S. 1-1015 Dossierfiche K. 49-1656

Wetsontwerp houdende
1° instemming met en uitvoering van het Protocol van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1969, en Bijlage, gedaan te Londen op 27 november 1992;
2° wijziging van de wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969
Regering J.-L. Dehaene II  

aansprakelijkheid voor milieuschade
internationale conventie
vervoer over zee
ratificatie van een overeenkomst
verontreiniging door koolwaterstoffen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1015/1 1-1015/1 (PDF) Wetsontwerp 10/6/1998
1-1015/2 1-1015/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/1998
1-1015/3 1-1015/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/1998
K. 49-1656/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1656/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/6/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1015/1 1-1015/1 (PDF)
10/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
9/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/6/1998   Verzending naar commissie
18/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
18/6/1998   Bespreking
18/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
18/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   De vergadering is afgelast
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1015/3 1-1015/3 (PDF)
2/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1015/2 1-1015/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1656/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9408)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o11)
(Handelingen nr. 266, p. 9444)
Doc. K. 49-1656/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1656/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/1999   Bekendmaking (8417-8429)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 18/6/1998, 2/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 16/3/1999 , blz 8417-8429

Kruispuntbank van de wetgeving