S. 4-1051 Dossierfiche K. 52-1608

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering Y. Leterme I  

ontwikkelingsland
programmawet
OCMW
plaatselijke overheid
verkorting van de werkweek
overheidsapparaat
administratieve formaliteit
arbeidsverdeling
vervroegd pensioen
deeltijdarbeid
sociale bijstand
rechten van de verdediging
sociale integratie
beroep in administratieve zaken
beroep wegens nalatigheid
economische steun
politiek asiel
huurovereenkomst
garantie
strafvervolging
geldboete
burgerluchtvaart
vliegtuig
luchthaven
lawaai
luchtverkeer
luchtverkeersleiding
begrotingsfonds
strafsanctie
luchtvervoer
luchtrecht
veiligheid van het luchtverkeer
beveiliging en bewaking
openbare veiligheid
parkeerterrein
wegverkeer
gemeente
lokale wetgeving
parkeergeld
vreemdelingenrecht
verwijdering
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
Rijksdienst voor Pensioenen
pensioenregeling
cumuleren van pensioenen
sociale bijdrage
instelling van openbaar nut
openbare instelling
plantaardige ziekte
dierenziekte
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
Regie der Gebouwen
ambtenaar
beroepsorde
stedenbouwkundig beroep
bestuurlijke verantwoordelijkheid
civiele aansprakelijkheid
aansprakelijkheid van de staat
statuut van de ambtenaar
militair personeel
Nationaal Geografisch Instituut
uitkering aan nabestaanden
Libanon
multinationale strijdmacht
echtscheiding
huwelijk
wees
geregistreerd samenwonen
ongehuwd samenleven
burgerpersoneel
militair geheim
overzees gebiedsdeel
minimumbestaansinkomen
bejaarde
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
richtlijn (EU)
nationale uitvoeringsmaatregel
balans
boekhouding
overheidsboekhouding
financiŽle administratie
auteursrecht
octrooi
octrooirecht
onderwijs
onderwijsmateriaal
muziek
documentenonderzoek
wetenschappelijk onderzoek
reproductie
artistieke vorming
vuurwapen
persoonlijk wapen
wapenhandel
proef
toepassing van de wet
verzachtende omstandigheid
strafrecht
territoriale wateren
diepzee-exploitatie
ontginning van de zeeŽn
ontginning van de hulpbronnen
Noordzee
continentaal plat
strafprocedure
rijkdom van de zee
minerale reserves
natuurlijke reserves
maritiem toezicht
exclusieve economische zone
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
rechtspersoon
administratieve sanctie
economische statistiek
nationale statistiek
officiŽle statistiek
ziekteverzekering
tandarts
Fonds voor medische ongevallen
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
rechten van de zieke
medische fout
vergoeding
dokter
verplegend personeel
beroep in de gezondheidszorg
gezondheidsverzorging
slachtoffer
welzijn van dieren
hormoon
dierlijke productie
gezondheid van dieren
veeteelt
medische gegevens
farmaceutische wetgeving
geneesmiddel
generiek geneesmiddel
eerbiediging van het privť-leven
gegevensverwerking
elektrische energie
marktliberalisatie
lokale financiŽn
gedelegeerde wetgeving
vernieuwbare reserves
regenereerbare energie
gasdistributie
aardgas
gasleiding
universele dienst
vervoer per pijpleiding
koolstof
overheidscontract
dienstverleningscontract
overheidsopdracht voor werken
emissiehandel
vermindering van gasemissie
openbaar gebouw
duurzame ontwikkeling
energiebesparing
levensverzekering
krediet op onroerende goederen
belasting van natuurlijke personen
verzekeringspremie
spaartegoed
belastingaftrek
pendel
Europese Economische Ruimte
gift
stichting
culturele organisatie
gezinslast
kinderoppas
vrijheidsberoving
werkloosheidsverzekering
belastingontheffing
leerkracht
loonbelasting
inkomstenbelasting
overuur
steun aan ondernemingen
champignonteelt
corruptie
belastingfraude
vennootschapsbelasting
belasting der niet-verblijfhouders
belasting op de meerwaarde
verontreiniging door auto's
milieuheffing
minder vervuilend voertuig
aandeel
obligatie
effecten
uitgifte van effecten
onderzoeksbeleid
onderzoek en ontwikkeling
fusie van ondernemingen
splitsing van onderneming
ontwikkelingshulp
microfinanciering
wetenschappelijke ontdekking
onderzoeker
beroepssport
effectenbeurs
aandeelhouder
bank
kredietinstelling
ondernemer
bouwnijverheid
Kruispuntbank van Ondernemingen
Staatscourant
werkgelegenheidsbevordering
salarisvermindering
non-profitsector
bijkomend voordeel
vormingsverlof
collectieve arbeidsovereenkomst
vergrijzing van de bevolking
praktijkopleiding
voortdurende bijscholing
Belgen in het buitenland
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
adoptie
eenoudergezin
student
gezinsuitkering
Rijksregister van de natuurlijke personen
illegale migratie
buitenlandse staatsburger
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
overtreding van het verkeersreglement
Fonds voor de Beroepsziekten
beroepsziekte
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
fraude
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
dochteronderneming
stralingsbescherming
ioniserende straling
nucleaire veiligheid
overheidsadministratie
bescherming van de vennoten
microkrediet
belasting op inkomsten uit kapitaal
provincie
regionale overheid
loonpremie
minerale reserves uit de zeebodem
emissierechten
Protocol van Kyoto
asielzoeker
handvuurwapens
nucleaire beveiliging
overheidsopdrachten
uitzondering op het auteursrecht
maritieme economie
luchtvaartbeveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1608/1 Wetsontwerp 24/11/2008
K. 52-1608/2 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2008
K. 52-1608/3 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2008
K. 52-1608/4 Amendementen ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1608/5 Amendementen ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1608/6 Amendementen ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1608/7 Verslag namens de commissie 5/12/2008
K. 52-1608/8 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1608/9 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1608/10 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1608/11 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1608/12 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1608/13 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1608/14 Tekst aangenomen door de commissies 8/12/2008
K. 52-1608/15 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 10/12/2008
K. 52-1608/17 Artikelen gewijzigd door de commissie 11/12/2008
K. 52-1608/18 Aanvullend verslag 11/12/2008
K. 52-1608/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/2008
K. 52-1608/20 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 11/12/2008
4-1051/1 4-1051/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2008
4-1051/2 4-1051/2 (PDF) Amendementen 16/12/2008
4-1051/4 4-1051/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1051/5 4-1051/5 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1051/6 4-1051/6 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1051/3 4-1051/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2008
4-1051/7 4-1051/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/2008
K. 52-1608/21 Erratum 3/2/2009
K. 52-1608/16 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 8/4/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2008   Indiening Doc. K. 52-1608/1
8/12/2008   Aanneming door de commissies (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1608/14
9/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/12/2008   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 65, p. 1
10/12/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1608/18
10/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 65, p. 3-90
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 48-54 + p. 91-93
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-54/o0)
Integraal verslag nr. 66, p. 93
Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
Doc. K. 52-1608/19
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
9/12/2008   Inleidende uiteenzetting
9/12/2008   Bespreking
9/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/10 4-82/10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
10/12/2008   Inleidende uiteenzetting
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
10/12/2008   Inleidende uiteenzetting door Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
10/12/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2008   Inschrijving op agenda
12/12/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1051/1 4-1051/1 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/12/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-1051/7 4-1051/7 (PDF)
18/12/2008   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1051/5 4-1051/5 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1051/6 4-1051/6 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o3)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1051/4 4-1051/4 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
17/12/2008   Inschrijving op agenda
17/12/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1051/3 4-1051/3 (PDF)
18/12/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2008   Bekendmaking (68722-68765)
10/2/2009   Erratum (9043)
24/12/2009   Erratum (81648)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2008, 11/12/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008, 17/12/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/12/2008 5 17/12/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/12/2008 20 19/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2008 29/12/2008 , blz 68722-68765
Errata
Op 10/2/2009 , blz 9043
Op 24/12/2009 , blz 81648

Kruispuntbank van de wetgeving