Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-782

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 16 december 2015

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Aanvullende personenbelastingen (APB) - Inkohiering - Lokale overheden - Kasprobleem

lokale belasting
lokale financiŽn

Chronologie

16/12/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 )
9/5/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-782 d.d. 16 december 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De aanvullende personenbelastingen (APB) zijn een belangrijke inkomstenbron voor de lokale besturen. Door een ritmewijziging van het inkohieringsproces verschillen de ramingen van het effectief te ontvangen bedrag voor de lokale overheden, met een kasprobleem tot gevolg. Het betreft uiteraard een federale bevoegdheid, maar met een belangrijke impact voor de Vlaamse lokale besturen. Deze vraag heeft dus duidelijk een transversaal karakter.

Om tegemoet te komen aan dit probleem besliste de federale minister van FinanciŽn, de heer Van Overtveldt, in augustus 2015 om, voor het derde jaar op rij, voorschotten toe te kennen. De minister zou in het najaar het systeem van structurele voorschotten uitwerken vanaf het begrotingsjaar 2016.

Daarom graag volgende vragen:

Hoever staat de minister met het uitwerken van een structureel voorschottensysteem? Heeft hierover overleg plaatsgevonden en wat is de betrokkenheid vanuit Vlaanderen?

Wat zal het systeem van structurele voorschotten precies inhouden? Komt het systeem tegemoet aan de bezorgdheden van de lokale besturen?

Hoeveel zullen de lokale besturen dit jaar als voorschot ontvangen? Hoeveel bedroegen de voorschotten in 2013 en 2014? Graag ontving ik de cijfers per regio.

Antwoord ontvangen op 9 mei 2016 :

Bewust van de thesaurieproblemen die de aangekondigde daling op vlak van de herramingen van de ontvangsten inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) kan veroorzaken, worden er sinds 2013 voorschotten toegekend aan de desbetreffende gemeenten.

De onderstaande tabel biedt een overzicht, per gewest, van de voorschotten toegekend voor de jaren 2013 tot en met 2015 :

Voorschotten PB/Gem.


2013

2014

2015

Vlaams Gewest

195 673 531,8

181 983 908,25

48 499 961,09

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7 255 333,51

1 690 393,45

53 235 504,14

Waals Gewest

15 302 648,16

47 714 496,53

198 216 622,57

Total Rijk

218 231 513,53

231 388 798,23

299 946 087,80

Er dient opgemerkt dat de voorschotten PB/Gem. voor het jaar 2015 werden gestort op 18 december 2015. Deze voorschotten van 2015 zullen worden gerecupereerd gedurende de maanden april en mei 2016.

Wat de structurele oplossing betreft met betrekking tot de schommelingen op vlak van de inning van de PB/Gem., zal ik niet nalaten u op de hoogte te houden van zodra de studie ter zake afgerond is.