Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-990

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 22 juni 2016

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Hernieuwbare energie - Financiering - Crowdfunding - Maximale bijdrage per persoon - Aanpassing

regenereerbare energie
bedrijfsfinanciering
crowdfunding

Chronologie

22/6/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 )
20/7/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-990 d.d. 22 juni 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : energie is een gedeelde bevoegdheid.

In het verleden stelde ik reeds diverse vragen betreffende crowdfunding (cf. schriftelijke vraag nr. 5-6571 ; vraag om uitleg nr. 5-2428, Senaat, Handelingen 5-169COM van 17 juli 2012, blz. 6). Daarnaast nam ik, indertijd, in het federaal Parlement een wetgevend initiatief hieromtrent. Mede hierdoor werd de regelgeving in 2014 versoepeld. De maximale bijdrage per persoon werd opgetrokken tot 1000 euro (voor projecten tot maximaal 300.000 euro). Toch komen we tot de conclusie dat er, ondanks de versoepelde regelgeving en de minimale rente op de spaarboekjes, in BelgiŽ een recordbedrag (van 260 miljard euro) onaangeroerd blijft staan.

Het kapitaal op de spaarboekjes kan een impuls zijn voor noodzakelijke investeringen. Denken we hierbij aan hernieuwbare energie. Hier zijn vanuit verschillende oogpunten bijkomende initiatieven mogelijk en noodzakelijk.

Niet alleen zijn voor particulieren investeringen in zonne-energie opnieuw rendabel, maar sinds kort ook de aanleg van industriŽle zonnepanelenparken. Wel is de aanleg van bijvoorbeeld een zonnepanelenpark op bedrijfs- of overheidsgebouwen nog altijd erg kapitaalintensief. Veelal wordt hiervoor een beroep gedaan op bankleningen. Maar dat volstaat niet. Er is nog ongeveer 20-30 % eigen kapitaal vereist. Dit startkapitaal kan via crowdfunding opgehaald worden. Hiervoor dienen de limieten opgetrokken te worden.

Daarom graag volgende vragen :

1) Hoe staat de geachte minister tegenover de idee om crowdfunding aan te wenden in het kader van hernieuwbare energie ?

2) Deelt hij de mening dat hiervoor de limieten aangepast moeten kunnen worden ? Zal hij hiertoe initiatief nemen ?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2016 :

In antwoord op uw vragen wijs ik erop dat projecten waarbij geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie reeds gefinancierd kunnen worden via crowdfundingplatformen, voor zover de geldende regels worden nageleefd.

Daarnaast kan ik u ook melden dat het wetsontwerp dat een statuut invoert voor crowdfundingplatformen en werd goedgekeurd door de Ministerraad van 27 mei 2016, voorziet in een nieuwe vrijstelling van de prospectusplicht waarbij de beleggingslimiet per investeerder werd opgetrokken van 1 000 euro naar 5 000 euro, zij het met behoud van het totale maximumbedrag van een aanbieding op 300 000 euro. Gezien de omkadering die er voor deze platformen zal zijn, is een dergelijke limietverhoging gerechtvaardigd. Zo zullen de platformen onder meer bepaalde gedragsregels moeten naleven en een beknopt informatiedocument moeten opstellen over aanbiedingen waarvoor een vrijstelling geldt.