Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-987

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 17 juni 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Facultatief protocol van 18 december 2002 bij het VN-verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie door BelgiŽ - Stand van zaken

foltering
ratificatie van een overeenkomst
VN-conventie
wrede en onterende behandeling
overeenkomstprotocol

Chronologie

17/6/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 )
20/10/2016 Rappel
27/7/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-987 d.d. 17 juni 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1984.

Dat verdrag impliceert dat alle Staten die het hebben geratificeerd, waaronder BelgiŽ, concrete maatregelen nemen teneinde foltering binnen hun grenzen te verhinderen en het verbiedt hen personen naar hun land van oorsprong terug te sturen als ze het risico lopen er te worden gefolterd.

Dit verdrag werd vervolledigd door een facultatief protocol, dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 18 december 2002 werd aangenomen en op 22 juni 2006 van kracht werd.

Het protocol voorziet in een systeem van regelmatige bezoeken door onafhankelijke nationale en internationale instatnies aan plaatsen waar mensen verblijven die van hun vrijheid worden beroofd, namelijk de nationale preventiemechanismen en het subcomitť ter preventie van foltering.

Op 24 oktober 2005 tekende BelgiŽ het protocol en verklaarde ďdat deze handtekening ook de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest verbondĒ.

Het protocol is tot op heden evenwel nog altijd niet door BelgiŽ geratificeerd.

Het is belangrijk om foltering te verhinderen, ťťn van de ergste schendingen van de fundamentele mensenrechten. Kunt u ons, gezien de betrokkenheid van de federale Staat en de deelstaten in het ratificatieproces, de precieze redenen meedelen waarom de ratificatie tot op heden nog niet is gebeurd en welke initiatieven u hebt genomen om daartoe te komen?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2017 :

Het protocol kan op dit ogenblik nog niet geratificeerd worden, aangezien het nog niet goedgekeurd werd door alle bevoegde parlementen.

Op federaal niveau hebben mijn diensten nog geen volledig instemmingsdossier ontvangen. Dit dossier wordt op dit ogenblik door de federale overheidsdienst (FOD) Justitie samengesteld. Zodra dit dossier klaar is, zullen de bevoegde diensten bij Buitenlandse Zaken onverwijld de instemmingsprocedure kunnen opstarten.