S. 3-2365 Dossierfiche K. 51-2723

Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden
Regering G. Verhofstadt II  

bestrijding van discriminatie
jurisdictiebevoegdheid
gelijke behandeling
rechtsingang
arbeidsrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2723/1 Wetsontwerp 26/10/2006
K. 51-2723/2 Verslag namens de commissie 19/3/2007
K. 51-2723/3 Tekst verbeterd door de commissie 19/3/2007
K. 51-2723/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2365/1 3-2365/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/3/2007
3-2365/2 3-2365/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
3-2365/3 3-2365/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/10/2006   Indiening Doc. K. 51-2723/1
16/11/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 242, p. 14
19/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2720/9
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 20-62
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-19/o18)
Integraal verslag nr. 276, p. 91-92
Doc. K. 51-2723/4
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending Doc. 3-2365/1 3-2365/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-9/o5) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2365/3 3-2365/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
30/3/2007   Verzending naar commissie
12/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Fauzaya Talhaoui
12/4/2007   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Niet behandeld
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o1)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-2365/2 3-2365/2 (PDF)
26/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
30/5/2007   Bekendmaking (29044-29046)
5/6/2007   Erratum (30248)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/4/2007, 18/4/2007, 24/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 30/5/2007 , blz 29044-29046
Errata
Op 5/6/2007 , blz 30248

Kruispuntbank van de wetgeving