S. 2-1416 Dossierfiche K. 50-2371

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten :
1. Het Verdrag nr. 180 betreffende de werktijden van de zeevarenden en de bemanning van schepen aangenomen te Genève op 22 oktober 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting;
2. Het Protocol van 1996 betreffende de koopvaardijschepen (minimumnormen) van 1976, aangenomen te Genève op 22 oktober 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting.
Regering G. Verhofstadt I  

arbeidsduur
koopvaardijvloot
organisatie van het werk
Internationale Arbeidsconferentie
vervoer over zee
ratificatie van een overeenkomst
internationaal arbeidsrecht
rusttijd
varend en vliegend personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1416/1 2-1416/1 (PDF) Wetsontwerp 9/1/2003
2-1416/2 2-1416/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
K. 50-2371/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/3/2003
K. 50-2371/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/1/2003   Indiening Doc. 2-1416/1 2-1416/1 (PDF)
9/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/1/2003   Verzending naar commissie
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
25/2/2003   Bespreking
25/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1416/2 2-1416/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2371/1
26/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr 831
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 20-21
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 356, p. 64
Doc. K. 50-2371/2
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
13/11/2003   Bekendmaking (54736-54745)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/2/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2003 13/11/2003 , blz 54736-54745

Kruispuntbank van de wetgeving