Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-566

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 30 maart 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken

sociaal welzijn
economische indicator
milieu-indicator
sociale indicator
duurzame ontwikkeling
sociale ontwikkeling
economische prognose
Instituut voor de Nationale Rekeningen
centrale bank
economische planning
levenskwaliteit
toepassing van de wet

Chronologie

30/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 )
19/5/2015 Rappel
11/1/2017 Rappel
18/1/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-567

Vraag nr. 6-566 d.d. 30 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de aanvullende indicatoren hebben eveneens een invloed op de beoordeling van de regionale welvaart.

Op 6 februari 2014 werd de wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie door de Senaat goedgekeurd (cf. stuk Senaat 5-2258/8 - 2013/2014), en op 4 april 2014 gepubliceerd (Belgisch Staatsblad van 4 april 2014, Ed. 2, blz. 29256).

Voor de taken bedoeld in artikel 108, eerste lid, k), worden de publicaties van de resultaten jaarlijks in een publieke zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers besproken. De Kamer evalueert de evolutie van de resultaten, evenals de indeling en methodologie van de aanvullende indicatoren. Een samenvatting van de resultaten maakt deel uit van het jaarverslag van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) betreffende de financiŽle en economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Het Planbureau heeft voor deze opdracht (eind 2014) iemand aangeworven.

Daarom graag volgende vragen :

1) Waarom zijn de nieuwe indicatoren nog niet opgenomen in het verslag van de NBB 2014 ? Wat is de oorzaak ?

2) Werden er reeds indicatoren opgesteld ? Zo ja, welke ?

3) Wat is de huidige stand van zaken en de toekomstige timing ?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2017 :

1), 2) & 3) De wet van 14 maart 2014 voorziet in de opmaak van een reeks aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie. Ze geeft aan het Federaal Planbureau, als instelling binnen het Instituut voor de nationale rekeningen, de opdracht deze aanvullende indicatoren uit te werken en te berekenen.

De nieuwe indicatoren zijn inderdaad niet opgenomen in het jaarverslag van de Nationale Bank van België. De voorziene aanwerving in het raam van deze wet is was nog niet gerealiseerd.

Volgens de kalender van de werkzaamheden die ik heb ontvangen, zal het jaarverslag 2015 de desbetreffende indicatoren wel bevatten. Hierna volgt deze kalender. Deze geeft een diepgaander zicht in de werkzaamheden terzake.

Kalender der werkzaamheden

– Tegen juni 2015 :

Het Federaal Planbureau bereidt een interne nota voor over de methodologie van de selectie van de indicatoren en een eerste toepassing van deze methodologie. Dit werk zal tijdens de zomer verfijnd worden. Een eerste geheel aan gegevens zal ook samengebracht worden tijdens de zomer.

– September 2015 :

Een nieuwe versie van deze nota en een eerste versie van de verzamelde gegevens zullen worden toegestuurd aan de Interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling (ICDO), naar de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO). Deze nieuwe versie van de nota zal eveneens een eerste versie van de in de zomer samengebrachte gegevens opnemen.

– Oktober 2015 :

De raadpleging van deze instanties zal gebeuren tijdens de maand oktober.

– November 2015 :

Rekening houdende met de resultaten van de raadpleging worden de werkzaamheden afgerond en meegedeeld aan de Nationale Bank van België.

– Januari 2016 :

Het Federaal Planbureau zal een rapport bekendmaken dat de aanpak, de methodologie voor de selectie van de indicatoren, de effectieve selectie van de indicatoren en de resultaten beschrijft.

– Februari 2016 :

Een synthese van dit rapport zal worden opgenomen in het jaarverslag van de Nationale Bank van België.