S. 5-1547 Dossierfiche K. 53-2097

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering E. Di Rupo I  

verontreiniging van de stratosfeer
dienst voor arbeidsbemiddeling
invaliditeitsverzekering
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
sociale bijdrage
hoger onderwijs
grootwarenhuis
gezinsuitkering
arbeidsongevallenverzekering
geneesmiddel
sociale zekerheid
werkloze
elektronische bankhandeling
oudere werknemer
OCMW
Financial Services and Markets Authority
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
tekort aan arbeidskrachten
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
ambtenaar
bescherming van de flora
vervoerder
ioniserende straling
meewerkende echtgenoot
ongeval bij het vervoer
elektrische energie
energieprijs
ziekteverzekering
milieunorm
aardgas
zelfstandig beroep
overheidsapparaat
collectief ontslag
radioactieve stof
maatschappelijke positie
aanvullende uitkering
genetisch gemodificeerd organisme
nucleaire beveiliging
gezondheidsinspectie
varend en vliegend personeel
bescherming van de fauna
handelsregelingen
giftige stof
herintreding
EU-milieubeleid
prijsstop
gemeentepolitie
sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen
vormingsverlof
krediet op onroerende goederen
milieurecht
strafsanctie
pensioenvoorwaarden
verwarming
student
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
Nationale Arbeidsraad
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
gevaarlijk afval
eHealth-platform
vervroegd pensioen
gegevensbank
milieubescherming
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
collectieve arbeidsovereenkomst
diergeneeskunde
opneming in het beroepsleven
beschermd gebied
milieudelict
voorschriften voor de stedenbouw
beveiliging en bewaking
programmawet
arbeidsconflict
werkgelegenheidsbevordering
huurkoop
watercultuur
dokter
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
aansprakelijkheid voor milieuschade
betaalde vakantie
regenereerbare energie
arbeidsongeschiktheid
administratieve sanctie
nucleaire veiligheid
handelsmaatschappij
gevaarlijke stof
nationale uitvoeringsmaatregel
beroep in de gezondheidszorg
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2097/1 Wetsontwerp 8/3/2012
K. 53-2097/2 Amendementen ingediend in de commissie 13/3/2012
K. 53-2097/3 Amendementen ingediend in de commissie 14/3/2012
K. 53-2097/4 Amendementen ingediend in de commissie 14/3/2012
K. 53-2097/5 Verslag namens de commissie 16/3/2012
K. 53-2097/6 Verslag namens de commissie 19/3/2012
K. 53-2097/7 Verslag namens de commissie 20/3/2012
K. 53-2097/8 Verslag namens de commissie 20/3/2012
K. 53-2097/9 Tekst aangenomen door de commissies 20/3/2012
K. 53-2097/10 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 22/3/2012
K. 53-2097/11 Aanvullend verslag namens de commissie 22/3/2012
K. 53-2097/12 Tekst aangenomen door de commissies 22/3/2012
K. 53-2097/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2012
5-1547/1 5-1547/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/3/2012
5-1547/3 5-1547/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2012
5-1547/2 5-1547/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2012
5-1547/4 5-1547/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2012
5-1547/5 5-1547/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/3/2012
5-1547/6 5-1547/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/3/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2012   Indiening Doc. K. 53-2097/1
20/3/2012   Aanneming door de commissies Doc. K. 53-2097/9
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
22/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2012   Terugzending naar commissie (Volksgezondheid)
Integraal verslag nr. 78, p. 1-2
22/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2097/12
22/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 78, p. 60-87
22/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-16/o34)
Integraal verslag nr. 78, p. 95
Doc. K. 53-2097/13
22/3/2012   Aanneming na amendering door commissie
15/3/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit
21/3/2012   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Monica De Coninck,
minister van Werk
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijeding van de sociale en fiscale fraude
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Philippe Courard,
staatssecretaros voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
21/3/2012   Bespreking
21/3/2012   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
22/3/2012   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
22/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
22/3/2012   Bespreking
22/3/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2012   Inschrijving op agenda
23/3/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/3/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1547/1 5-1547/1 (PDF)
23/3/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1547/5 5-1547/5 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-4/o15) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
Doc. 5-1547/6 5-1547/6 (PDF)
28/3/2012   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
27/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
27/3/2012   Aanneming zonder amendering
27/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1547/2 5-1547/2 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie
23/3/2012   Inschrijving op agenda
23/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
23/3/2012   Bespreking
23/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
23/3/2012   Aanneming zonder amendering
23/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1547/3 5-1547/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o4)
27/3/2012   Aanneming zonder amendering
27/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1547/4 5-1547/4 (PDF)
28/3/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2012   Bekendmaking (20537-20557)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/3/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/3/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/3/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/3/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/3/2012 5 28/3/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/3/2012 15 23/4/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2012 30/3/2012, blz 20537-20557