Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1863 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 december 2004 (N.) :
Houden van illegale dieren. — Gerechtelijke vervolgingen.

In BelgiŽ is het invoeren en houden van bepaalde dieren bij wet verboden.

Het gebeurt echter wel eens dat er toch verboden dieren worden ontdekt. Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Hoeveel illegale dieren werden de voorbije tien jaar in BelgiŽ ontdekt ?

2. Hoeveel personen werden de voorbije tien jaar gerechtelijk vervolgd voor het bezit van illegale diersoorten ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Vooreerst dient er hierbij op gewezen te worden dat de vraag van het geachte lid betrekking kan hebben op verschillende reglementeringen.

— de wetgeving rond de bescherming van inheemse diersoorten : daar deze materie niet tot de federale bevoegdheid behoort, beschik ik niet over gegevens in dit kader;

— de Europese verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (CITES) : hierbij gaat het niet zozeer om een absoluut verbod als wel om een vergunningsplicht om bepaalde diersoorten te mogen invoeren en houden;

— het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden, genomen in uitvoering van artikel 3bis van de Dierenwelzijnswet : dit besluit stelt de lijst vast van zoogdieren die nog vrij gehouden mogen worden, de zogenaamde ę positieve lijst Ľ.

Daar het geachte lid nadere informatie vraagt aangaande dieren waarvan het invoeren en houden verboden zijn, kan verondersteld worden dat hier de positieve lijst bedoeld wordt.

1. Vooreerst wens ik de aandacht erop te vestigen dat de positieve lijst pas op 1 juni 2002 in werking is getreden. Tijdens de periode tussen 1 januari 1995 en 1 juni 2002 was er in het kader van de dierenwelzijnswetgeving dan ook sowieso geen sprake van illegale dieren. Bovendien bestaat er enkel een positieve lijst van zoogdieren en niet van vogels of reptielen.

Sinds 1 juni 2002 werden door mijn diensten 40 illegaal gehouden dieren aangetroffen.

Ik dien er echter op te wijzen dat ook andere diensten, zoals bijvoorbeeld de federale politie, vaststellingen kunnen doen in het kader van de wetgeving rond de positieve lijst. Daar deze diensten niet onder mijn bevoegdheid vallen, beschik ik niet over de gegevens aangaande het aantal door hen gedane vaststellingen.

2. Ik beschik niet over de benodigde gegevens om deze vraag te kunnen beantwoorden.