S. 3-2010 Dossierfiche K. 51-2923

Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken
Regering G. Verhofstadt II  

sociale dialoog
vakbond
rechterlijke macht
ambtenarenvakbond
magistraat
vakbondsvertegenwoordiger
personeelsstatuut
griffies en parketten
personeelsvertegenwoordiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2010/1 3-2010/1 (PDF) Wetsontwerp 23/12/2006
3-2010/2 3-2010/2 (PDF) Amendementen 23/1/2007
3-2010/3 3-2010/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/2/2007
3-2010/4 3-2010/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 14/2/2007
K. 51-2923/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/2/2007
K. 51-2923/2 Verslag namens de commissie 23/3/2007
K. 51-2923/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2006   Indiening Doc. 3-2010/1 3-2010/1 (PDF)
23/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
8/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-9/o3) Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/12/2006   Verzending naar commissie
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
10/1/2007   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Bespreking
17/1/2007   Hoorzitting met vertegenwoordigers van CENEGER, vakorganisaties en AJUREF
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Bespreking
23/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
23/1/2007   Aanneming na amendering
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-2010/3 3-2010/3 (PDF)
14/2/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2010/4 3-2010/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2923/1
23/3/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2923/2
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 275, p. 61-62
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o2)
Integraal verslag nr. 276, p. 86
Doc. K. 51-2923/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
29/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
Verkeerde tekst werd eerst gepubliceerd op 11/06/2007 en tenietgedaan met een erratum op 13/06/2007
2/7/2007   Bekendmaking (36151-36154)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/2/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 10/1/2007, 17/1/2007, 23/1/2007, 14/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 2/7/2007 , blz 36151-36154

Kruispuntbank van de wetgeving