S. 3-1302 Dossierfiche K. 51-1845

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

administratief toezicht
luchtverkeersleiding
luchthaven
overheidsapparaat
energieproductie
kredietinstelling
dierenarts
maatschappelijke positie
duurzame ontwikkeling
rechtsmiddel
leerkracht
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
Centrum voor Vermiste Kinderen
pedofilie
emissiehandel
inkomstenbelasting
radiouitzending
werkverandering
computercriminaliteit
aanvullend pensioen
stookolie
schuldvordering
baggeren
lokale financiŽn
invaliditeitsverzekering
loon
volksgezondheid
telecommunicatieregelgeving
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
sociale bijdrage
hoger onderwijs
gezinsuitkering
strafprocedure
geneesmiddel
kinderbescherming
sociale zekerheid
telecommunicatie
vervoer over zee
vervoer per pijpleiding
sportmanifestatie
gemeentebegroting
OCMW
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
energiedistributie
rechtspraak voor minderjarigen
politie
aardappel
krijgsmacht
ontwikkelingshulp
militair personeel
hypotheek
investering in het buitenland
verontreinigende stof
eerste hulp
zelfmoord
telefoon
ioniserende straling
elektronische handel
gemeente
elektrische energie
windenergie
visser
energieprijs
kort geding
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
elektrische industrie
vrijheidsberoving
teledistributie
luchtvervoer
marktliberalisatie
gerechtelijke vervolging
overheidssteun
aardgas
sociaal achtergestelde groep
zelfstandig beroep
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
informatiemaatschappij
CREG
raad van ministers
sociaal recht
varend en vliegend personeel
burgerbescherming
klacht inzake bestuurlijke geschillen
werktijden
notaris
rechtsvordering
Protocol van Kyoto
gasdistributie
gemeentepolitie
Brussels Airport Company
arbeidsduur
schuldenlast
studie over de uitvoerbaarheid
brandbestrijding
plantaardige ziekte
energiebeleid
informaticarecht
strafsanctie
verwarming
taalgebruik
fiscaal recht
Staatscourant
armoede
werkloosheidsverzekering
verkoop
Raad voor de Mededinging
Skeyes
Koninklijke Militaire School
Instituut voor Veterinaire Keuring
internet
vermindering van gasemissie
arbeidscontract
jeugdcriminaliteit
pensioenregeling
voertuig op rails
administratieve formaliteit
schuld
overheidsadministratie
adoptie
arbeidsrecht
milieubescherming
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
ASTRID
loopbaanonderbreking
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
bankdeposito
culturele manifestatie
alimentatieplicht
ontwikkelingsland
eerbiediging van het privť-leven
straathandel
broeikasgas
programmawet
overtreding
provincie
tijdelijk werk
beroep in het bankwezen
openbare veiligheid
deeltijdarbeid
burgerpersoneel
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
seksueel misdrijf
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
paritair comitť
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
begrotingsfonds
productienorm
internationale adoptie
emissierechten
verzekeringsmaatschappij
regenereerbare energie
arbeidsongeschiktheid
hogere rechtspraak
zeevisserij
telefoon- en briefgeheim
proefneming met mensen
administratieve sanctie
nucleaire veiligheid
gevaarlijke stof
vervoer per spoor
veiling
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1845/1 Wetsontwerp 7/6/2005
K. 51-1845/2 Amendement 14/6/2005
K. 51-1845/3 Amendementen ingediend in de commissie 15/6/2005
K. 51-1845/4 Amendement ingediend in de commissie 16/6/2005
K. 51-1845/5 Amendement ingediend in de commissie 20/6/2005
K. 51-1845/6 Amendementen ingediend in de commissie 21/6/2005
K. 51-1845/7 Amendementen ingediend in de commissie 21/6/2005
K. 51-1845/8 Amendementen ingediend in de commissie 21/6/2005
K. 51-1845/9 Amendement ingediend in de commissie 22/6/2005
K. 51-1845/10 Amendement ingediend in de commissie 22/6/2005
K. 51-1845/11 Amendementen ingediend in de commissie 22/6/2005
K. 51-1845/12 Amendementen ingediend in de commissie 28/6/2005
K. 51-1845/13 Verslag namens de commissie 29/6/2005
K. 51-1845/15 Advies van de Raad van State 29/6/2005
K. 51-1845/14 Verslag namens de commissie 30/6/2005
K. 51-1845/16 Verslag namens de commissie 30/6/2005
K. 51-1845/17 Verslag namens de commissie 1/7/2005
K. 51-1845/18 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1845/19 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1845/20 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1845/21 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1845/22 Tekst aangenomen door de commissies 4/7/2005
K. 51-1845/23 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 5/7/2005
K. 51-1845/24 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 7/7/2005
K. 51-1845/25 Aanvullend verslag namens de commissie 11/7/2005
K. 51-1845/26 Aanvullend verslag namens de commissie 11/7/2005
K. 51-1845/27 Aanvullend verslag namens de commissie 11/7/2005
K. 51-1845/28 Tekst aangenomen door de commissie 11/7/2005
K. 51-1845/29 Tekst aangenomen door de commissies 11/7/2005
K. 51-1845/30 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 11/7/2005
K. 51-1845/31 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/7/2005
K. 51-1845/32 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/7/2005
K. 51-1845/33 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2005
3-1302/1 3-1302/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/7/2005
3-1302/2 3-1302/2 (PDF) Amendementen 14/7/2005
3-1302/3 3-1302/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1302/4 3-1302/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1302/5 3-1302/5 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1302/6 3-1302/6 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1302/8 3-1302/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 14/7/2005
3-1302/7 3-1302/7 (PDF) Verslag namens de commissie 15/7/2005
3-1302/9 3-1302/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1845/1
29/6/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
29/6/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1845/15
4/7/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1845/22
5/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/7/2005   Terugzending naar de commissie
Integraal verslag nr. 152, p. 11-13 + p. 31-32 + p. 34-50
11/7/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en gesplitst) Doc. K. 51-1845/29
12/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 3-58 + nr. 155, p. 1-18 + p. 38-39
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-42/o4)
Integraal verslag nr. 155, p. 39
Doc. K. 51-1845/33
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/6/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
29/6/2005   Bespreking
6/7/2005   Inschrijving op agenda
6/7/2005   Bespreking
6/7/2005   Einde behandeling
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
5/7/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
5/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/7/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1302/1 3-1302/1 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
14/7/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 3-1302/8 3-1302/8 (PDF)
15/7/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-22/o1) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-1302/9 3-1302/9 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Einde behandeling
12/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1302/3 3-1302/3 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť, Jan Steverlynck
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1302/4 3-1302/4 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1302/5 3-1302/5 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1302/6 3-1302/6 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
15/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1302/7 3-1302/7 (PDF)
15/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2005   Bekendmaking (33804-33839)
30/8/2005   Erratum (37446)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/7/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/6/2005, 6/7/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/7/2005, 12/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 12/7/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/7/2005 5 14/10/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/7/2005 20 7/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2005 29/7/2005 , blz 33804-33839
Errata
Op 30/8/2005 , blz 37446

Kruispuntbank van de wetgeving