S. 2-985 Dossierfiche K. 50-1679

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001
Regering G. Verhofstadt I  

opstelling van de EU-begroting
benoemingsbevoegdheid
Europese sociale politiek
Economische en Monetaire Unie
Europese Centrale Bank
werking van de instelling
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Hof van Justitie van de Europese Unie
Europese partij
uitbreiding van de Europese Unie
Interinstitutioneel Akkoord
georganiseerde misdaad
Eurojust
Verdrag van Nice
Europees afgevaardigde
Lid van de Europese Commissie
Verdrag betreffende de Europese Unie
Europees Economisch en Sociaal Comitť
euro
intergouvernementele conferentie (EU)
Europese Rekenkamer
herziening van het Verdrag (EU)
politiŽle samenwerking (EU)
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Gerecht (EU)
voorzitter van de Commissie
ratificatie van een overeenkomst
Europese verdragen
Europees Parlement
EGKS-Verdrag
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
asielzoeker
rechten van het individu
gekwalificeerde meerderheid
Publicatieblad EU
Europese Commissie
EU-milieubeleid
rechten van de mens
gemeenschappelijk handelsbeleid
institutioneel evenwicht (EU)
nauwere samenwerking
Europese Raad
betrekking van de Europese Unie
Europese Unie
Europese Investeringsbank
lid van de Rekenkamer (EU)
bescherming van vrijheden
Europees Comitť van de Regio's
economische en sociale samenhang
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-985/1 2-985/1 (PDF) Wetsontwerp 13/12/2001
2-985/2 2-985/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/2002
K. 50-1679/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/3/2002
K. 50-1679/2 Verslag namens de commissie 20/3/2002
K. 50-1679/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/2001   Indiening Doc. 2-985/1 2-985/1 (PDF)
13/12/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/2/2002   Inschrijving op agenda
7/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-11/o2) Hand. 2-188 Hand. 2-188 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/12/2001   Verzending naar commissie
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
26/2/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
26/2/2002   Bespreking
26/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o1)
26/2/2002   Aanneming zonder amendering
5/3/2002   Inschrijving op agenda
5/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-985/2 2-985/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/3/2002   Overzending Doc. K. 50-1679/1
20/3/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1679/2
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 4-27
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-24/o7)
Integraal verslag nr. 217, p. 42-43
Doc. K. 50-1679/3
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
11/2/2003   Bekendmaking (6827-6877)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/3/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/2/2002, 5/3/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/6/2002 11/2/2003 , blz 6827-6877

Kruispuntbank van de wetgeving