S. 4-1469 Dossierfiche K. 52-2170

Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen
Regering H. Van Rompuy I  

programmawet
belasting van natuurlijke personen
inkomstenbelasting
vennootschapsbelasting
grondbelasting
werktuigen
wetgeving
wettekst
terminologie
geschenkartikel
bijkomend voordeel
meewerkende echtgenoot
ondernemingsdirecteur
werknemer
belastingontheffing
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
aanvullend pensioen
pensioenregeling
belastingaftrek
voertuig
bedrijfsvoertuig
beveiliging en bewaking
dramatische kunst
Europese Economische Ruimte
vereniging
organisatie zonder winstoogmerk
gift
uitvinding
loonpremie
onderzoeker
inkomen
laag inkomen
tweewielig voertuig
elektrisch voertuig
minder vervuilend voertuig
werkloosheidsverzekering
gehuwde persoon
geregistreerd samenwonen
ongehuwd samenleven
gelijke behandeling
belasting der niet-verblijfhouders
vergoeding voor afgevaardigden
Europees afgevaardigde
uitkering aan nabestaanden
gemeenschapsbelasting
EU-begroting
loonbelasting
sportorganisatie
sport
beroepssport
vrijwilligerswerk
forfaitaire belasting
loonindexering
vrijstelling van belasting
uurloon
Belgen in het buitenland
pensioenvoorwaarden
belastingovereenkomst
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
koopvaardijvloot
varend en vliegend personeel
rechtspersoon
intercommunale vereniging
gemengd bedrijf
vereniging van lagere overheden
kleine en middelgrote onderneming
investering
durfkapitaal
buitenlandse onderneming
fusie van ondernemingen
splitsing van onderneming
onderzoek en ontwikkeling
nationale uitvoeringsmaatregel
deelneming
verzekeringsmaatschappij
kredietinstelling
liquidatie van een onderneming
geldmarkt
steun aan ondernemingen
effectenbeurs
financiŽle voorschriften
belasting op inkomsten uit kapitaal
startende onderneming
kapitaalmarkt
effecten
beursnotering
inning der belastingen
belastingadministratie
fiscaal recht
onroerend eigendom
landmeter
besluit
gedelegeerde wetgeving
radiouitzending
televisie
BTW
audiovisueel programma
massamedia
verkoop
elektronische overheid
elektronisch document
registratierecht
administratieve formaliteit
elektronisch document management
hypotheek
onroerendgoedmarkt
notaris
aandeel
codering
financieel instrument
overheidsschuld
schatkistbiljet
centrale bank
garantie
Amortisatiekas
overheidssteun
bank
aandeelhouder
bescherming van de vennoten
begrotingsfonds
financiŽle interventie
Belgacap
kredietverzekering
Federaal Dienstencentrum
kredietgarantie
heractivering van de economie
gegevensverwerkende installatie
digitale kloof
privť-gebruik computer
internet
informatiemaatschappij
fiscaliteit
belastingbeleid
schepping van werkgelegenheid
financieel beroep
financiŽle instelling
belasting op de meerwaarde
gezinslast
energiebesparing
gerechtsdeurwaarder
kadaster
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2170/1 Wetsontwerp 23/9/2009
K. 52-2170/2 Amendementen 7/10/2009
K. 52-2170/3 Verslag namens de commissie 15/10/2009
K. 52-2170/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/10/2009
K. 52-2170/7 Tekst aangenomen door de commissie 15/10/2009
K. 52-2170/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 21/10/2009
K. 52-2170/6 Aanvullend verslag namens de commissie 22/10/2009
K. 52-2170/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/2009
4-1469/1 4-1469/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 5/11/2009
4-1469/2 4-1469/2 (PDF) Amendementen 18/11/2009
4-1469/3 4-1469/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
4-1469/4 4-1469/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/11/2009
4-1469/5 4-1469/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 3/12/2009
K. 52-2170/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 4/12/2009
K. 52-2170/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2170/1
15/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2170/3
22/10/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 118, p. 1-2
22/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2170/6
22/10/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 53-61
22/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o40)
Integraal verslag nr. 118, p. 69
Hand. 4-92 Hand. 4-92 (PDF)
Doc. K. 52-2170/8
22/10/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/10/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/11/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1469/1 4-1469/1 (PDF)
5/11/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/2009   Inschrijving op agenda
3/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-5/o8) Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
Doc. K. 52-2170/9
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/11/2009   Verzending naar commissie
18/11/2009   Inschrijving op agenda
18/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Fontaine
18/11/2009   Bespreking
18/11/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2)
18/11/2009   Aanneming na amendering
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1469/3 4-1469/3 (PDF)
24/11/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1469/4 4-1469/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
3/12/2009   Overzending Doc. K. 52-2170/9
9/12/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 389
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 128, p. 11
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o40)
Integraal verslag nr. 129, p. 85-86
Doc. K. 52-2170/10
15/12/2009   Aanneming zonder amendering
15/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82825-82840)
14/3/2011   Erratum (16156)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/10/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 18/11/2009, 24/11/2009
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/10/2009 15 16/11/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/11/2009 60 25/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2009 31/12/2009 , blz 82825-82840
Errata
Op 14/3/2011 , blz 16156

Kruispuntbank van de wetgeving