Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-818

van Patrick Prévot (PS) d.d. 2 februari 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Inkomensgarantie-uitkering (IGU) - Deeltijdse werknemers - Verlaging van de uitkering - Aanal betrokken uitkeringstrekkers - Cijfers

deeltijdarbeid
inkomensgarantie
werkloosheidsverzekering
minimumbestaansinkomen

Chronologie

2/2/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 )
6/6/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-818 d.d. 2 februari 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Deeltijdse werknemers, die dus deeltijds werkloos zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden voor hun aandeel werkloosheid een inkomensgarantie-uitkering (IGU) krijgen. De regering heeft een maatregel genomen die ertoe strekt deze uitkering te verlagen en de deeltijdse werknemers die deze uitkering krijgen, te onderwerpen aan een beschikbaarheidscontrole om hen ertoe aan te zetten voltijds werk te zoeken.

Ik heb vernomen dat deze maatregel, na overleg met de vakbondsorganisaties, werd versoepeld, zodat de beschikbaarheidsvereiste van toepassing zou zijn op veel minder werknemers.

Deze bepalingen hebben uiteraard een invloed op de deelgebieden, die bevoegd zijn voor de controle van deze beschikbaarheid.

De inkomensgarantie-uitkering werd wel degelijk verlaagd: verlaging van de toegangsdrempel, gezinsmodulering, het in aanmerking nemen van de werkbonus en een geplande halvering van de IGU-uitkering na twee jaar.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) schuift cijfergegevens naar voren: 41.068 personen zouden een inkomensgarantie-uitkering ontvangen en de actieve beschikbaarheid zou betrekking hebben op slechts 12% van deze personen.

Er moet immers een onderscheid worden gemaakt tussen de actieve beschikbaarheid en de aangepaste beschikbaarheid (na onderhandeling, en waarvan de modaliteiten nog moeten worden gepreciseerd) en de passieve beschikbaarheid (werknemers ouder dan vijfenvijftig jaar).

Beschikt u over aangepaste en per Gewest uitgesplitste cijfergegevens over de werknemers die betrokken zijn bij deze regeringsmaatregelen?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2016 :

De raming van 4 859 personen met een actieve beschikbaarheid, die werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) kan bevestigd worden. Dit stemt inderdaad overeen met 12 % van het totaal van 41 068 deeltijdse werknemers met behoud van rechten met IGU. De verdeling per gewest (woonplaats) is als volgt :

Personen

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hfdst. Gew.

Land

Passieve beschikbaarheid

4 218

1 805

552

6 575

Aangepaste beschikbaarheid

13 997

12 172

3 465

29 634

Actieve beschikbaarheid (1)

2 146

2 007

706

4 859

Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en IGU (2)

20 361

15 984

4 723

41 068

Aandeel actieve beschikbaarheid t.o.v. het aantal werknemers met behoud van rechten en IGU=(1)/(2)

11 %

13 %

15 %

12 %

In de praktijk wordt de controle op de actieve beschikbaarheid van de deeltijdse werknemers met behoud van rechten met IGU vanaf 1 september 2016 overgedragen naar de Gewesten (zie hiertoe het koninklijk besluit van 14 december 2015 tot wijziging van de artikelen56 en 58 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36/1 tot 36/11, 56/1 tot 56/6 en 58/1 tot 58/12 in hetzelfde besluit, Belgisch Staatsblad van 23 december 2015).