1-5

1-5

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 10 OKTOBER 1995


INHOUDSOPGAVE :

MEDEDELINGEN : (1) en (2).
 1. Ontslag en benoeming van regeringsleden.
 2. Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
 3. Europees Parlement.
 4. Arbitragehof.
 5. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
 6. Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.
 7. Nationale Delcrederedienst.
 8. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.
 9. Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
 10. Parlementaire overlegcommissie.
 11. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 12. Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
 13. Wervingscollege der magistraten.
 14. Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.
OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 1995-1996 :
BENOEMING VAN HET VAST BUREAU :
TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER :
HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS VAN DE HEER JEAN GOL, MINISTER VAN STAAT :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
BUREAUS VAN DE COMMISSIES :
ONTSLAG VAN EEN SENATOR :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTELLEN (Indiening) :