Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-960

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 20 mei 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
internet
prijsschaal
startende onderneming
eerbiediging van het privé-leven
kleine en middelgrote onderneming
provider

Chronologie

20/5/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 )
20/6/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-961

Vraag nr. 6-960 d.d. 20 mei 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van minister Kamp (Economische Zaken) om elke vorm van prijsdiscriminatie in het kader van netneutraliteit te verbieden, ook positieve. Daarmee wordt ook het bevoordelen van bepaalde diensten door ze niet mee te laten tellen in de databundel verboden.

Deze vorm van bevoordeling - het zogeheten "zero rating" - was al verboden onder Nederlandse regels rond netneutraliteit, maar die werden vorig jaar ingehaald door de soepelere Europese wetgeving rond netneutraliteit.

Door de prijsdiscriminatie in de wet te verbieden wordt het speelveld eerlijker. Een startup kan immers niet concurreren met een partij wiens dienst "gratis" wordt gebundeld. Ook is het niet toegestaan voor bepaald dataverkeer meer te rekenen en zo gebruik te ontmoedigen. Het fundament van netneutraliteit is dat alle data gelijkwaardig zijn.

Deze vraag betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid. Media vallen immers onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen. Vlaanderen is bevoegd voor audiovisuele mediadiensten en voor de transmissie ervan, ook wanneer dat gebeurt via breedbandnetwerken. De federale overheid is dan weer bevoegd om de toegang tot het Internet zoals netneutraliteit wettelijk te regelen voor diensten van elektronische communicatie, audiovisuele mediadiensten uitgezonderd.

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op het Nederlandse initiatief dat zero rating verbiedt om aldus de startups een level playing field te bieden? Overweegt u gelijkaardige stappen en kan u meedelen wat het tijdschema en de inhoud zijn? Zo neen, waarom niet ?

2) Gaat u andere bepalingen uitvaardigen wat betreft de netneutraliteit om de doorgroeikansen van startups te vrijwaren en elkeen aan gelijke spelregels te onderwerpen? Kan u uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2016 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

1) & 2) De Europese verordening (EU) 2015/2120 van 25 november 2015 legt gemeenschappelijke Europese regels vast om de gelijke en niet discriminerende behandeling van verkeer bij internet-toegangsdiensten, alsmede de daarmee verband houdende rechten van eindgebruikers, te waarborgen (zie artikel 1(1) van de verordening).

Ik wacht eerst op de voltooiing van de richtsnoeren van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) om maatregelen in het kader van netneutraliteit (waaronder zero-rating) te nemen.

Daarna kan pas bekeken worden of het nodig is om bijkomende (gelijkaardige) stappen te ondernemen.

Maar laat het duidelijk zijn dat het internet zijn rol als motor van innovatie zal blijven spelen en dat ik daarvoor al mijn wettelijke mogelijkheden zal benutten.