Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-781

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 16 december 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Winterbanden- Verplichting

luchtband
automobieluitrusting
verkeersveiligheid

Chronologie

16/12/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 )
25/1/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-781 d.d. 16 december 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Overeenkomstig artikel 6, 4, 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, behoren de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen tot de federale bevoegdheid en zijn de gewestregeringen betrokken bij het ontwerpen van die voorschriften.

De reglementeringsbevoegdheid in deze aangelegenheid is echter niet los te zien van de toezichtsbevoegdheid: artikel 6, 1, XII, van de voormelde wet bepaalt dat, wat de verkeersveiligheid betreft, de Gewesten bevoegd zijn voor "het toezicht op de naleving van de technische federale voorschriften voor voertuigen met het oog op hun inverkeerstelling en de technische keuring van voertuigen die op de weg rijden in toepassing van de federale normen".

In het verleden werd de idee geopperd om winterbanden verplicht te maken, naar analogie met buurlanden Duitsland en Luxemburg. Gewezen staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet besliste de vorige legislatuur niet over te gaan tot een verplichting.

Daarom stelde ik u graag volgende vragen:

Hoe staat de minister tegenover de idee van het verplicht maken van winterbanden?

Indien de minister de idee van verplichte winterbanden niet genegen is, ziet de minister dan ruimte voor extra sensibilisatie? Zo ja, hoe en op welke termijn?

Heeft hieromtrent in het verleden overleg plaatsgevonden met de regio's? Zo ja, wat was het resultaat? Zal dit in de toekomst gebeuren?

Antwoord ontvangen op 25 januari 2016 :

Ik verwijs naar de resultaten van het onderzoek van het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid (BIVV) over winterbanden, gevoerd op vraag van mijn voorganger. De bedoeling was om te onderzoeken of het wenselijk is om winterbanden bij winterweer in België te verplichten.

Uit de studie bleek dat de montage van winterbanden slechts een beperkte impact heeft op het aantal letselongevallen, aangezien de meeste letselongevallen zich op een droog wegdek voordoen. Bovendien zijn ongevallen op besneeuwd wegdek niet enkel te wijten aan de banden. Onaangepaste snelheid, het niet respecteren van de veiligheidsafstand of rijden onder invloed van alcohol kunnen ook mogelijke ongevalsoorzaken zijn. Bij ijzel is overigens geen enkele band efficiënt.

Besluitend kan ik stellen dat ik momenteel niet van plan ben om winterbanden te verplichten, maar ik dring wel aan op het sensibiliseren van bestuurders om winterbanden te gebruiken, vooral wanneer zij beroepshalve de baan op moeten in functie van de plaats waar men moet rijden (bijvoorbeeld in de Ardennen), of om bij winterweer naar alternatieven te zoeken.