Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-497

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 19 maart 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Drones - Gebruik - Directoraat-generaal Luchtvaart - Goedkeuringen - Cijfers - Inbreuken - Procedure

vliegtuig
toepassen van robots
nieuwe technologie
officiŽle statistiek
licentie
drone

Chronologie

19/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 )
30/4/2015 Rappel
29/5/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-497 d.d. 19 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : het koninklijk besluit betreffende het gebruik van afstandsbestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim ligt momenteel voor advies bij de Gewesten.

Het gebruik van de zogenaamde " drones " of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) kent een grote opmars. Een wettelijk kader voor het gebruik ervan is er tot op heden niet. In afwachting van het koninklijk besluit betreffende het gebruik van afstandsbestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim kan men een standaardgoedkeuring aanvragen bij het directoraat-generaal Luchtvaart voor doeleinden die te maken hebben met onderzoek, testen, demonstraties en opleidingen.

Daarom graag volgende vragen :

1) Hoeveel goedkeuringen werden de laatste vijf jaar door het directoraat-generaal Luchtvaart gegeven? Graag overzicht per jaar en per doel van de aanvraag.

2) Hoeveel aanvragen tot goedkeuring werden de laatste vijf jaar door het directoraat-generaal Luchtvaart geweigerd? Graag overzicht per jaar, per doel van de aanvraag en reden van weigering.

3) Is het directoraat-generaal Luchtvaart betrokken bij inbreuken? Zo ja, hoe?

4) Wat is de normale procedure bij inbreuken ? Hoeveel keer werden de laatste vijf jaar inbreuken vastgesteld? Graag cijfers per jaar.

5) Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2015 :

1) De directie Luchtruim en Luchthavens van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) beheert enkel, op individuele basis, de uitzonderlijke aanvragen voor wetenschappelijke doeleinden of voor testen. Er worden geen statistische gegevens bijgehouden, maar gemiddeld werden er twee à vijf goedkeuringen per maand de laatste vijf jaar gegeven. Dit aantal varieert wel naargelang van de periodes van het jaar (weeromstandigheden). Commerciële goedkeuringen worden niet gegeven omdat ze verboden zijn zolang het ontwerp van koninklijk besluit dat op 31 maart 2015 werd voorgesteld, niet gepubliceerd is. Aanvragen voor wetenschappelijke doeleinden en voor testen worden slechts ingewilligd na onderzoek van een binnen de termijn ingediend dossier.

2) Er worden geen statistische gegevens bijgehouden over de weigeringen. Enkel de aanvragen voor commerciële doeleinden worden geweigerd omdat deze vluchten gewoonweg verboden zijn.

3) In overeenstemming met artikel 38 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart zijn de inspecteurs van de Luchtvaartinspectie (Veiligheid) van het DGLV onverminderd de bevoegdheden van de personeelsleden van de politiediensten bevoegd om inbreuken op de burgerlijke luchtvaartreglementering vast te stellen bij processen-verbaal die gelden tot het bewijs van het tegendeel. Deze processen-verbaal worden aan de bevoegde procureur des Konings overgezonden. Inbreuken bedoeld in de artikelen 11 tot 26bis, in artikel 27, § 1, 1°, 2°, 3°, 6°, in artikel 27, § 2, in artikel 27bis, in artikel 28 en in artikel 32 van de wet van 27 juni 1937 zijn strafbaar met een administratieve geldboete, behalve indien de procureur des Konings de luchtvaartinspectie heeft ingelicht :

1° dat een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd opgestart, of ;

2° dat vervolging werd ingesteld, of ;

3° dat er toepassing is gemaakt van de artikelen 216bis of 216ter van het Wetboek van strafvordering, of ;

4° dat het dossier geseponeerd werd om redenen die verband houden met de constitutieve bestanddelen van de inbreuk.

Het DGLV kan ook andere administratieve of disciplinaire sancties nemen.

4) Inbreuken kunnen meegedeeld worden aan de Luchtvaartinspectie (Veiligheid). Het juiste aantal inbreuken in de loop van de laatste vijf jaar is onbekend, omdat het DG Luchtvaart niet systematisch toegang heeft tot de processen-verbaal die de politie opstelt. Tot vandaag heeft de Luchtvaartinspectie (Veiligheid) weinig processen-verbaal opgemaakt, omdat het moeilijk is om de overtreders en de opstijgings- en landingsplaats precies te identificeren. De Luchtvaartinspectie (Veiligheid) behandelt momenteel twee dossiers betreffende het gebruik van drones in het Belgische luchtruim zonder goedkeuring van het DG Luchtvaart.

5) Het is duidelijk dat het gebrek aan een specifieke wetgeving voor drones, de toezichtopdracht van het DG Luchtvaart op dit type van activiteiten ondermijnt. Het ontwerp van koninklijk besluit dat op 31 maart 2015 werd voorgesteld, lost deze problemen op met een gedetailleerd kader voor het gebruik van civiele drones, commerciële activiteiten inbegrepen.