Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-101

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2019

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Overleden patiŽnten - Informatie - Uitwisseling - Samenwerking tussen ziekenhuizen, woonzorgcentra en de overheidsdiensten

dood
facturering
uitwisseling van informatie
ziekenhuis
sociale voorzieningen

Chronologie

23/10/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 )
4/12/2019 Antwoord

Vraag nr. 7-101 d.d. 23 oktober 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regelgeving rond de algemene en universitaire ziekenhuizen is een federale aangelegenheid maar ook de Gemeenschappen hebben heel wat bevoegdheden inzake gezondheidszorg. Overheidsdiensten zitten op alle niveaus. De gezondheidszorg zit te paard op Gemeenschappen en federale bevoegdheden.

Ziekenhuizen worden net als vele andere zorginstellingen, regelmatig geconfronteerd met patiŽnten of bewoners die overlijden en waar nog tal van onbetaalde facturen achterblijven.

Het is echter niet eenvoudig om bij de overheidsdiensten nog informatie te krijgen over deze overledenen. Vaak kunnen de zorginstellingen en ziekenhuizen nergens meer terecht voor inlichtingen en moeten ze beroep doen op een deurwaarder.

1) Is de geachte minister zich bewust van deze problematiek?

2) Wat zal ze doen om de ziekenhuizen en andere zorginstellingen de mogelijkheid te geven om de nodige inlichtingen in te winnen aangaande de financiŽle en juridische situatie van de overleden patiŽnten en bewoners?

3) Is het niet zinvol hierover een denkgroep op te richten waarbij de bevoegde gemeenschapsministers betrokken zijn evenals de verantwoordelijke collega's van Justitie en FinanciŽn?

4) Kan ze meedelen welke stappen ze zal ondernemen om deze problematiek voor deze zorginstellingen op te lossen?

Antwoord ontvangen op 4 december 2019 :

Sinds 2009 zijn de ziekenhuizen juridisch gemachtigd om tot bepaalde informatie met betrekking tot de identificatie van een patiënt (en onder meer de datum van overlijden) toegang te hebben die beschikbaar is bij het Rijksregister en dit voor twee doeleinden:

– enerzijds, om de identificatiegegevens van hun patiënten te controleren en te actualiseren;

– en anderzijds, voor het beheer van de facturatie.

Deze principiële toelating geldt voor alle ziekenhuizen.

Het eHealth Platform stelt gratis de basisdienst «Consult RN EH» ter beschikking van de ziekenhuizen waarmee ze toegang hebben tot de toegestane informatie.

Om toegang te krijgen tot deze dienst hoeft een ziekenhuis alleen maar een aanvraag in te dienen bij het eHealth Platform door de procedure die is beschreven op de portaalsite van het eHealth Platform na te leven: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/service-webservices-consultrn.

De ziekenhuizen hebben toegang tot de volgende diensten via de applicatie Consult RN EH :

– « Identify Person » : dienst waarmee de gegevens in het Rijksregister en in de Kruispuntbankregisters kunnen worden geraadpleegd op basis van een identificatienummer voor de sociale zekerheid (INSZ);

– « Person History » : dienst waarmee de historiek van de gegevens van een patiënt in het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters kan worden geraadpleegd op basis van een identificatienummer voor de sociale zekerheid (INSZ);

– « Manage Inscription » en « Mutation Sender » : diensten die het mogelijk maken om zich te registreren bij de abonnementendienst van de mutaties om op de hoogte te worden gebracht van de wijzigingen van de gegevens van een patiënt, zoals de bv. overlijdensdatum.

Er moet evenwel worden opgemerkt dat verre van alle  ziekenhuizen deze functionaliteit hebben geactiveerd en gebruik maken van deze basisdienst van het eHealth Platform. Het eHealth Platform heeft onlangs het initiatief genomen om contact op te nemen met gebruikers van deze dienst (waaronder de ziekenhuizen) om de implementatie van de verschillende functionaliteiten en de manier waarop deze worden gebruikt te controleren.

Er dient ook te worden onderstreept dat ook de volgende instanties die actief zijn in de gezondheidssector een principiële toelating hebben gekregen om toegang te krijgen tot deze dienst: erkend laboratorium voor klinische biologie, erkend rusthuis of verzorgingstehuis en psychiatrisch verzorgingstehuis of initiatieven voor beschut wonen.

Tot slot kan worden verduidelijkt dat elke instantie die actief is in de gezondheidssector die van mening is dat ze Consult RN EH moet gebruiken om een wettelijke opdracht te vervullen, steeds contact kan opnemen met het eHealth Platform om haar verzoek te laten onderzoeken. De gegevens van de contactpersoon zijn beschikbaar op de portaalsite van het eHealth Platform.