Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-567

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 30 maart 2015

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken

sociaal welzijn
economische indicator
milieu-indicator
sociale indicator
duurzame ontwikkeling
sociale ontwikkeling
economische prognose
Instituut voor de Nationale Rekeningen
centrale bank
economische planning
levenskwaliteit
toepassing van de wet

Chronologie

30/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 )
19/5/2015 Rappel
27/5/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-566

Vraag nr. 6-567 d.d. 30 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de aanvullende indicatoren hebben eveneens een invloed op de beoordeling van de regionale welvaart.

Op 6 februari 2014 werd de wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie door de Senaat goedgekeurd (cf. stuk Senaat 5-2258/8 - 2013/2014), en op 4 april 2014 gepubliceerd (Belgisch Staatsblad van 4 april 2014, Ed. 2, blz. 29256).

Voor de taken bedoeld in artikel 108, eerste lid, k), worden de publicaties van de resultaten jaarlijks in een publieke zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers besproken. De Kamer evalueert de evolutie van de resultaten, evenals de indeling en methodologie van de aanvullende indicatoren. Een samenvatting van de resultaten maakt deel uit van het jaarverslag van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) betreffende de financiŽle en economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Het Planbureau heeft voor deze opdracht (eind 2014) iemand aangeworven.

Daarom graag volgende vragen :

1) Waarom zijn de nieuwe indicatoren nog niet opgenomen in het verslag van de NBB 2014 ? Wat is de oorzaak ?

2) Werden er reeds indicatoren opgesteld ? Zo ja, welke ?

3) Wat is de huidige stand van zaken en de toekomstige timing ?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2015 :

1) Binnen de uitvoering van de specifieke opdracht bedoeld in artikel 108, eerste lid, k), van de wet op het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) is de Nationale Bank van België enkel gehouden tot de publicatie van een synthese van de aanvullende indicatoren in haar jaarverslag. Het Verslag 2014 van de Bank bevat die synthese nog niet omdat het Federaal Planbureau momenteel werkt aan de selectie en samenstelling van de set indicatoren (cf. de antwoorden op de vragen 2 en 3).

2) + 3) Het Federaal Planbureau werkt momenteel aan de selectie en samenstelling van de set indicatoren.