S. 4-1010 Dossierfiche K. 52-1491

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Regering Y. Leterme I  

beroepsorde
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
begrotingsprocedure
biologie
recht op gezondheid
tuchtprocedure
gezinslast
sociale begroting
generiek geneesmiddel
gehandicapte
voorkoming van ziekten
reclame
terminologie
farmaceutisch product
collectieve arbeidsovereenkomst
farmaceutische industrie
programmawet
geneeskundige noodhulp
paramedisch beroep
politiek asiel
dokter
minimumbestaansinkomen
ziekentransport
buitengewone belasting
tandheelkunde
proefneming met mensen
geldboete
beroep in de gezondheidszorg
vergoedingen en onkosten
tandarts
vroedvrouw
illegale migratie
gepensioneerde
maatschappelijke positie
kosten voor gezondheidszorg
asielzoeker
sociale voorzieningen
volksgezondheid
geneesmiddel
genetica
weduwschap
kind
ambtenaar
verjaring van de vordering
personeelsstatuut
gezondheidsverzorging
eerste hulp
remgeld
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
ziekenhuis
ziekteverzekering
apotheker
verplegend personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1491/1 Wetsontwerp 16/10/2008
K. 52-1491/2 Amendementen 29/10/2008
K. 52-1491/3 Amendementen 3/11/2008
K. 52-1491/4 Amendementen 4/11/2008
K. 52-1491/5 Amendementen 5/11/2008
K. 52-1491/6 Verslag namens de commissie 17/11/2008
K. 52-1491/7 Verslag namens de commissie 17/11/2008
K. 52-1491/8 Tekst aangenomen door de commissies 17/11/2008
K. 52-1491/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/11/2008
K. 52-1491/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/11/2008
4-1010/1 4-1010/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/11/2008
4-1010/2 4-1010/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2008
4-1010/3 4-1010/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/12/2008
4-1010/4 4-1010/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/12/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1491/1
17/11/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1491/8
19/11/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
20/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 55-81 + p. 93-96
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-4/o42)
Integraal verslag nr. 61, p. 96
Doc. K. 52-1491/10
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/11/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Els Schelfhout
19/11/2008   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eerste mnister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
19/11/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/11/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/11/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1010/1 4-1010/1 (PDF)
25/11/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2008   Inschrijving op agenda
4/12/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1010/3 4-1010/3 (PDF)
4/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-2/o17) Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
Doc. 4-1010/4 4-1010/4 (PDF)
25/11/2008   Verzending naar commissie
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Els Schelfhout
26/11/2008   Bespreking
26/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
26/11/2008   Aanneming zonder amendering
26/11/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1010/2 4-1010/2 (PDF)
4/12/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2008   Bekendmaking (69322-69342)
17/2/2009   Erratum (13274)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/11/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/11/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/11/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/11/2008 15 8/12/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/11/2008 60 9/2/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2008 31/12/2008 , blz 69322-69342
Errata
Op 17/2/2009 , blz 13274

Kruispuntbank van de wetgeving