Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-485

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 16 maart 2015

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Woonbonus - Klachten - Cijfers

belasting van natuurlijke personen
krediet op onroerende goederen
belastingaftrek
belastingadministratie
fiscaal recht
verdeling van de bevoegdheden

Chronologie

16/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 )
20/4/2015 Rappel
12/11/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-485 d.d. 16 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de woonbonus werd geregionaliseerd via de zesde staatshervorming. Het betreft wel een fiscaal voordeel dat verrekend wordt via de personenbelasting. Die personenbelasting wordt geÔnd door de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn omdat de dienst van de Personenbelasting een federale aangelegenheid is.

Deze vraag in navolging van vraag 121 van 21 januari 2015 aan viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Begroting, FinanciŽn en Energie Turtelboom. Op de vraag naar klachten betreffende de woonbonus mocht ik kennis nemen van volgend antwoord :

" De Klachtendienst FinanciŽn ontving tot op heden geen enkele klacht over de woonbonus. Dit is logisch, want de Klachtendienst FinanciŽn is niet bevoegd om dergelijke klachten te behandelen. De woonbonus is immers een fiscaal voordeel dat verrekend wordt via de personenbelasting.

Die personenbelasting wordt geÔnd door de FOD FinanciŽn omdat de dienst van de Personenbelasting een federale aangelegenheid is. Bijgevolg zal de FOD FinanciŽn oordelen of al dan niet werd voldaan aan de voorwaarden om van de woonbonus te kunnen genieten. Klachten omtrent de woonbonus zullen dan ook worden behandeld door de klachtendienst van de FOD FinanciŽn. Cijfers over het aantal klachten dat de FOD FinanciŽn heeft ontvangen, heb ik niet ter beschikking. "

Daarom graag volgende vragen :

1) Graag een overzicht van de ontvangen klachten betreffende de woonbonus bij de klachtendienst van de FOD FinanciŽn. Overzicht voor de laatste vijf jaar (inclusief januari 2015) en dit per maand. Graag ook een opdeling per concreet subthema / vraag betreffende de woonbonus.

2) Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 12 november 2015 :

Het bedrag van de aanslag in de personenbelasting waarin de woonbonus is geïntegreerd, kan enkel op geldige wijze worden betwist door het indienen van een tijdig en geldig bezwaarschrift tegen die aanslag (artikel 371, WIB92) of via een vraag tot ambtshalve ontheffing op grond van artikel 376, § 3, 2o, WIB92.

Geen speciale klachtendienst bij de federale overheidsdienst (FOD) Financiën is bevoegd om een eventuele klacht te behandelen. Er worden dan ook geen statistieken bijgehouden omtrent eventuele klachten.