Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-392

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 9 maart 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname

kunstvoorwerp
namaak
beslag op bezittingen
officiële statistiek

Chronologie

9/3/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 )
9/4/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-391

Vraag nr. 7-392 d.d. 9 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse valsekunstexpert René Loesberg meent dat er heel wat nepkunst in omloop is. «Ik moet regelmatig mensen teleurstellen die denken dat ze tonnen aan kunst in bezit hebben.» Het meldpunt wordt opgezet vanuit de kunstsector.

Om aanbieders van valse kunst te kunnen aanpakken is het nodig dat politie en justitie weten waar deze stukken worden aangeboden en dat deze stukken vals zijn.

Bevoegdheid van de Senaat: de Gemeenschappen zijn bevoegd voor de kunsten, in het bijzonder wat de bescherming van ons cultureel erfgoed betreft. Zo kunnen bijvoorbeeld de kerkfabrieken een beroep doen op Vlaamse subsidies om hun patrimonium te beveiligen tegen diefstal. Vlaanderen werkte mee aan het opzetten van een website (http://www.faronet.be) waar kerkdiefstallen (cf. http://www.religieuserfgoed.be) centraal worden geregistreerd en dit in samenwerking met de Kunstcel van de federale politie.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Hoeveel vervalste kunstwerken werden in ons land in beslag genomen, respectievelijk voor 2017, 2018 en 2019? Kunt u die cijfers duiden?

2) Hoeveel bedroeg de totale vermeende waarde van de in beslag genomen valse kunstwerken? Kunt u die cijfers duiden?

3) Volstaat de huidige handhaving? Zo ja, kan dit uitvoerig worden toegelicht?

4) Hoeveel mensen werden voor zulke feiten veroordeeld? Tegen hoeveel mensen werd een proces-verbaal opgesteld voor handel in vervalste kunst? Graag kreeg ik cijfers voor de jaren 2017, 2018 en 2019? Kunt u die cijfers duiden?

Antwoord ontvangen op 9 april 2020 :

1) Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er wellicht geen éénduidig begrip is van wat een «vervalst kustwerk» terminologisch is. Onderstaande voorbeelden bewijzen dat er onduidelijkheid kan zijn:

–  wanneer een schilderij wordt verkocht, waarbij de koper denkt dat het veel waardevoller is dan het de facto is, hoeft er niet noodzakelijk sprake te zijn van een vervalsing. Indien de verkoper ter goeder trouws is, maar de koper gewoon onvoldoende kennis heeft van de kunst, is er geen misdrijf;

–  eerste drukken van strips kunnen bijzonder waardevol zijn. Indien een koper denkt een eerste druk te kopen, maar de facto een latere herdruk koopt, is er eveneens geen sprake van vervalsing, maar van bedrog van de koper door de verkoper;

–  wanneer op een bestaand schilderij achteraf een handtekening of naam van een bekend schilder wordt aangebracht, zal het door iedereen als een vervalst kunstwerk worden beschouwd.

Bovendien spreekt het geachte lid ook over diefstallen, maar het helen van gestolen kunstwerken en het vervalsen van kunstwerken zijn totaal verschillende zaken. Dit antwoord heeft betrekking op de vervalsingen.

De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus beschikt over de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Hierin worden feiten (bijvoorbeeld namaken / vervalsen) gevat, alsook is het mogelijk voorwerpen (zoals bijvoorbeeld kunstvoorwerpen) te registreren. Er werden voor de jaren 2017, 2018 en het eerste semester van 2019 evenwel geen feiten van vervalsingen van kunstvoorwerpen geregistreerd.

In een onderzoek met informatie uit het buitenland, waarbij door de cel Kunst van DJSOC is tussengekomen, werden door de territoriaal bevoegde FGP meerdere valse werken in beslag genomen (een twintigtal).

Evenwel worden in de ANG geen activiteiten zoals inbeslagnames gevat. De inbeslagname is trouwens een tijdelijke onderzoeksmaatregel, die gedurende de loop van een onderzoek kan worden opgeheven. De geïntegreerde politie beschikt dus niet over dergelijke gegevens.

2) Gelet op het feit dat in de ANG geen inbeslagnames worden gevat, kan niet op deze vraag worden geantwoord.

3) Belangrijke kunstwerken worden vaak van certificaten en documentatie voorzien. Kopers van goederen dienen zich voldoende te documenteren en / of zich te laten bijstaan door een specialist. In het algemeen de geïntegreerde politie heeft in deze geen opdrachten.

De politie kan evenwel op klacht of ambtshalve onderzoeken voeren naar het vervalsen van kunstwerken, het misdrijf vast stellen (bijvoorbeeld door een beroep te doen op een expert), de dader ervan op te sporen en de dader ervan voor de rechtbanken te brengen. Dergelijke onderzoeken gebeuren in verdere opdracht van de magistratuur en worden overeenkomstig de principes van de omzendbrief van he College van procureurs-generaal aan de recherche van de lokale politiediensten of de federale gerechtelijke politie toevertrouwd.

4) De politie houdt geen gegevens inzake veroordelingen bij.

Het opstellen van een proces-verbaal hoeft niet noodzakelijk tegen een persoon te zijn (het is perfect mogelijk dat er sprake is van een ongekende dader). De registratie van een verdachte in de ANG houdt niet in dat de persoon effectief wordt veroordeeld. Aangezien er geen feiten van vervalsingen van kunstvoorwerpen werden geregistreerd (zie antwoord op vraag 1) kunnen er ook geen verdachten aan gekoppeld worden.