S. 5-2355 Dossierfiche K. 53-3007

Wetsontwerp houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving
Regering E. Di Rupo I  

buitenlandse student
verzekeringspremie
aanvullend pensioen
invaliditeitsverzekering
asbest
gezinsuitkering
arbeidsongevallenverzekering
sociale zekerheid
zwartwerk
beroep in de binnenscheepvaart
arbeidsrechtspraak
Financial Services and Markets Authority
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
ziekteverlof
verjaring van de vordering
onbetaald werk
integratie van gehandicapten
vluchteling
ziekteverzekering
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
uitwisseling van informatie
binnenvaart
asielzoeker
sociaal recht
varend en vliegend personeel
herintreding
misdaad tegen de personen
vormingsverlof
recht om voor het gerecht te treden
pensioenregeling
administratieve formaliteit
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
rechten van de ambtenaar
programmawet
arbeidsinspectie
politiek asiel
arbeidsongeval
begrotingsfonds
Fonds voor Arbeidsongevallen
leerjongen
financieel beroep
vrijwilligerswerk
verzekeringsberoep
beroepsziekte
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3007/1 Wetsontwerp 16/9/2013
K. 53-3007/2 Verslag namens de commissie 14/11/2013
K. 53-3007/3 Tekst verbeterd door de commissie 14/11/2013
K. 53-3007/4 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 21/11/2013
K. 53-3007/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/11/2013
5-2355/1 5-2355/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/11/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
16/9/2013   Indiening Doc. K. 53-3007/1
14/11/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3007/2
21/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 41-44 + p. 50-53 + p. 55
21/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o24)
Integraal verslag nr. 168, p. 55-56
Doc. K. 53-3007/5
21/11/2013   Aanneming zonder amendering
10/10/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
10/10/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
22/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/11/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2355/1 5-2355/1 (PDF)
28/11/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
27/1/2014   Bekendmaking (6728-6733)
27/2/2014   Erratum (17094)
19/5/2014   Erratum (39884)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/11/2013 5 27/11/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/11/2013 0 27/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 27/1/2014 , blz 6728-6733
Errata
Op 27/2/2014 , blz 17094
Op 19/5/2014 , blz 39884

Kruispuntbank van de wetgeving