S. 1-408 Dossierfiche K. 49-868

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
a) Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek, gedaan te Brussel op 28 april 1995;
b) Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden, en Slotakte, gedaan te Brussel op 28 april 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

Oostenrijk
Akkoord van Schengen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-408/1 1-408/1 (PDF) Wetsontwerp 30/8/1996
1-408/2 1-408/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/1996
1-408/3 1-408/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/11/1996
K. 49-868/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/12/1996
K. 49-868/2 Verslag namens de commissie 29/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/8/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-408/1 1-408/1 (PDF)
3/9/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
19/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-81 Hand. 1-81 (PDF)
20/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-82 Hand. 1-82 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/9/1996   Verzending naar commissie
21/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/11/1996   Artikelsgewijze bespreking
21/11/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-408/2 1-408/2 (PDF)
21/11/1996   Vertrouwen rapporteur
21/11/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-408/3 1-408/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/12/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-868/1
6/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4841-4842
6/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-2/o24)
Handelingen, p. 4848
6/2/1997   Aanneming zonder amendering
6/2/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
27/1/1998   Bekendmaking (1899-1906)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 19/12/1996, 20/12/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/11/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 6/2/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/1997 27/1/1998 , blz 1899-1906

Kruispuntbank van de wetgeving