S. 4-1250 Dossierfiche K. 52-1786

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering H. Van Rompuy I  

werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
prijsvorming
bedrijfsbeheer
economische analyse
pendel
concurrentiebeleid
politiek asiel
EU-onderdaan
erfrecht
veiligheid van het vervoer
minimumbestaansinkomen
Europese vennootschap
vlees
arbeidsongeval
gedelegeerde wetgeving
vervoersvergunning
zwarte handel
winstdeling voor werknemers
beslag op bezittingen
begrotingsfonds
verzekeringsmaatschappij
officieel document
alcoholisme
huisvesting
misdaadbestrijding
metrologie
sterftecijfer
dierenbescherming
herverdeling van het inkomen
vrijwilligerswerk
thuisverzorging
aansprakelijkheid
werkloosheidsbestrijding
levensverzekering
administratieve sanctie
verdovend middel
goederenvervoer
vervoer per spoor
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
beroepsziekte
besluit
beroep in de gezondheidszorg
vergrijzing van de bevolking
vergoedingen en onkosten
bestuurlijke verantwoordelijkheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
monsterneming
openbare instelling
gezondheid op het werk
onverenigbaarheid
overheidsopdracht voor werken
illegale migratie
binnenvaart
arbeidsreglement
energieproductie
bijscholing
maten en gewichten
drugverslaving
energietransport
reizigersvervoer
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden
asielzoeker
Belnet
vergoeding
archief
privť-gebruik computer
aanvullend pensioen
particuliere verzekering
postdienst
alcoholhoudende drank
opheffing van de zaak
schuldvordering
baggeren
auteursrecht
onderwijsinstelling
regularisatie van de markt
arbeidsveiligheid
Zilverfonds
elektronisch document
universele dienst
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
energievoorziening
arbeidsongevallenverzekering
werk op afstand
bijkomend voordeel
industriŽle herstructurering
sociale zekerheid
organisatie zonder winstoogmerk
datatransmissie
vervoer per pijpleiding
beroep in de binnenscheepvaart
verzamelen van gegevens
EU-recht
oudere werknemer
Financial Services and Markets Authority
Rijksdienst voor Pensioenen
Proximus
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
concurrentie
oprichting van een maatschappij
energiedistributie
ambtenaar
investering
overheidscontract
politie
wetenschappelijk onderzoek
aangenomen kind
energiecentrale
verjaring van de vordering
naamloze vennootschap
hypotheek
bejaarde
bestuurder
onbetaald werk
telecommunicatiemateriaal
verkeersveiligheid
officiŽle statistiek
fiscale stimulans
boot
handelsarbitrage
veeteelt
ongeval bij het vervoer
elektrische energie
toepassing van de wet
bescherming van de consument
vaarbewijs
ziekteverzekering
rechtsbijstand
autobus
diefstal
eigendomsverkrijging
welzijn van dieren
marktliberalisatie
verplegend personeel
aardgas
beroepsorde
migratiebeleid
zelfstandig beroep
erfenis
moederschap
vervoersstatistiek
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
informatiemaatschappij
governance
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
CREG
correspondentie
veiligheidsinrichting
gelijke behandeling
meetapparaat
economische planning
herintreding
onderzoeker
belastingaftrek
notaris
prijsbeleid
civiele aansprakelijkheid
gasdistributie
gemeentepolitie
vreemdelingenrecht
schuldenlast
energiebeleid
hormoon
groepsreis
informatietechnologie
gegevensverwerkende installatie
bewustmaking van de burgers
delegatie van bevoegdheid
energie-industrie
Europees Sociaal Handvest
Raad voor de Mededinging
Nationale Arbeidsraad
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
Dienst voor de Mededinging
kwalitatieve analyse
internet
digitale kloof
arbeidscontract
financiering
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
ontslagpremie
informatica
huisdier
muziek
beroepsvereniging
wetenschappelijk beroep
pensioenregeling
bouwnijverheid
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
terminologie
gegevensbank
administratieve formaliteit
maatschappelijk kapitaal
adoptie
toegang tot de informatie
elektriciteitsvoorziening
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
digitaal archiveren
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
bankdeposito
faillissement
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
moederschapsuitkering
onroerend eigendom
eerbiediging van het privť-leven
ondernemingsdirecteur
eigendomsdelict
literaire en artistieke eigendom
audiovisuele piraterij
belastingadministratie
reproductie
beveiliging en bewaking
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
elektronische overheid
contract
vennootschapsrecht
huwelijksrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1786/1 Wetsontwerp 3/2/2009
K. 52-1786/2 Amendementen ingediend in de commissie 9/2/2009
K. 52-1786/3 Amendement ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/4 Amendementen ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/5 Amendementen ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/6 Amendementen ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/7 Amendementen ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/8 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1786/9 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1786/10 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1786/13 Amendement ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1786/11 Verslag namens de commissie 18/2/2009
K. 52-1786/12 Verslag namens de commissie 18/2/2009
K. 52-1786/14 Amendement ingediend in de commissie 18/2/2009
K. 52-1786/15 Verslag namens de commissie 25/2/2009
K. 52-1786/16 Verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1786/17 Verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1786/18 Verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1786/19 Verslag namens de commissie 3/3/2009
K. 52-1786/20 Verslag namens de commissie 10/3/2009
K. 52-1786/21 Tekst aangenomen door de commissies 13/3/2009
K. 52-1786/22 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/3/2009
K. 52-1786/23 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2009
K. 52-1786/24 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1250/1 4-1250/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/4/2009
K. 52-1786/25 Erratum 7/4/2009
4-1250/6 4-1250/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/2009
4-1250/2 4-1250/2 (PDF) Amendementen 22/4/2009
4-1250/3 4-1250/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2009
4-1250/4 4-1250/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2009
4-1250/5 4-1250/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2009
4-1250/7 4-1250/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/4/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1786/1
13/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1786/21
24/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 64-70 + nr. 91, p. 9-12
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-17/o28)
Integraal verslag nr. 91, p. 12
Doc. K. 52-1786/24
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
24/3/2009   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Migratie- en Asielbeleid
24/3/2009   Einde behandeling
25/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/3/2009   Bespreking
25/3/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/4/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1250/1 4-1250/1 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/4/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2009   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2009   Inschrijving op agenda
29/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-74 Hand. 4-74 (PDF)
29/4/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1250/2 4-1250/2 (PDF)
29/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-8/o6) Hand. 4-74 Hand. 4-74 (PDF)
Doc. 4-1250/7 4-1250/7 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/4/2009   Bespreking
21/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
21/4/2009   Aanneming zonder amendering
21/4/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1250/6 4-1250/6 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
22/4/2009   Bespreking
22/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o2)
22/4/2009   Aanneming zonder amendering
22/4/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1250/3 4-1250/3 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
22/4/2009   Bespreking
22/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/4/2009   Aanneming zonder amendering
22/4/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1250/5 4-1250/5 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
21/4/2009   Aanneming zonder amendering
21/4/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1250/4 4-1250/4 (PDF)
29/4/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/4/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2009   Bekendmaking (37860-37886)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 25/3/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/4/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/4/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/4/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/4/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/4/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/3/2009 15 27/4/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/4/2009 60 18/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/2009 19/5/2009 , blz 37860-37886

Kruispuntbank van de wetgeving