Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-778

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 4 december 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

No-gozones - Spanningszones - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaanderen

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
politie
terrorisme
extremisme
radicalisering

Chronologie

4/12/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 )
6/12/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-778 d.d. 4 december 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : verwijzend naar schriftelijke vraag nr. 6-434 betreffende de strijd tegen terrorisme en no-gozones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De minister gaf in zijn antwoord aan dat er strikt genomen geen no-gozones zijn. " Er zijn plaatsen waar de bevolking terughoudender is ten aanzien van de politie en soms ronduit vijandig, maar de patrouilles blijven circuleren en de wijkagenten blijven hun werk doen. Het is wel zo dat er tijdens interventies bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de interventie te vroeg moet worden stopgezet ten gevolge van een reactie van de inwoners. Men kan spreken van wijken met sterke spanningen in plaats van echte " no-gozones ". " (cf. antwoord op schriftelijke vraag nr. 6-434)

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen :

1) Zijn er spanningszones in de Vlaamse centrumsteden ? Om welke steden, straten en wijken gaat het ?

2) Zijn er naast het Lemmensplein in Anderlecht andere spanningszones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? Om welke steden, straten en wijken gaat het ?

3) Zijn er no-gozones in de Vlaamse centrumsteden ? Om welke steden, straten en wijken gaat het ?

4) Hoe beoordeelt de geachte minister deze oplijsting ?

5) Hoe gaan de politiediensten om met deze spanningszones of no-gozones ?

Antwoord ontvangen op 6 december 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1), 2), 3), 4) & 5) Vooreerst wil ik erop wijzen dat noch de lokale politie, noch de federale politie « no-go zones » kent. Het spreekt voor zich dat we dergelijke toestanden nooit kunnen en zullen aanvaarden in onze huidige democratisch rechtsstaat en dat ons lokaal en federaal veiligheidsbeleid erop gericht is om te voorkomen dat wijken ontaarden in zogenaamde « no-go zones ».

Daarentegen moeten we erkennen dat er bepaalde spanningszones bestaan, die door onze politiediensten zeer goed gekend en geïnventariseerd zijn, maar daarom niet op nationaal niveau moeten worden gemonitord of in kaart gebracht. Via de wijkwerking lokaal verankerd blijven en continu voeling houden met wat leeft op het terrein is niet voor niets één van de basisfunctionaliteiten van de lokale politie.

Deze lokale veiligheidsdiagnostiek is trouwens ook de basis van elke zonaal veiligheidsbeleid en de integrale en geïntegreerde aanpak van spanningszones maakt hiervan substantieel deel uit.

Wat uw laatste vraag betreft, en ik verwijs naar mijn antwoord dat ik reeds gaf op uw schriftelijke vraag nr. 6-434, is het inderdaad zo dat politie tijdens interventies die een verhoogd risico inhouden, voorafgaand de nodige schikkingen zal treffen en op passende wijze actie zal ondernemen. Onze politiemensen zijn daartoe opgeleid, steeds agerend binnen de haar toegestane wettelijke kader.