Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-498

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 19 maart 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Drones - Het vliegen zonder toestemming - Processen-verbaal en gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)-boetes - Cijfers

vliegtuig
toepassen van robots
nieuwe technologie
officiŽle statistiek
administratieve sanctie
drone

Chronologie

19/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 )
30/4/2015 Rappel
19/5/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-498 d.d. 19 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : het koninklijk besluit betreffende het gebruik van afstandsbestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim ligt momenteel voor advies bij de Gewesten.

Het gebruik van de zogenaamde " drones " of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) kent een grote opmars. Een wettelijk kader voor het gebruik ervan is er tot op heden niet. In afwachting van het koninklijk besluit betreffende het gebruik van afstandsbestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim kan men een standaardgoedkeuring aanvragen bij het directoraat-generaal Luchtvaart voor doeleinden die te maken hebben met onderzoek, testen, demonstraties en opleidingen.

Daarom graag volgende vragen :

1) Hoeveel processen-verbaal werden de laatste vijf jaar door de politie opgemaakt voor het vliegen met een drones zonder de vereiste toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart? Overzicht per jaar en per politiezone.

2) Hoeveel gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)-boetes werden de laatste vijf jaar door de gemeenten opgemaakt voor het vliegen met een drones zonder de vereiste toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart? Overzicht per jaar en per gemeente.

3) Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 19 mei 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Het betreft hier onder andere inbreuken op het Strafwetboek en op de bijzondere wetten. Naast de strafrechtelijke inbreuken worden ook een aantal feiten geregistreerd die op zich niet strafbaar zijn, doch waarvoor toch een proces-verbaal wordt opgemaakt (bijvoorbeeld zelfmoord, familiale moeilijkheden, verloren voorwerpen, …).

Zoals het geachte lid in zijn motivering opmerkt, is er tot op heden nog geen gedetailleerd wettelijk kader rond het gebruik van de zogenaamde « Drones ». Binnen de ANG is het derhalve nog niet mogelijk om buiten de (algemene) inbreuken op de reglementering inzake de luchtvaart (wet van 27 juni 1937) een antwoord met betrekking tot het gebruik van RemotelyPiloted Aircraft Systems te verstrekken.

Wel werden er in 2012 op het nationale niveau 48 inbreuken op de reglementering inzake de luchtvaart (wet van 27 juni 1937) geregistreerd. In 2013 ging het om 43 geregistreerde feiten en in de eerste 3 trimesters van 2014 werden er reeds 51 feiten vastgesteld.

2) gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn per definitie een gemeentelijke / stedelijke bevoegdheid. De draagwijdte / inhoud van elk GAS-reglement is dan ook per locatie verschillend. Daarnaast gebeurt de vaststelling niet enkel door de politie en is er slechts een gedeeltelijke voeding van deze gegevens naar de ANG. Het is derhalve onmogelijk om op basis van enkel de politionele gegevensbank correcte nationale cijfers met betrekking tot GAS-boetes te verstrekken.

Vooraleer een gemeente een GAS-boete kan opleggen voor het vliegen met drones zonder te beschikken over de toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart, dient zij dit eerst als inbreuk in een gemeentelijk reglement of verordening op te nemen. Het is mij niet bekend hoeveel gemeenten dit actueel hebben gedaan ; evenmin zijn er cijfers beschikbaar met betrekking tot het aantal keren dat dergelijke inbreuken gedurende de laatste vijf jaar werden vastgesteld en beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie.

3) Gelet op de antwoorden op de vragen 1) en 2) is deze vraag zonder voorwerp.