S. 4-845 Dossierfiche K. 52-1200

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering Y. Leterme I  

programmawet
OCMW
ontwikkelingshulp
invaliditeitsverzekering
ziekteverzekering
belastingaftrek
belastingontheffing
uitvoer
belasting van natuurlijke personen
ontwikkelingsland
wetenschappelijk onderzoek
universiteit
ziekenhuis
plaatselijke overheid
inkomstenbelasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
belasting
verbetering van woningen
huurovereenkomst
criminaliteit
veiligheidsinrichting
algemene kosten
overuur
loonbelasting
brand
verhuur van onroerend goed
lage huur
gedelegeerde wetgeving
voorschriften voor de huurprijzen
beveiliging en bewaking
diefstal
BTW
belastingadministratie
elektronische overheid
hypotheek
notaris
verkoop
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Deposito- en Consignatiekas
Rijksregister van de natuurlijke personen
levensverzekering
bank
verzekeringsmaatschappij
verzekeringsovereenkomst
bankdeposito
postdienst
effecten
kredietinstelling
Financial Services and Markets Authority
kerncentrale
nucleaire brandstof
stillegging van een centrale
kernenergie
taalgebruik
beroepsorde
stedenbouwkundig beroep
Europees octrooi
octrooirecht
intellectuele eigendom
wettekst
boekhouder
pensioenvoorwaarden
nationale uitvoeringsmaatregel
Antarctica
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Nederland
kunstvoorwerp
schilderkunst
Luik
cumulatie van inkomsten
faillissement
zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
pensioenregeling
aanvullend pensioen
arbeidsongeschiktheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
arbeidsongevallenverzekering
varend en vliegend personeel
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
werkgelegenheidsbevordering
collectieve arbeidsovereenkomst
administratieve formaliteit
sociaal recht
edelsteen
verjaring van de vordering
geldboete
invoer
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
onderlinge beroepsovereenkomst
bijkomend voordeel
zoeken naar een baan
uitzendbureau
loon
tijdelijk werk
werkloosheidsverzekering
kinderoppas
werkloosheidsbestrijding
mobiliteit van arbeidskrachten
beroepsmobiliteit
sociale zekerheid
Europese coŲperatie
ontslag
participatie van de werknemers
gezinsuitkering
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Maribel
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
begrotingsfonds
verplegend personeel
psychiatrische inrichting
eerste hulp
ziekentransport
farmaceutische industrie
geneesmiddel
levensmiddelen
kindervoeding
honger
voedingsgewoonte
voeding
voedselbeleid
gezondheidsbeleid
voedingsproduct
bescherming van de consument
volksgezondheid
voedselveiligheid
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
farmaceutische wetgeving
veterinair product
beginsel van wederzijdse erkenning
harmonisatie van de wetgevingen
vernieuwing
pediatrie
verordening (EU)
strafsanctie
geneeswijze
monsterneming
beslag op bezittingen
bio-ethiek
recht op lichamelijke integriteit
proefneming met mensen
ethiek
ongeboren vrucht
kunstmatige voortplanting
beroep in de gezondheidszorg
apotheek
apotheker
klinische biologie
medisch en chirurgisch materiaal
dokter
algemene geneeskunde
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
kanker
stichting
onderzoeksorganisme
onderzoeksbeleid
verpleegkundige verzorging
thuisverzorging
gerechtelijke achterstand
openbaar ministerie
strafprocedure
gevangenispersoneel
politie
strafgevangenis
katholicisme
geestelijkheid
kerk
boeddhisme
boeddhist
godsdienst
adoptie
strafrecht
jeugdcriminaliteit
vergoeding
overtreding
kinderbescherming
Phenix
toepassing van informatica
burgerlijke rechtsvordering
rechtsvordering
judiciŽle hervorming
gerechtskosten
consulaat
identiteitsbewijs
verblijfsrecht
voorwaardelijke invrijheidstelling
Europees arrestatiebevel
bevolkingsregister
emigratie
personeelsbenoeming
gemeente
gemeenschapswacht
gemeentepolitie
provincie
dienst voor arbeidsbemiddeling
brandbestrijding
burgerbescherming
sociale bijdrage
delegatie van bevoegdheid
winstdeling voor werknemers
loonpremie
arbeidsbezoldiging
ministerie
griffies en parketten
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1200/1 Wetsontwerp 29/5/2008
K. 52-1200/2 Amendement ingediend in de commissie 10/6/2008
K. 52-1200/3 Amendementen ingediend in de commissie 10/6/2008
K. 52-1200/4 Amendementen ingediend in de commissie 11/6/2008
K. 52-1200/5 Amendementen ingediend in de commissie 11/6/2008
K. 52-1200/6 Amendementen ingediend in de commissie 17/6/2008
K. 52-1200/7 Amendementen ingediend in de commissie 17/6/2008
K. 52-1200/8 Verslag namens de commissie 18/6/2008
K. 52-1200/9 Verslag namens de commissie 20/6/2008
K. 52-1200/10 Verslag namens de commissie 23/6/2008
K. 52-1200/11 Verslag namens de commissie 24/6/2008
K. 52-1200/12 Amendementen ingediend in de commissie 24/6/2008
K. 52-1200/13 Amendement ingediend in de commissie 25/6/2008
K. 52-1200/14 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1200/15 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1200/16 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1200/17 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1200/18 Tekst aangenomen door de commissies 27/6/2008
K. 52-1200/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/7/2008
K. 52-1200/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/7/2008
4-845/1 4-845/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/7/2008
4-845/2 4-845/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-845/3 4-845/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-845/4 4-845/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-845/5 4-845/5 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-845/6 4-845/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2008   Indiening Doc. K. 52-1200/1
27/6/2008   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-1200/18
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 48, p. 50-69 + nr. 49, p. 5-7
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-26/o13)
Integraal verslag nr. 49, p. 7
Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
Doc. K. 52-1200/20
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
1/7/2008   Inleidende uiteenzetting door Patrick Dewael,
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux
1/7/2008   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
1/7/2008   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
1/7/2008   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/7/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/7/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-845/1 4-845/1 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2008   Verzending naar commissie: Justitie
4/7/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/2008   Inschrijving op agenda
10/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-4/o10) Hand. 4-39 Hand. 4-39 (PDF)
Doc. 4-845/6 4-845/6 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-845/2 4-845/2 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
7/7/2008   Inschrijving op agenda
7/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
7/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-845/4 4-845/4 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-845/5 4-845/5 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-845/3 4-845/3 (PDF)
14/7/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2008   Bekendmaking (41186-41223)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2008, 14/7/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/7/2008, 8/7/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/7/2008 15 14/10/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/7/2008 60 8/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/7/2008 7/8/2008 , blz 41186-41223

Kruispuntbank van de wetgeving