S. 5-2419 Dossierfiche K. 53-3236

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiŽle bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

Hof van Justitie van de Europese Unie
documentverschaffing
inkomstenbelasting
elektronisch document
steun aan ondernemingen
Overzees(e) departement en regio van Frankrijk
bijkomend voordeel
datatransmissie
huurovereenkomst
octrooi
durfkapitaal
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
energiebesparing
machine
bank
hypotheek
fiscale stimulans
geconsolideerde rekening
elektrische energie
accijns
aardgas
burgerlijk recht
uitwisseling van informatie
openbare instelling
belasting op inkomsten uit kapitaal
isolatie van gebouwen
Mayotte
belastinghervorming
overheidsboekhouding
registratierecht
belastingfraude
thermische isolatie
belastingaftrek
notaris
Rampenfonds
Kruispuntbank van Ondernemingen
Rijksregister van de natuurlijke personen
gift
overheidslening
strafsanctie
fiscaal recht
delegatie van bevoegdheid
burgerlijk wetboek
overheidsbedrijf
vennootschapsbelasting
muziek
belastingbeleid
fiscale controle
Europees stelsel van rekeningen
BTW
Europese Investeringsbank
administratieve formaliteit
doorgeven van informatie
bankdeposito
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
onderzoeksbeleid
belastingaangifte
belastingadministratie
programmawet
elektronische overheid
huwelijksrecht
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
haveninstallatie
werktuigen
Europese vennootschap
gedelegeerde wetgeving
verzekeringsmaatschappij
Europese samenwerking
officieel document
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
investeringshulp
fusie van ondernemingen
huisvesting
onderzoeksprogramma
splitsing van onderneming
automobiel
nationale uitvoeringsmaatregel
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3236/1 Wetsontwerp 6/12/2013
K. 53-3236/2 Amendementen 10/12/2013
K. 53-3236/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3236/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2013
K. 53-3236/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 17/12/2013
5-2419/1 5-2419/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2013
5-2419/2 5-2419/2 (PDF) Amendementen 18/12/2013
5-2419/3 5-2419/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
K. 53-3236/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2419/4 5-2419/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
6/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3236/1
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3236/3
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 38-46
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 21
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-36/o15)
Integraal verslag nr. 176, p. 21-22
Doc. K. 53-3236/6
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
10/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Einde behandeling
12/12/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2419/1 5-2419/1 (PDF)
18/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Amendemente opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-16/o7) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2419/4 5-2419/4 (PDF)
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o1)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (103992-104011)
24/3/2014   Erratum (23040)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2013, 18/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2013, 17/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 5 8/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2013 15 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 31/12/2013 , blz 103992-104011
Errata
Op 24/3/2014 , blz 23040

Kruispuntbank van de wetgeving