoir dans un délai réduit à vingt jours dans le cadre d'une procédure d'évocation, en fin de session parlementaire, à un moment où l'agenda des commissions est particulièrement surchargé, et ce simultanément avec l'examen des lois-cadres ? Il ne se trouvera pas ici une personne de bonne foi pour nier le fait que ces derniers jours, nous avons oeuvré dans des conditions qui n'étaient pas réellement respectueuses d'un bon travail parlementaire.

Pourquoi aussi, monsieur le secrétaire d'État, avoir maintenu, contre vents et marées, des dispositions manifestement contraires ­ j'y reviendrai ­ aux règles de base de notre droit fondamental ? Précisément, le moment est venu d'énoncer à nouveau les raisons de l'opposition du groupe PRL-FDF à ce projet.

À nos yeux, celui-ci ne respecte pas suffisamment la vie privée des individus, c'est-à-dire la privacy en droit anglo-saxon. Il remet en cause plusieurs garanties fondamentales dont bénéficient les citoyens de ce pays et, de manière générale, il foule aux pieds plusieurs principes généraux de notre système juridique.

Je fournirai quelques preuves et je commencerai cet examen par ce que je considère comme des atteintes directes à la protection de la vie privée.

Première critique, il est clair que ce texte laisse subsister de très grandes incertitudes, notamment la possibilité d'utiliser les radars à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été placés. Ce texte ne tient pas non plus suffisamment compte du caractère faillible des radars, ce qui est renforcé par votre refus répété de communiquer les éléments de preuve, c'est-à-dire les photos prises par ces radars. Enfin, comment nier que la digitalisation qu'implique ce système peut conduire elle aussi à des manipulations, à des transformations, et donc, qu'elle peut mettre fondamentalement en cause la protection de la vie privée ?

Ces observations ont été répétées à plusieurs reprises ces derniers jours, mais elles avaient aussi été formulées de manière expresse par la Commission de la protection de la vie privée qui, de façon très complète, lors de l'examen du précédent texte en février 1995, avait relevé tous ces risques. Nous regrettons que toutes ces observations n'aient pas été suffisamment prises en compte, ce qui a également été dit en commission.

Deuxième critique à l'égard de ce texte : il ne respecte pas suffisamment les droits de la défense. Ceux-ci constituent un principe de base de notre système juridique et exigent que le présumé contrevenant puisse disposer de la photo qui l'incrimine, afin de pouvoir organiser sa défense et constater qu'il n'y pas eu violation de sa vie privée ou simplement que c'est bien lui qui a commis l'infraction. En modifiant le texte comme nous le proposions, nous n'aurions fait qu'intégrer les dispositions qui figuraient dans le texte adopté par le Sénat en février 1995. Pourquoi le Sénat si respectueux de ces droits de la défense à cette époque ne l'est-il plus aujourd'hui ? Pour renforcer mon propos, je signale encore que ces dispositions avaient rencontré non seulement l'accord du Sénat en février 1995 mais également celui du Gouvernement puisqu'il s'agissait d'un sous-amendement que le Gouvernement avait lui-même déposé.

Ma troisième remarque concerne ce que j'appellerai la présomption d'innocence et le renversement qui s'opère à travers ce projet de loi. En effet, dans l'article 10, on prévoit l'inscription dans notre Code pénal d'un nouvel article 67bis ayant pour but de substituer à la présomption d'innocence bien connue de notre droit une présomption de culpabilité à charge de la personne physique titulaire de la plaque d'immatriculation, lorsque le conducteur du véhicule n'a pu être identifié lors de la constatation de l'infraction. Cela sera généralement le cas si cette présomption se fonde sur des indices fournis par des appareils fonctionnant automatiquement sans la présence d'agents qualifiés. Il s'agit donc d'une double présomption en cascade, qui viole le principe général du droit de la personnalité des peines et qui s'oppose à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Même si cette présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit, il ne faut pas perdre de vue qu'il est très difficile en pratique d'apporter une preuve négative, à savoir que l'on ne conduisait pas le véhicule.

Le quatrième reproche que j'adresse à ce texte tient au fait qu'il me paraît résulter d'une philosophie davantage répressive que préventive. Alors que vous n'avez cessé de nous dire que l'objectif était celui de la sécurité routière et d'une plus grande prévention, dans les faits, vous agissez différemment.

Les articles 2, 4 et 5 du présent projet me semblent révélateurs d'un renversement de l'ordre des valeurs dans notre société. Les peines prévues par ces dispositions sont disproportionnées : en appliquant le régime actuel des décimes additionnels, la personne qui détient un « détecteur de radars » peut être condamnée à une amende allant de 20 000 à 200 000 francs ! Si l'on se trouve dans le cadre de la loi du 21 juin 1985, l'amende peut monter jusqu'à 2 millions ! Pour les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas l'une des obligations définies à l'article 67ter nouveau proposé, l'amende peut aller de 40 000 à 400 000 francs !

Nous ne pouvons que dénoncer un tel bouleversement de l'ordre des valeurs. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner les peines prévues par le Code pénal en matière d'abandon d'enfants dans le besoin, d'abandon de famille, de défaut de prévoyance ayant entraîné des coups et blessures, de non-assistance à autrui.

Tous ces articles du Code pénal prévoient une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois maximum et/ou d'une amende de 10 000 à 100 000 francs, soit deux fois moins, voire quatre fois moins que les peines prévues dans le présent texte.

Un dernier exemple édifiant, le défaut d'entretien d'un enfant ou d'une personne handicapée au point de compromettre sa santé est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et/ou d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Nous sommes donc largement en dessous des peines prévues pour la personne trouvée en possession d'un appareil susceptible de détecter les radars automatiques.

On a pu constater, en matière de répression de l'ivresse au volant, que des amendes exagérées n'avaient aucun effet à long terme sur le comportement des automobilistes. De plus, elles peuvent conduire à des situations dramatiques.

Dans la foulée des textes précédents, ce projet s'engage dans les dérives de l'autofinancement de la justice. Où est l'aspect préventif de telles dispositions ? Peut-on continuer à mettre en place un droit pénal spécifique hyper-répressif qui dénote totalement avec notre droit pénal général ? Mes propos ont été confirmés par le « Monsieur Sécurité » de la gendarmerie, le commandant De Nève, lequel a déclaré récemment que les dispositions que nous allions mettre en oeuvre constituaient pour la gendarmerie un outil supplémentaire de répression. Comment être plus explicite ?

Le Gouvernement se veut particulièrement sévère, mais en même temps, il est si peu soucieux de la prévention ! Il néglige d'assurer ce qui nous paraissait indispensable, à savoir une meilleure signalisation préalable.

Le but du texte qui nous est proposé est d'inciter les usagers à ne plus commettre d'excès de vitesse et de réduire ainsi le nombre des accidents. Seule une signalisation efficace avertissant les usagers de la présence de ces appareils permettra d'exercer cet effet préventif.

Des exemples étrangers, à Lille notamment, nous montrent la pertinence d'une telle signalisation, son effet préventif accru et sa correction à l'égard des citoyens. Le Sénat l'a bien compris en février 1995.

Rappelons encore une fois que cette signalisation ne concernerait que les appareils sans la présence d'agents qualifiés. Les contrôles imprévisibles que nous connaissons actuellement sont donc toujours possibles. La peur du gendarme resterait réelle, sans être exagérée. Le comportement des automobilistes serait modifié puisqu'ils prendraient l'habitude de ralentir à tous les endroits dangereux, sans pour autant faire les fous en d'autres lieux.

Notre collègue M. Goovaerts a rappelé tout à l'heure combien ce refus d'inscrire dans la loi la possibilité d'une signalisation préalable peut aussi conduire de proche en proche à une régionalisation de fait de la sécurité routière.

Si les comportements sont différents d'une région à l'autre, ce n'est pas encore bien grave mais si, une fois de plus, certains, dans la partie flamande du pays, en concluent que les Flamands paient pour les Wallons, nous nous trouverons devant une conséquence totalement absurde de ce projet, dont le but était de prévenir et non de réprimer, et certainement pas de créer de nouveaux conflits communautaires.

Une dernière critique, monsieur le ministre, porte sur la notion de responsabilité des personnes morales.

La solution préconisée consistant à faire déclarer coupables et à punir les dirigeants de la personne morale en vertu d'une responsabilité pénale légalement présumée est difficilement compatible avec l'esprit de notre système pénal qui fonde essentiellement la culpabilité sur un exercice répréhensible des facultés d'attention, de prévoyance ou de volonté du sujet.

Le mécanisme d'imputabilité mis en place par l'article 67ter en projet est très imprécis et repose sur des dénonciations « en cascade ».

Il ne respecte nullement le principe selon lequel les incriminations légales doivent être parfaitement claires. Le renversement de la charge de la preuve ainsi que la responsabilité pénale des personnes morales sont des principes que l'on envisage à peine de mettre en oeuvre pour lutter contre la criminalité organisée. Ce projet, lui, ne se soucie pas des nombreux problèmes juridiques que cela implique et met en place ces deux méthodes de lutte contre les grands criminels pour réprimer davantage les automobilistes !

Au terme d'une procédure rocambolesque, des modifications « pelliculaires » semblent en voie d'être adoptées aux articles 3, 4 et 10 du projet. Elles concernent les saisies et la responsabilité pénale des personnes morales, ainsi que des corrections d'ordre légistique et linguistique. Nous souscrirons toutefois à ces modifications qui, bien que « pelliculaires », sont bonnes. Elles ont aussi un autre effet appréciable : en vertu de la procédure d'évocation, elles entraîneront un renvoi à la Chambre des représentants. Nous espérons que ce renvoi permettra enfin un vrai réexamen de l'ensemble du texte par nos collègues députés.

Ne nous y trompons pas, des vices fondamentaux subsistent dans le texte modifié qui sera sans doute adopté tout à l'heure par le Sénat : une échelle des peines qui traduit un renversement non souhaitable de l'ordre des valeurs, le refus de communiquer les éléments de preuve comme il se doit dans un véritable système de droit et le renversement de la charge de la preuve. Les articles 4, 8 et 10 du projet sont de véritables monstres juridiques que nous voulons dénoncer.

Il est dommage que, dans ce cas, le Sénat n'ait pas osé assumer toutes ses responsabilités. Chacun fixe la hauteur de la barre qu'il veut franchir comme il l'entend; certains me semblent d'ailleurs l'avoir placée particulièrement bas.

En tout cas, le groupe PRL avait davantage d'ambitions. C'est la raison pour laquelle ce texte, même modifié, ne nous paraît pas acceptable.

Ce débat montre une fois de plus la frilosité de notre assemblée qui, même dans le cadre de l'évocation, n'ose pas prendre toutes ses responsabilités. Il en restera aussi une nouvelle preuve des vices fondamentaux de la réforme constitutionnelle de 1993.

La procédure de vote suivie en commission et celle qui sera la nôtre tout à l'heure en séance publique témoignent du fait que les auteurs de l'article 78 de la Constitution ont mal pensé la manière dont le droit d'évocation devrait s'exercer au Sénat.

Il en restera enfin une preuve supplémentaire de la « caporalisation » de la majorité parlementaire. Il aura en effet suffi que le SP tonne avant-hier, que M. Ansoms crie et que le Premier ministre gronde quelque peu dans les couloirs du Sénat pour que beaucoup s'écrasent et modifient leur vote ! Pauvre Sénat ! Pauvres automobilistes ! Pauvres justiciables contribuables de ce pays ! (Applaudissements.)

M. le Président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le Président, le débat d'aujourd'hui prend tout d'abord une certaine gravité par son objet : la sécurité routière, mais aussi le rôle que le Sénat a voulu jouer dans cette problématique. Les « pellicules » dont M. Foret a parlé font néanmoins en sorte que ce texte retournera à la Chambre !

Je commencerai mon intervention en insistant sur l'importance de la sécurité routière qui est encore aujourd'hui un problème crucial. Ensuite, je parlerai du rôle que le Sénat a été amené à jouer dans le cadre de la procédure d'évocation relative à la problématique des radars automatiques.

En ce qui concerne la sécurité routière, il faut d'abord préciser que l'accord gouvernemental prévoyait « le dépôt prioritaire d'un projet de loi attribuant force probante à la constatation d'infraction par des radars automatiques ».

Je crois que lorsque l'on discute d'un projet de loi, il faut toujours se référer à la déclaration gouvernementale. Il se fait que nous ne sommes donc absolument pas opposés à l'instauration d'appareils fonctionnant automatiquement. Au contraire, nous pensons qu'ils doivent être une arme efficace pour lutter préventivement contre les excès de vitesse et le non-respect de la signalisation routière, notamment les feux rouges.

L'accent doit donc être mis sur la prévention. À ce titre, le suivi permanent de l'évolution des chiffres des accidents et de l'analyse statistique doit permettre de cibler les endroits et le public causant problème afin d'orienter au mieux les actions à entreprendre. Chaque année, l'Institut national de statistique envoie aux communes des listings d'accidents. Ces listings donnent, pour chaque accident corporel, une courte description et une localisation précise. Ce sont donc des instruments utiles pour l'orientation de la politique routière, pour les gestionnaires de la voirie et les services de police.

Nous pensons que dans ce cadre de prévention, d'autres outils que les radars automatiques doivent être utilisés. L'information et l'éducation de la population nous apparaissent aussi très importantes. Étant donné que le comportement au volant est fort tributaire des habitudes, l'information et l'éducation, à elles seules, n'ont qu'une possibilité limitée pour modifier le comportement. Par contre, le duo information-éducation, lié au contrôle, offre une bonne possibilité d'obtenir des changements réels de comportements. C'est pourquoi nous pensons que des campagnes de sensibilisation doivent continuellement être menées en collaboration avec les services de police et de gendarmerie. L'utilisation de radars automatiques doit s'inscrire dans ce double jeu éducation-contrôle.

Le nombre d'accidentés de la route enregistré chaque année reste beaucoup trop élevé, malgré les diverses campagnes menées. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder autour de soi les familles touchées : rares sont les personnes qui peuvent dire qu'elles ne connaissent aucune famille frappée par ce genre de drame. C'est pourquoi, au-delà de l'éducation, nous pensons que l'autorisation des radars automatiques est cruciale. L'objectif du projet est donc excellent : installer des radars automatiques; le tout est de regarder les moyens utilisés pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire le « comment », et c'est là que le Sénat, après la Chambre, a un rôle important à jouer. Il se devait de se pencher sur cette problématique, même si, je le reconnais, la demande d'évocation ne vient pas de nous, ce que nous tenons à souligner.

C'est dans ce contexte que nous regrettons évidemment la procédure d'urgence due à la fin de session car le Sénat a dû travailler très vite et n'a peut-être pas pu améliorer le texte comme le PSC l'aurait souhaité. Mais mon parti s'est montré particulièrement cohérent par rapport à l'objectif global poursuivi, à savoir le renvoi de ce texte à la Chambre. D'ailleurs, si le vote en séance plénière s'était déroulé comme le vote en commission des Finances et des Affaires économiques de ce dernier vendredi, le projet venu de la Chambre aurait été publié tel quel dans le courant de ce mois au Moniteur belge . Seul, le PSC avait compris cette nécessité et accepté un texte peut-être pas parfait mais largement amendé. Le texte voté aujourd'hui l'est considérablement moins, mais il a l'avantage d'avoir été voté par une large majorité.

Amendé, ce texte retournera donc à la Chambre qui, je le souhaite, aura plus le temps d'en rediscuter. On n'a notamment pas pu vider la question du renversement de la charge de la preuve prévue à l'article 10. Mme Milquet reviendra d'ailleurs sur le sujet. La Chambre devra tout particulièrement réévaluer la portée de cet article pour lequel des avis juridiques intéressants mais contradictoires ­ comme souvent ­ ont été émis en commissions des Finances et de la Justice. Je ne veux pas ici reprendre le long raisonnement que j'ai tenu hier en commission de la Justice. Nous avons longtemps hésité pour nous prononcer sur l'article 10. En effet, une série d'arguments visant à le supprimer nous semblaient convaincants. Le secrétaire d'État y a répondu en partie, sans nous convaincre totalement, mais nous voterons néanmoins ce texte.

Cependant, plusieurs amendements, qui améliorent déjà sensiblement le texte, ont été acceptés à l'unanimité en commission. Ainsi, le problème de la confiscation des détecteurs de radars, que mon parti notamment avait soulevé en commission, a été résolu. La responsabilité pénale à charge d'une personne morale n'existant pas, le texte a également été corrigé afin que ce soit la personne physique représentant la personne morale en droit qui soit poursuivie.

En conclusion, nous ne sommes pas mécontents du résultat obtenu par rapport au projet initial évoqué. Nous approuverons le texte amendé, mais notre « oui » au projet doit être compris comme un « oui » pour le retour du texte à la Chambre qui disposera d'un délai plus important pour l'amélioration des points qui posent encore problème. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer D'Hooghe.

De heer D'Hooghe (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, de behandeling in de Senaat van het wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande camera's in het wegverkeer is niet zonder slag of stoot verlopen. Dit bewijst niet alleen de gevoeligheid voor het ontwerp en het maatschappelijk belang dat aan dit thema wordt gehecht, maar het bewijst ook dat een evocatieprocedure met een behandelingstermijn van slechts twintig dagen, de werkzaamheden sterk bemoeilijkt. Gisterenavond werd in de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden vastgesteld dat ook de commissie voor de Justitie nog een advies had uitgebracht, zodat tot vandaag moest worden gewacht om het commissieverslag goed te keuren. Alles wijst dan wel op de ernst waarmee de senatoren onder een sterke tijdsdruk en in moeilijke omstandigheden toch het ontwerp hebben behandeld. Terecht trouwens, want de maatschappelijke impact van deze materie is groot.

Het ontwerp beoogt in de eerste plaats het redden van mensenlevens en het voorkomen van allerlei ellende die voortvloeit uit lichamelijke letsels opgelopen bij verkeersongevallen. Voor onze partij primeert dit uitgangspunt boven alle andere facetten die het ontwerp aansnijdt. Ook al is het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop of met ernstige lichamelijke letsels ten opzichte van 1972, het zwartste jaar op dit vlak, sterk teruggelopen, toch vallen er op onze wegen jaarlijks nog 1 550 doden en 15 700 zwaar gewonden bij verkeersongevallen. De menselijke ellende en het verdriet dat hierdoor worden teweeggebracht, dwingen ons niet alleen om streng op te treden, maar ook om aan deze problematiek in het onderwijs en in de opvoeding voldoende aandacht te besteden. De jeugd moet voor deze problematiek worden gesensibiliseerd en elke vergoeilijking van onverantwoord rijgedrag moet krachtig worden afgewezen.

Aan het ontwerp dat wij vandaag behandelen, zijn echter heel wat andere maatschappelijke aspecten verbonden, die ons verhinderen zwart-wit te redeneren. Ik denk aan economische elementen, mede de benadering vanuit de invalshoek gezinszinkomen. Zij die beroepshalve hun wagen nodig hebben, zijn veel kwetsbaarder, want een eventueel verlies van hun rijbewijs kan gelijkstaan met het verlies van hun broodwinning. Ook de juridische aspecten van dit ontwerp vragen bezinning, want het sanctioneren van de juiste persoon lijkt mij in een rechtsstaat onontbeerlijk.

Verder zijn aan het ontwerp budgettaire consequenties voor de overheid verbonden. Het vermijden van lichamelijke schade betekent het verminderen van medische zorgen, wat de kosten in de gezondheidsector drukt. Al deze maatschappelijke elementen hebben bij vele senatoren de belangstelling voor dit onderwerp opgeroepen, maar hebben soms wel sterk uiteenlopende standpunten veroorzaakt.

Wij kunnen de indieners van het ontwerp steunen, wanneer zij zich inzetten om tegen 2 005 het aantal verkeersslachtoffers te halveren.

Wij kunnen hen volgen, wanneer zij overdreven snelheid in het verkeer wensen af te remmen. Uit statistieken blijkt immers dat ongeveer 26 pct. van de ongevallen aan overdreven snelheid te wijten is.

Wij kunnen hen volgen, wanneer zij aanhalen dat diepgaand wetenschappelijk onderzoek bewijst dat sensibilisering voor deze problemen nauwelijks effect heeft op het rijgedrag, wanneer dit niet gepaard gaat met een kwaliteitsvolle handhaving van de verkeersregels.

Wij kunnen hen volgen in hun ijver om het preventieve effect van acties te verhogen door die acties te koppelen aan controle en bestraffing.

Wij kunnen hen volgen in de stelling dat het gebruik van bemande en onbemande camera's een systematische en planmatige aanpak van het verkeersgedrag mogelijk maakt.

Wij kunnen hen volgen in de optie dat de sancties een ontradend karakter moeten hebben. Slechts op die wijze kan men een massale gedragswijziging in het verkeer teweegbrengen. Wie men enkele keren in de geldbeugel treft, zal het begrijpen.

Wij kunnen hen ook volgen in de stelling dat het invoeren van onbemande camera's moet gepaard gaan met het verbod om via radardetectoren de controle te vermijden. Daarom was ik het niet eens met degenen die de straffen op de overtreding van dit verbod willen verlagen. Het gaat hier immers om een gestructureerd verzet. Boetes van 20 000 tot 200 000 frank, zoals in het ontwerp voorzien, lijken mij dan ook niet onverantwoord.

Toch ben ik niet helemaal gelukkig met dit ontwerp. De CVP steunt dit ontwerp in zijn filosofie en zijn uitvoering omdat zij wezenlijk belang hecht aan de bescherming van mensenlevens en het vermijden van menselijke ellende.

Ik heb echter een drietal persoonlijke bedenkingen. Vandaag heb ik in de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden vastgesteld dat twee van die bedenkingen het voorwerp uitmaken van een amendement.

Welke waren die bedenkingen ? Ten eerste had ik taalkundige opmerkingen. Het frappeerde mij dat een door de Kamer goedgekeurde tekst werd overgezonden waar in artikel 5 te lezen staat : « ... of met een van die straffen alleen wordt gestrafd, ... » De laatste letter van gestraft is een d ! Toen wij in de lagere school zulke fouten maakten, werden wij gestraft met een t. Het was overigens niet de enige taalfout in de tekst. De Senaat heeft heel wat tekstverbeteringen aangebracht.

Er waren ook enkele juridische tekortkomingen. Wij appreciëren het ten zeerste dat de commissie voor de Justitie een aantal rechtzettingen heeft voorgesteld. Zo is het duidelijk dat wanneer een voertuig ingeschreven staat op naam van een rechtspersoon, de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen, kenbaar moeten gemaakt worden. In de tekts aangenomen door de Kamer staat onnauwkeurig « De persoon of de leden van het orgaan die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ... » Ook dat werd rechtgezet.

Mijn laatste bedenking is van strikte persoonlijke aard. In een rechtsstaat moet men ernaar streven steeds de juiste persoon te sanctioneren. Het feit dat in artikel 10 van dit ontwerp een weerlegbaar vermoeden werd ingeschreven dat de houder van de nummerplaat ook de overtreder is, kan een ontwijkend mechanisme insluiten.

Het is niet juist te beweren dat de meerderheidspartijen dit een slechte tekst vinden. De tekst is niet volmaakt, maar de tekortkomingen van de tekst wegen niet op tegen de fundamentele en primaire doelstelling die met deze wet wordt bereikt. De CVP zal met overtuiging deze wet goedkeuren in de hoop hiermee aan onze maatschappij een wezenlijke bijdrage te leveren.

Deze preventieve wet zal in ieder geval en in vele families ellende en verdriet vermijden en dat primeert voor ons. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de Voorzitter, het zijn blijkbaar sterke schouders die de last van deze commissie dragen. Het woord ernst dat de vorige spreker in de mond nam, wil ik even nuanceren. Toen de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden dit ontwerp onder ogen kreeg, besloot ze onmiddellijk het advies in te winnen van de commissie voor de Justitie. Deze laatste liet weten dat zij ten vroegste tegen dinsdagavond haar advies kon uitbrengen. Zij verbond er zich tegelijkertijd toe dit niet later te doen. De commissie voor de Financiën zou niet op woensdag bijeenkomen aangezien enkele van haar leden een reisje naar Parijs hadden gepland. Het voorstel van de commissie voor de Justitie om tijdig advies uit te brengen, werd als het ware in de wind geslagen. Vervolgens werd het reisje afgelast, maar dat betekende niet dat het advies van de commissie voor de Justitie werd afgewacht om tot de eindstemming over te gaan in de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden. Eigenaardig genoeg werd het door haar eigen toedoen grondig geamendeerde ontwerp ­ mijns inziens al te grondig geamendeerde ontwerp ­ door deze commissie bij meerderheid afgekeurd. Ondertussen werden er op de agenda van de commissie voor de Financiën reeds vier addenda uitgeven. Deze voormiddag mochten wij dan de vijfde wijziging ontvangen en enkele minuten geleden, bij het binnentreden van dit halfrond, werd ons door een zaalwachter de zesde versie toegestoken. De hele tekst van het ontwerp werd in de loop van deze namiddag door de plenaire vergadering terug naar af gefloten. De commissie mocht haar huiswerk volledig overdoen.

Mijnheer D'Hooghe, hoe kan hier nog van enige ernst gewag worden gemaakt ?

Gelukkig diende het huiswerk niet volledig opnieuw te worden gemaakt, want de tekstverbeteringen die reeds werden aangebracht, werden ook door de Kamer als tekstverbetering aanvaard. Bij de aanvang van de commissievergadering vanmiddag bleken de amendementen met betrekking tot deze taalverbeteringen, waarvan ik er zelf een reeks had ingediend, toch weer ter tafel te liggen. Waren zij misschien toch afgeschreven ? Dat is niet duidelijk. Vandaag werden ze in elk geval zonder stemming prompt aanvaard.

Collega's, ik wil doen opmerken dat wij vandaag op heel wat punten van ons reglement zijn afgeweken.

Ten eerste werd er volledig in strijd met het Reglement een bespreking afgesloten zonder het aan een andere commissie gevraagde advies af te wachten. Nochtans laat artikel 24 van ons Reglement hierover niet de minste twijfel bestaan. Het luidt als volgt : « De commissie waarnaar het ontwerp of voorstel verzonden is, sluit de bespreking niet af vóór zij het advies heeft ontvangen. »

Ten tweede werd er een verslag opgesteld, waarover in de openbare vergadering niet werd gestemd. De tekst van het ontwerp werd zonder meer naar de commissie teruggezonden.

Ten derde werden er amendementen ingediend waarover met toepassing van artikel 57 van ons Reglement moet worden gestemd. In dit geval werden amendementen echter zonder stemming aangenomen.

Ik begin mij af te vragen of op de werking van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden een totaal ander reglement van toepassing is. Bestaat er misschien voor elke commissie een afzonderlijk reglement dat wij naar eigen godsvrucht en vermogen kunnen toepassen en eventueel vrij mogen interpreteren ? Voor mij vormt dat geen obstakel. Mijn chaotische neigingen zijn sommigen onder u misschien niet onbekend, maar ik twijfel of ze in goede aarde zullen vallen bij diegenen die pleiten voor een minstens ordelijk verloop van de vergadering en voor een regeling van de werkzaamheden waaraan iedereen houvast heeft.

Ik bedank de commissieleden alsook de volksvertegenwoordigers voor de aanneming van de amendementen die een tekstverbetering beoogden. Bij de voorafgaande besprekingen werd echter ook een amendement ingediend dat meer aandacht verdiende dan normaal. Dit amendement wilde de minister de verplichting opleggen regelmatig verslag uit te brengen over de resultaten van de onbemande controles. Het lijkt mij niet onbelangrijk om te weten waar gedurende de te evalueren periode van bijvoorbeeld één jaar onbemande camera's werden opgesteld, welke inbreuken ermee werden vastgesteld en vooral welke gevolgen er aan die vaststellingen werden gegeven. Het is immers zó, en volgens mij enkel zó, dat kan worden gewerkt aan een echt verkeersbeleid dat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Ik vermoed echter dat de camera's ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om binnen hun reikwijdte elke beweging van personen te registreren. Ik verwijs hiervoor naar het Vlaams-Bloksecretariaat in Kortrijk, waar op een afstand van zo'n 30 à 50 meter een dergelijke camera is opgesteld, voorlopig echter nog ongebruikt. Ter intentie van collega's van meer vakbondsgezinde partijen wil ik er toch op wijzen dat wat door deze Regering in de buurt van Vlaams-Bloksecretariaten mogelijk wordt gemaakt, door een volgende Regering aan vakbondslokalen kan worden toegepast, volkomen legaal, door toepassing van deze wet die zij hier zullen goedkeuren. Het is een anomalie waarop ik hen toch wil wijzen.

Twee zaken versterken mijn vermoeden dat de camera's kunnen worden gebruikt voor observatiedoeleinden.

Ten eerste weigert de staatsveiligheid mij inzage te geven in mijn persoonlijk dossier. Ik mag dus niet weten waar informatie wordt vergaard en ik moet dan ook vermoeden dat eveneens beeldmateriaal wordt gebruikt waarop mijn gedragingen geregistreerd zijn, zonder dat ik dat mag weten.

Ten tweede weigert de staatssecretaris mij in de commissie te verzekeren dat hij mij op eventuele schriftelijke vragen, die toch een onvervreemdbaar recht van een senator zijn, een volledig antwoord zal geven. Ik neem een voorbeeld : wanneer ik eenmaal per jaar vraag om een lijst van opstellingsplaatsen en geregistreerde feiten, dan zal de staatssecretaris ­ blijkens zijn antwoord in de commissie ­ enkel « in de mate van het mogelijke » daarop ingaan. Hij verzekert mij dus nu reeds dat hij op mijn schriftelijke vragen niet volledig zal antwoorden. Ik vroeg dus niet waar de camera's in de toekomst zullen worden geplaatst, maar ik vroeg enkel naar de feiten van een voorbije periode. Het was uiteraard niet mijn bedoeling iemand te waarschuwen. Ik wilde enkel mijn controlerecht optimaal uitoefenen. Onmogelijk, aldus de staatssecretaris.

Het is volkomen onterecht ons te verwijten dat wij ons verzetten tegen een verhoging van de verkeersveiligheid. Indien er een rechtstreeks verband bestaat tussen snelheidsovertredingen en zware ongevallen, dan moeten snelheidsovertredingen worden beteugeld. Indien er een rechtstreeks verband bestaat tussen « door het roodlichtrijders » en zware ongevallen, dan moeten « door het roodlichtrijders » worden beteugeld, ook met onbemande camera's, want de veiligheid van zwakke weggebruikers mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan het machtsgevoel van eventuele « wegmisbruikers. » Tussen de noodzaak tot het verhogen van de verkeersveiligheid en het geven van een blanco cheque voor het plaatsen van spionagecamera's zonder enige controlewaarborg, ligt echter een wereld van verschil.

Het zal dan ook niemand verbazen dat ik en ook de leden van onze fractie voor een dilemma worden geplaatst. Enerzijds zouden wij maar al te graag een wetsontwerp goedkeuren dat enkel gericht is op de verhoging van de verkeersveiligheid. Daartoe weigert men echter ons de controlemogelijkheid te geven. Anderzijds vonden wij het niet aangewezen om het kind met het badwater weg te gooien, omdat daarmee misprijzen zou worden gedemonstreerd voor de verkeersveilige intenties van de indieners, aan wier eerlijke bedoelingen ik niet wens te twijfelen. Ik wil dit nog eens extra benadrukken. Ik ken de indieners en weet dat de verkeersveiligheid hun allereerste bekommernis was bij het indienen van hun voorstel. Ik heb voor hun intenties het allergrootste respect en neem aan dat zij zich niet bewust waren van het eventuele misbruik dat van spionagecamera's kan worden gemaakt. Het is een tegenstelling. Enerzijds is er de noodzaak tot het beteugelen van degenen die de veiligheid van de andere weggebruikers ondergeschikt maken aan hun eigen geldingsdrang, wat zeker een ja-stem rechtvaardigt. Anderzijds is er het versterken van het « God ziet u » fenomeen, dat aandringt op een alles registrerend overheidsoog dat ook partijbewegingen zou registreren en het weigeren van controle op de toepassing van de camera's, die een neen-stem vereisen.

Gesteld tussen deze twee polen zal onze fractie zich bij de stemming onthouden. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à Mme Milquet.

Mme Milquet (PSC). ­ Monsieur le Président, les propos enflammés que nous venons d'entendre me donnent l'impression que le Sénat renaît grâce aux radars...

En tant que juriste et compte tenu du rôle de chambre de réflexion que le Sénat est appelé à remplir, je voudrais formuler quelques remarques techniques sur ce texte, dont la rédaction laisse pour le moins à désirer...

Je commencerai par une remarque formelle. Il faut d'emblée constater que le présent projet a un objet plus étendu que celui auquel paraît le limiter son intitulé. En effet, seul l'article 8 en projet traite, pour l'essentiel, de l'agrément et de l'utilisation dans la circulation routière des appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié. Les autres dispositions ont trait, pour leur part, à la répression de divers comportements qu'elles érigent en infractions et dont certains n'ont aucun rapport avec l'utilisation des appareils automatiques. Il est toujours souhaitable que, d'un point de vue légistique, l'intitulé d'un projet corresponde strictement à son objet, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Quant à l'article 2 du projet, celui-ci a notamment pour but de prohiber la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution de tout équipement ou autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation d'infractions à la loi relative à la police de la circulation routière.

Au vu de l'énumération des comportements prohibés, la détention de ces équipements ou moyens doit nécessairement s'entendre de la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit.

Cette précision n'apparaît pas dans le texte. Or, il ne se justifie pas, me semble-t-il, de réprimer la détention de ces équipements ou moyens si le détenteur n'a pas eu l'intention de les utiliser pour son compte ou d'en favoriser l'utilisation par un tiers.

En outre, le maintien du texte actuel confère à la disposition en projet un champ d'application partiellement identique à celui de l'article 9 du projet, aux termes duquel « il est interdit de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions, etc. ».

Cette superposition d'infractions relatives à un même comportement est particulièrement regrettable, dès lors qu'il est, par ailleurs, prévu de sanctionner ces infractions de peines différentes.

Sans doute eût-il mieux valu opérer une claire distinction entre les articles 2 et 9 du projet en limitant l'interdiction de détention prévue à l'article 2 aux seules hypothèses où celle-ci a lieu « en vue du commerce ou de la distribution ».

J'en viens à ma troisième remarque. À propos du même article 2, je rappelle qu'il prohibe la fabrication, etc. « de tout équipement ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi ». Dans cette mesure, il aurait été logique de voir appliquer la saisie régie par l'article 3 en projet non seulement aux « équipements », mais également aux « moyens ». Cela paraît d'autant plus logique que, quant aux équipements ou aux moyens dont l'automobiliste s'est muni, la saisie s'étend en ce cas aux moyens comme aux équipements.

Au reste, il n'est guère opportun d'établir une distinction quant au sort à réserver aux « équipements » et aux « moyens » prohibés. Dans la pratique, l'autorité verbalisante éprouvera sans doute quelque difficulté à distinguer, dans chaque cas, entre les « équipements» et les « moyens ». Et il est évident que, si seuls les « équipements » peuvent faire l'objet d'une saisie, le contrevenant aura beau jeu de soutenir qu'il ne s'agit, pour ce qui le concerne, que de « moyens ».

J'ai quand même un motif de satisfaction dans la mesure où, à la suite de la réflexion menée en commission de la Justice, l'article 3 a été amendé. Le texte initial prévoyait la possibilité de confiscation des équipements en cas de constatation de l'infraction mais sans que cette mesure soit assortie d'un contrôle judiciaire ou d'un jugement de condamnation. Je me réjouis de l'adoption de ces amendements qui permettent une procédure judiciaire normale.

Ma réflexion suivante porte sur l'article 5 en projet. Je rappelle que l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968, tel qu'il est proposé par l'article 10 en projet, dispose notamment qu'en cas d'infraction à la loi relative à la police de la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, la personne physique « responsable », au sein de la personne morale, du véhicule concerné, est tenue, si elle n'est pas elle-même le conducteur du véhicule au moment des faits, de communiquer l'identité du conducteur.

À défaut, l'article 5 en projet dispose que cette personne peut être condamnée à un emprisonnement de quinze jours à six mois et/ou à une amende de deux cents à deux mille francs, ce qui constitue des peines non seulement très lourdes mais en outre bien supérieures aux sanctions frappant la plupart des infractions classiques au Code la route.

À cet égard, le système proposé pourrait s'avérer malsain. En effet, lorsqu'une personne « responsable » tenue à l'obligation de communication n'aura pas satisfait à cette obligation, elle sera bien inspirée, dans certains cas, de prétendre qu'elle était le conducteur du véhicule au moment des faits, plutôt que d'avouer qu'elle a négligé de communiquer l'identité du conducteur réel dans le délai imparti.

Il n'est pas normal qu'un justiciable ait ainsi intérêt à avouer une infraction qu'il n'a pas commise, sous peine de se voir infliger une sanction plus lourde encore.

J'en viens enfin à la disposition qui me paraît la plus problématique de l'ensemble du projet : l'article 10. Aux termes de cette disposition, lorsqu'une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pu être immédiatement identifié, la personne physique titulaire de l'immatriculation est présumée avoir commis l'infraction.

L'intention de l'auteur du projet peut sans doute se comprendre au regard de l'évolution jurisprudentielle en la matière, mais non du résultat actuel de la jurisprudence. Longtemps, les juridictions pénales ont, en effet, tenu pour une présomption « grave, précise et concordante » de la culpabilité d'un prévenu le fait pour celui-ci d'être titulaire de l'immatriculation du véhicule impliqué dans l'infraction objet de la prévention. Et, longtemps, les prévenus ne pouvaient se soustraire à la condamnation que lorsqu'ils étaient en mesure ­ sauf force majeure ­ d'établir l'identité du conducteur effectif du véhicule ou de prouver une erreur dans l'indication du numéro de la plaque.

La Cour de cassation opérera cependant un revirement progressif de jurisprudence, pour ensuite ériger en principe général du droit le principe de la personnalité de la peine : « Méconnaît le principe général du droit de la personnalité de la peine de décision qui ­ lorsqu'une infraction au Code de la route est constatée en notant le numéro d'immatriculation et les caractéristiques du véhicule impliqué mais sans identification du conducteur ­ condamne le détenteur de la plaque d'immatriculation au motif que ce dernier avait l'obligation de faire connaître l'auteur des faits, à moins qu'il n'en ait été empêché par force majeure ou qu'une erreur n'ait été commise lors du relevé du numéro de plaque. »

Au vu de cette évolution jurisprudentielle, l'auteur du projet a cru nécessaire d'instituer une présomption légale de culpabilité à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation ­ tout en autorisant ce dernier à renverser la présomption par toute voie de droit.

La disposition en projet n'est cependant pas opportune. L'instauration en droit pénal d'une présomption légale de culpabilité peut constituer un dangereux précédent. Si elle devait être admise, le principe de la charge de la preuve incombant au ministère public pourrait, à terme, être davantage remis en cause, ce qui serait évidemment contraire au principe de base de notre justice.

En outre, la disposition en projet paraît incompatible avec la présomption d'innocence consacrée par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, il n'est pas certain que la disposition en projet soit d'une quelconque utilité. Le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation n'empêche pas qu'aujourd'hui encore, le juge pénal peut fonder sa conviction sur un faisceau de présomptions parmi lesquelles figure toujours, en la matière, l'identité du titulaire de la marque d'immatriculation du véhicule en cause, à charge pour ce dernier de combattre cette présomption.

Enfin, la disposition en projet introduit une discrimination difficilement justifiée entre les personnes titulaires d'une marque d'immatriculation sur lesquelles pèse une présomption légale de culpabilité et les personnes dites « responsables » d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, à charge desquelles l'article 10 en projet n'instaure aucune présomption. Comment justifier, par exemple, qu'une présomption de culpabilité soit à charge de M. X, personne physique titulaire d'une marque d'immatriculation, alors qu'elle n'existe pas vis-à-vis de M. Y, gérant de la société unipersonnelle du même nom, pour laquelle une marque d'immatriculation a été délivrée ?

Voilà les quelques remarques que je voulais vous livrer. Étant donné que, contrairement au groupe de M. Foret, nous nous basons sur un principe de solidarité et de générosité sociales-chrétiennes, nous ne voudrions pas priver la Chambre de la joie éventuelle d'amender encore le texte, compte tenu des différentes remarques émises. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik zal zeer kort het standpunt van de Agalev-fractie schetsen.

Iedere strafwet is een inbreuk op de individuele vrijheid. Diegenen die menen dat het autoverkeer het rijk van de onbeperkte vrijheid moet blijven, herinner ik eraan dat er iedere dag drie à vier doden vallen in dat autoverkeer. Dat is heel wat meer dan bij voorbeeld door gewapende criminaliteit of door drugsgebruik, waarvan iedereen vindt dat het ernstige problemen zijn. Wij ondersteunen een aantal maatregelen in het belang van de veiligheid in het algemeen, van de automobilisten zelf en ook van degenen die niet met de auto rijden. De Agalev-fractie zal dit ontwerp dus goedkeuren, samen met de amendementen die het in beperkte mate verbeteren. Wij zijn zelfs bereid de ogen te sluiten voor bepaalde onvolmaaktheden en voor juridische bedenkelijkheden in dit ontwerp omdat het na al die jaren aan discussie eindelijk maar eens moet worden goedgekeurd. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, in menig opzicht creëren wij hier vandaag een primeur. Het is namelijk de eerste keer, mijnheer Moens, dat een geëvoceerd ontwerp wordt geamendeerd omdat het als te repressief wordt beoordeeld. Persoonlijk had ik graag hetzelfde zien gebeuren met de asielwet.

Dit wetsontwerp kan worden gezien als een middel voor de Staat om bijkomende financiële bronnen aan te boren. Wij hebben echter voldoende vertrouwen in het door de staatssecretaris geuite voornemen om de camera's alleen daar te plaatsen waar dit voor de verkeersveiligheid echt nodig is.

Aan verkeersveiligheid zijn eigenlijk al veel te veel woorden vuil gemaakt. Omdat het nu de hoogste tijd is voor daden, zal de VU-fractie dit ontwerp, dat aan die verkeersveiligheid toch echt iets wil doen, goedkeuren. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan staatssecretaris Peeters.

De heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid. ­ Mijnheer de Voorzitter, ik wil slechts kort repliceren met enkele algemene bedenkingen, zonder terug te komen op alle technische kwesties die wij de voorbije tien dagen in de Senaat uitvoerig hebben bediscussieerd.

De heer Boutmans verwijst terecht naar de verkeersslachtoffers die er elke dag in België vallen, maar hij onderschat nog hun aantal. Er vallen in België elke dag niet 3 à 4, maar 4 à 5 doden en iedere dag worden er circa 220 mensen zwaar gekwetst. Dat is zoveel als de bevolking van een doorsnee school. In een land waar elk jaar meer dan 1 650 doden vallen en ruim 17 000 zwaar gewonden ­ dit zijn de hoogste cijfers van Europa ­ moeten er prioriteiten worden gesteld en moeten dringend en zorgvuldig voor ons allen belangrijke waarden en principes worden overwogen. In zo'n land moeten er vooral drastische maatregelen inzake de verkeersveiligheid worden genomen, niet alleen langs de kant van de repressie, maar ook langs de kant van de infrastructuur, speciaal met het oog op de bescherming van de zwakke weggebruiker. Aan beide kanten van de taalgrens worden daarvoor vele inspanningen geleverd.

Er moeten uiteraard maatregelen genomen worden in verband met de opvoeding en de sensibilisering. Daarnaast zijn er repressieve maatregelen nodig die de pakkans van de verkeersovertreders moeten verhogen. Sensibilisering en repressie, preventie en repressie moeten hand in hand gaan om resultaten te geven. Wie dat noodzakelijk samengaan ontkent of negeert, negeert ook het licht van de zon.

Ik kan een praktisch voorbeeld geven met betrekking tot een domein dat u allen goed bekend is, namelijk de alcoholcontroles. Door de doorgedreven campagnes komt de sensibilisering goed op gang. Uit peilingen blijkt dat iedereen zeer goed weet dat het bloed maar 0,5 pro mille alcoholgehalte mag bevatten en iedereen kent het effect van alcoholgebruik op zijn verkeersgedrag. In tijden van strenge repressieve controles, in de wintermaanden, worden er maar 4 pct. positieve vaststellingen gedaan, terwijl dit cijfer tijdens de zomermaanden, bij een zwakkere controle, stelselmatig oploopt tot 12 pct.

Een bewustmaking alleen volstaat niet, ze moet gepaard gaan met de verhoging van de subjectieve en objectieve pakkans van de overtreders.

Dit wetsontwerp is belangrijk niet alleen omdat het in de toekomst onbemande radarcontroles mogelijk zal maken waardoor mensenlevens kunnen worden gered. In de ons omringende landen, waar dergelijke toestellen al sedert jaren geïnstalleerd zijn en functioneren, bewijzen de cijfers dat er effectief mensenlevens worden gered.

Dit ontwerp is ook belangrijk omdat het de bestaande bemande radarcontroles, die in ons land al 25 jaar bestaan, in de toekomst zal bevestigen en efficiënter zal maken. Daarbij is het inderdaad noodzakelijk dat radarverklikkers verboden worden. Er zal tevens een effectieve opvolging van de bestraffing mogelijk zijn door het invoeren van het omkeerbaar vermoeden van het begaan van een overtreding door de titularis van een nummerplaat. Deze twee aanvullingen zijn belangrijk voor het voorkomen en bestrijden van toenemende straffeloosheid inzake wegpiraterij. Ik verwijs in dat verband naar recente uitspraken van het Hof van cassatie.

Dit wetsontwerp is dus geen financiële hold-up om de staatskas te vullen. Ik zou willen dat dit wetsontwerp geen frank opbrengt, want dat zou betekenen dat er geen overtredingen meer zijn. Dit ontwerp is ook geen uiting van een Vlaamse big brother-mentaliteit of van een keizer-koster-mentaliteit. Het gaat ook niet om een intelligent georganiseerde nieuwe transfer, alhoewel ik de creativiteit van sommigen bewonder inzake het ontdekken van nieuwe transfers. Ik vrees dat men het hier een beetje ver gaat zoeken.

Dit ontwerp is wel een evenwichtig uitgebalanceerd ontwerp dat de lokale besturen voor hun verantwoordelijkheid plaatst, namelijk het installeren en het gebruiken van dit nieuwe controle-instrument. Het is immers niet de bedoeling - het zou ook niet opportuun zijn - dat iemand vanuit Brussel, van achter zijn schrijftafel bepaalt op welke plaatsen welke toestellen moeten worden geïnstalleerd, welke de meest gevaarlijke punten zijn of waar een controle het meest noodzakelijk is. Het zijn de mensen op het terrein, de lokale politiediensten, de lokale wegbeheerders en de lokale parketten die daarover zullen beslissen. Over verkeersveiligheid werd in ons land altijd al overleg gepleegd tussen de federale Senaat, de Gewesten en de Gemeenschappen, en dat is een goede zaak.

Er werd in de Senaat de voorbije dagen een levendige discussie gevoerd over dit onderwerp. De amendementen die in de commissie zijn aangenomen, zijn goede verbeteringen. Ik dank de commissie en ook de voltallige Senaat voor hun constructieve inbreng in het debat. (Applaus.)

De Voorzitter . ­ Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene beraadslaging verklaar ik ze voor gesloten.

Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close.