S. 4-1251 Dossierfiche K. 52-1787

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie
Regering H. Van Rompuy I  

buitenlandse staatsburger
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
rechtsvordering
tweetaligheid
taalgebruik
programmawet
politiek asiel
rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
magistraat
verwijdering
administratieve procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1787/1 Wetsontwerp 3/2/2009
K. 52-1787/2 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1787/3 Amendement ingediend in de commissie 18/2/2009
K. 52-1787/4 Erratum 18/2/2009
K. 52-1787/5 Amendement ingediend in de commissie 4/3/2009
K. 52-1787/6 Verslag namens de commissie 10/3/2009
K. 52-1787/7 Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2009
K. 52-1787/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1251/1 4-1251/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/2009
4-1251/2 4-1251/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/2009
4-1251/3 4-1251/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
3/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1787/1
10/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1786/20
24/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 64-70
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-17/o28)
Integraal verslag nr. 91, p. 12-13
Doc. K. 52-1787/8
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
24/3/2009   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Migratie- en Asielbeleid
24/3/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending Doc. 4-1251/1 4-1251/1 (PDF)
27/3/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/4/2009   Inschrijving op agenda
23/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-72 Hand. 4-72 (PDF)
23/4/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-72 Hand. 4-72 (PDF)
23/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-9/o9) Hand. 4-72 Hand. 4-72 (PDF)
Doc. 4-1251/3 4-1251/3 (PDF)
27/3/2009   Verzending naar commissie
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
31/3/2009   Bespreking
31/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
31/3/2009   Aanneming zonder amendering
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1251/2 4-1251/2 (PDF)
23/4/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2009   Bekendmaking (37887-37890)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/4/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2009, 21/4/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/2009 19/5/2009 , blz 37887-37890

Kruispuntbank van de wetgeving