S. 3-1375 Dossierfiche K. 51-2211

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefmilieu, gedaan te Göteborg op 30 november 1999
Regering G. Verhofstadt II  

chemisch zout
ratificatie van een overeenkomst
luchtverontreiniging
Protocol van Kyoto
zwavel
vermindering van gasemissie
oxide
grensoverschrijdende verontreiniging
ozon
organisch chemisch product

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1375/1 3-1375/1 (PDF) Wetsontwerp 11/10/2005
3-1375/2 3-1375/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2005
K. 51-2211/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2006
K. 51-2211/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/2/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2005   Indiening Doc. 3-1375/1 3-1375/1 (PDF)
11/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/1/2006   Inschrijving op agenda
12/1/2006   Algemene bespreking Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
12/1/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2005   Verzending naar commissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
20/12/2005   Aanneming zonder amendering
20/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1375/2 3-1375/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2006   Overzending Doc. K. 51-2211/1
8/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd + zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 528
23/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 36-37
23/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 194, p. 49-50
Doc. K. 51-2211/2
23/2/2006   Aanneming zonder amendering
23/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
30/11/2007   Bekendmaking (59404-59570)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/1/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/12/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/5/2006 30/11/2007 , blz 59404-59570

Kruispuntbank van de wetgeving