Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2280

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen

uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
grenscontrole
buitengrens van de EU

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2005

Vraag nr. 6-2280 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Brexit heeft een bevoegdheidoverschrijdende impact met gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. Daarom heeft deze schriftelijke vraag een transversaal karakter. De agendering op het Overlegcomitť en de gezamenlijk genomen initiatieven in dit kader zijn hiervan een bewijs onder andere wat kmo's betreft.

Op 29 maart 2018 eindigt het lidmaatschap van Groot BrittanniŽ bij de Europese Unie. In Groot BrittanniŽ is er evenwel nog geen consensus over het scenario. De Europese Unie en haar leden moeten zich dus voorbereiden op een harde Brexit zonder akkoord.

Daarom heb ik volgende vragen voor de geachte minister:

1) Welke impact heeft een mogelijk harde Brexit op de werking van de grenswachten?

2) Zijn er extra aanwervingen voor de grenswachten met het oog op een harde Brexit? Zo ja, hoeveel en op welke termijn?

3) Zijn er extra opleidingen voor de grenswachten met het oog op een harde Brexit? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

1) Op 30.03.2019 zal het Verenigd Koninkrijk (VK) mogelijk geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Bij een “no deal Brexit” zullen vanaf die datum voor onderdanen van het VK en hun familieleden, de bepalingen van de Schengen Grens Code voor derdelanders van toepassing zijn. Daarnaast werd begin februari 2019 binnen de bevoegde Europese Raadswerkgroepen het voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd om op basis van de reciprociteit de Britse onderdanen van bij de aanvang vrij te stellen van de verplichting om over een Schengenvisum te beschikken voor kort verblijf. De onderhandelingen met het Europees Parlement hierover zijn lopende.

Concreet betekent dit dus dat onderdanen van het VK vanaf dan niet langer als EU onderdanen maar wel als visumvrijgestelde derdelanders aan een grenscontrole zullen worden onderworpen telkens wanneer zij de buitengrenzen overschrijden. Dit houdt in dat zij bovenop de controle waaraan ook EU-onderdanen zijn onderworpen, ook zullen gecontroleerd worden of zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken, wat het doel is van hun voorgenomen verblijf, nog binnen de toegestane verblijfsduur vallen, zij eventueel geseind staan in het SIS (Schengen informatie System), dan wel een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid. Dit alles heeft een aanzienlijke impact op de controletijd van de te controleren persoon.

2) Om deze bijkomende werklast te bepalen, werd daarom berekend hoeveel extra controletijd nodig zal zijn om deze categorie van personen voortaan als visumvrijgestelde derdelanders ter hoogte van de buitengrens te controleren. Hiervoor baseerden we ons op recente metingen die door de grensdoorlaatposten zelf werden uitgevoerd. Dit gaf als resultaat dat voor elk type grens (land-, zee- en luchtgrens) de controleduur voor deze passagiers zal verdrievoudigen. Ook zal dit een invloed hebben op de zogenaamde tweedelijnscontroles. Op basis van deze berekeningen enerzijds en de samenstelling van de passagierstromen anderzijds, werd daarop beslist om bijkomend op het bestaande personeel over te gaan tot de inplaatsstelling van 24 extra grenswachten over de meest getroffen grensdoorlaatposten heen.

3) Zoals hierboven toegelicht, heeft de Brexit naar grenscontrole toe enkel tot gevolg dat de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk niet langer als EU onderdanen, maar als visumvrijgestelde derdelanders zullen moeten gecontroleerd worden bij het overschrijden van de buitengrenzen. Hiervoor moeten er geen bijkomende opleidingen worden voorzien, daar ook vandaag de dag er al heel wat passagiers als visumvrijgestelde derdelanders deze grenzen overschrijden en we dus kunnen stellen dat de grenswachters weten hoe deze categorie van reizigers te controleren.