S. 4-739 Dossierfiche K. 52-1012

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering Y. Leterme I  

werkgelegenheidsbevordering
bedrijfsbeheer
geldmarkt
opslag van gegevens
autoverzekering
dokter
Europese vennootschap
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
stalking (belaging)
internationale adoptie
verzekeringsmaatschappij
fusie van ondernemingen
arbeidsongeschiktheid
telefoon- en briefgeheim
schadeverzekering
verplichte verzekering
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle controle
beroep in de gezondheidszorg
ambtenarenvakbond
luchthaven
rente
aardolieproduct
kredietinstelling
rechten van de zieke
maatschappelijke positie
balans
rechtsmiddel
kosten voor gezondheidszorg
jeugdige werknemer
boekhouding
schepping van werkgelegenheid
internationaal privaatrecht
buitenlandse onderneming
kosten van geneesmiddelen
zuurstof
radiouitzending
prijsregeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gerechtelijk onderzoek
postdienst
gemeenschappen van BelgiŽ
schuldvordering
richtlijn (EU)
auteursrecht
intellectuele eigendom
loon
beleggingsmaatschappij
dood
strategische reserve
sociale bijdrage
gezinsuitkering
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
invoer (EU)
arbeidsongevallenverzekering
lichamelijk gehandicapte
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
filiaal
televisie
terrorisme
vervoer per pijpleiding
benzine
propaan
heffing op brandstoffen
oprichting van een maatschappij
loonpremie
maximumprijs
bankcontrole
opslag van koolwaterstoffen
loodvrije benzine
naamloze vennootschap
personeelsstatuut
plezierboot
gezondheidsverzorging
wettige arbeidsduur
gerechtelijk vooronderzoek
ziekenhuisopname
stedenbouwkundig beroep
integratie van gehandicapten
elektrische energie
ziekenhuis
accijns
vrije concurrentie
toepassing van de wet
energieprijs
ziekteverzekering
butaan
elektrische industrie
commerciŽle rechtspraak
burgerluchtvaart
gegevensbescherming
Europese Economische Ruimte
aardgas
beroepsorde
zelfstandig beroep
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
informatiemaatschappij
adoptierecht
gerechtelijke achterstand
gasindustrie
CREG
jurisdictiebevoegdheid
dochteronderneming
financieel beheer
overuur
herintreding
minimumvoorraad
brandstof
verzekeringsovereenkomst
natuurramp
facturering
uitkering bij overlijden
notaris
machtspositie
rechtsvordering
Deposito- en Consignatiekas
gasdistributie
vluchtmisdrijf
arbeidsduur
financieel instrument
vonnis
tuchtprocedure
bestedingen voor gezondheid
strafsanctie
kapitaalvennootschap
verwarming
delegatie van bevoegdheid
internationale fusie
boekhouder
arbeidscontract
gehandicapte
vakbond
pensioenregeling
gasolie
bouwnijverheid
onderlinge beroepsovereenkomst
opschorting van de straf
BTW
gegevensbank
administratieve formaliteit
maatschappelijk kapitaal
schuld
adoptie
elektriciteitsvoorziening
jongerenarbeid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
inspectie van geneesmiddelen
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
gasleiding
aanwerving
buffervoorraad
sectoriŽle overeenkomst
motorbrandstof
transnationale onderneming
reproductie
faciliteiten voor gehandicapten
beveiliging en bewaking
fonds voor bestaanszekerheid
programmawet
vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1012/1 Wetsontwerp 20/3/2008
K. 52-1012/2 Amendementen ingediend in de commissie 8/4/2008
K. 52-1012/3 Amendement ingediend in de commissie 8/4/2008
K. 52-1012/4 Amendementen ingediend in de commissie 15/4/2008
K. 52-1012/5 Verslag namens de commissie 16/4/2008
K. 52-1012/6 Amendementen ingediend in de commissie 16/4/2008
K. 52-1012/7 Verslag namens de commissie 21/4/2008
K. 52-1012/8 Verslag namens de commissie 21/4/2008
K. 52-1012/9 Amendement 22/4/2008
K. 52-1012/10 Verslag namens de commissie 25/4/2008
K. 52-1012/11 Verslag namens de commissie 28/4/2008
K. 52-1012/12 Tekst verbeterd door de commissies 28/4/2008
K. 52-1012/13 Verslag namens de commissie 29/4/2008
K. 52-1012/14 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 8/5/2008
K. 52-1012/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2008
4-739/1 4-739/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/5/2008
4-739/2 4-739/2 (PDF) Amendementen 21/5/2008
4-739/3 4-739/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/2008
4-739/5 4-739/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/5/2008
4-739/4 4-739/4 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/2008
4-739/6 4-739/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/5/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2008   Indiening Doc. K. 52-1012/1
28/4/2008   Aanneming door de commissies (verbeterd) Doc. K. 52-1012/12
30/4/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 36, p. 2-88 + p. 98-103
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-16/o30)
Integraal verslag nr. 36, p. 103-104
8/5/2008   Aanneming zonder amendering Doc. K. 52-1012/15
17/4/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/5 4-82/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/4/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
30/4/2008   Inschrijving op agenda
30/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anke Van dermeersch
30/4/2008   Bespreking
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
7/5/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
9/5/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/5/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-739/1 4-739/1 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
14/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Inschrijving op agenda
29/5/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
29/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-22/o0) Hand. 4-32 Hand. 4-32 (PDF)
Doc. 4-739/6 4-739/6 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anke Van dermeersch
21/5/2008   Bespreking
21/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
21/5/2008   Aanneming zonder amendering
21/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-739/3 4-739/3 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/5/2008   Bespreking
21/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/5/2008   Aanneming zonder amendering
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-739/5 4-739/5 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
21/5/2008   Bespreking
21/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
21/5/2008   Aanneming zonder amendering
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-739/4 4-739/4 (PDF)
29/5/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2008   Bekendmaking (30529-30561)
16/7/2008   Erratum (37137)
30/7/2008   Erratum (40212)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/4/2008, 7/5/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/5/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/5/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/5/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 27/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/5/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/5/2008 5 14/5/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/5/2008 20 3/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2008 16/6/2008 , blz 30529-30561
Errata
Op 16/7/2008 , blz 37137
Op 30/7/2008 , blz 40212

Kruispuntbank van de wetgeving